http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Informacje ogólne

Informacje ogólne

WYDZIAŁ DRÓG
tel. (046) 833 33 68, 832 52 58
ul. St. Kaczyńskieego 9
96-100 Skierniewice
pzd@powiat.skierniewice.pl

 

Kierownik Wydziału
 Marian Stasik tel. 508 159 722

Przez obszar powiatu skierniewickiego przebiegają drogi powiatowe o łącznej długości 265,43 km, w ciągu  których usytuowanych jest 30 obiektów mostowych.

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach wykonuje zadania z zakresu:

I. Zarządzania drogami powiatowymi, wynikające z art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( tekst jednolity z Dz.U. z 2007 r Nr 19, poz.115 ze zm. ) w szczególności:

1/planowania rozwoju sieci drogowej - opracowywanie wieloletnich i krótkookresowych planów budowy oraz przebudowy sieci dróg powiatowych oraz obiektów mostowych; opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich usytuowanych w ciągach tych dróg;
-przygotowywanie propozycji planu robót na sieci dróg powiatowych
-przygotowywanie inwestycji drogowych

2/utrzymanie nawierzchni dróg, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczenia ruchu i innych urządzeń związanych z drogami oraz wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na sieci drogowej;

-prowadzenie bieżących napraw przy wykorzystaniu grupy remontowej, w tym
-interwencyjne odtwarzanie oznakowania
-interwencyjne wykonywanie remontów cząstkowych masą mineralno - asfaltową, emulsją i grysami,
-wykaszanie traw z pasa drogowego,
-konserwacja i czyszczenie elementów mostów,
-czyszczenie i udrażnianie przepustów drogowych,
-konserwacja rowów odwadniających drogi,
-przygotowywanie planów wyrębów drzew, wnioskowanie o opinie w w/w sprawie do wójtów właściwych gmin o wydanie zezwoleń na wycinką drzew i krzewów, wnioskowanie do konserwatora przyrody o opinie i konserwatora zabytków o wydanie zezwoleń na wycinkę drzew z alei zabytkowych, wycinkai sprzedaż oraz sadzenie drzew w pasie drogowym, wycinka krzaków z pasa drogowego.
-oczyszczanie pasa drogowego z zanieczyszczeń i śmieci
-przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
-dokonywania okresowych pomiarów ruchu drogowego
-okresowa kontrola obiektów mostowych
3/prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
- sporządzanie planów zimowego utrzymania dróg powiatowych
-zabezpieczenie techniczne zimowego utrzymania dróg
-prowadzenie i ustalanie dyżurów zimowego utrzymania dróg
-wydawanie dyspozycji związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem zimowej śliskości
-kontrola stanu nawierzchni dróg powiatowych
-bieżąca kontrola warunków pogodowych

4/ koordynacja robót w pasie drogowym -wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w celu:
a) prowadzenia robót niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
b)umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
c)umieszczania reklam
d)dokumentowanie i naliczanie należnych opłat i kar pieniężnych z tytułu zajęcia pasa
drogowego bez zezwolenia;
e/Kontrola zajęcia pasa drogowego i oznakowania prowadzonych robót,

5/ wydawania zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym zjazdów(indywidualnych i publicznych) z dróg, określanie warunków technicznych dla ich budowy, użyczanie terenu pod budowę zjazdów

6/ wydawania zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ( m. in.sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, energetycznych)

7/ użyczanie terenu ( przygotowywanie projektów umów) pod budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np. linii oświetlenia ulicznego na terenach zabudowy wsi )

8/ przygotowywanie aktów prawnych (uchwał Rady Powiatu i uchwał Zarządu Powiatu) w sprawach związanych z administrowaniem drogami, dotyczących m.in. opinii w sprawie zmian kategorii dróg w sąsiednich powiatach oraz zaliczania do kategorii dróg gminnych w powiecie skierniewickim
- projektów porozumień i projektów umów w sprawach wspólnej realizacji inwestycji
drogowych

10) prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;

11) sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu budowy, przebudowy, utrzymania i ochrony sieci dróg powiatowych oraz obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach w/w dróg

12) przygotowywanie wniosków celem przeprowadzenia zamówienia publicznego - w tym określanie wartości zamówienia na dostawy, usługi i zadania inwestycyjne,

13) udział w pracach zespołu uzgadniania dokumentacji technicznych

14) opiniowanie gminnych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnianie planów miejscowych, w części powiązań z drogami powiatowymi,

15)współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi Wydziałami i Komisjami w zakresie planowania robót na drogach powiatowych w zakresie związanym z zarządzaniem drogami,

16)pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi

II. Zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych, na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r Nr 108, poz. 908 ze zm.), w szczególności:

1) kontrolowania prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych - prowadzenie z przedstawicielami Policji i samorządów okresowych ( co najmniej 2 razy w roku) przeglądów dróg pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego ;

2) przyjmowania, rozpatrywania i analizy wniosków zainteresowanych osób dotyczących organizacji ruchu na w/w drogach; wprowadzania oznakowania na drogach powiatowych,

3) rozpatrywania wniosków i przygotowywanie zezwoleń na organizację zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w organizacji ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, jeżeli odbywają się lub rozpoczynają na drodze powiatowej lub gminnej

4) uzgadniania tras przejścia pielgrzymek drogami, dla których Starosta jest organem zarządzającym ruchem,

5) współpracy z innymi zarządami dróg, Policją oraz zarządem kolei w zakresie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi

6) opiniowania stałych i tymczasowych projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych, zatwierdzanie projektów, rejestrowanie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu

7) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dla ruchu dróg i obiektów mostowych, wyznaczanie objazdów, gdy występuje zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

8) wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych , dokumentowanie i naliczanie należnych opłat i kar pieniężnych z tego tytułu (na czas określony i nieokreślony);

 

 

Ilość odwiedzin6155
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-02-19 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-02-19 12:49
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...