http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych w Wydziale Rozwoju Promocji i Współpracy

Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych

w Wydziale Rozwoju Promocji i Współpracy

 

STAROSTWO POWIATOWE W SKIERIEWICACH

Ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych

w Wydziale Rozwoju Promocji i Współpracy

 

Wymiar etatu- 1 et.

Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25  §1 KP)

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)        obywatelstwo polskie

b)        pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

c)        niekaralność za przestępstwa  popełnione umyślnie 

d)       nieposzlakowana opinia

e)        wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

f)         wykształcenie wyższe i co najmniej 3 letni staż pracy

g)        znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych

h)        znajomość zasad i organizacji funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz przepisów prawnych w tym zakresie

i)          znajomość zasad funkcjonowania funduszy strukturalnych w Polsce oraz znajomość dokumentów programowych funduszy strukturalnych, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 i dokumentów stanowiących system realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Skierniewickiego na lata 2007-2015

j)          znajomość zasad pozyskiwania środków finansowych z funduszy europejskich na lata 2007-2013

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a)      co najmniej 2 letni staż pracy w administracji rządowej lub samorządowej na stanowiskach związanych z wdrożeniem lub pozyskiwaniem funduszy unijnych

b)      doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych

c)      doświadczenie i umiejętność samodzielnego przygotowywania wniosków o pozyskiwanie środków pomocowych oraz doświadczenie w zakresie merytorycznego rozliczania wniosków o płatność

d)     znajomość języka obcego (co najmniej jeden z języków obowiązujących w Unii Europejskiej)

a)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie programu: pakiet biurowy MS Office

e)      dyspozycyjność

f)       umiejętność pracy w zespole

g)      kreatywność, zaangażowanie

h)      odpowiedzialność

 

 

 

3.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    wyszukiwanie informacji o źródłach i warunkach pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej.

b)   monitorowanie możliwości aplikowania o fundusze Unii Europejskiej na realizację  zadań Powiatu.

c)     współpraca z Wydziałami  Starostwa, z powiatowymi jednostkami organizacyjnymi  oraz z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w sprawie możliwości i warunków   korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania,

d)    opracowywanie i  przygotowywanie projektów zgłaszanych do dofinansowania ze    środków Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

e)     opracowywanie wniosków aplikacyjnych dla projektów  realizowanych przez Powiat.

f)     koordynowanie prac związanych z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji załącznikowej do wniosków aplikacyjnych.

g)    współpraca z firmami zewnętrznymi w zakresie opracowywania wniosków i innych  dokumentów obligatoryjnych w procesie aplikowania o środki zewnętrzne.

h)    koordynowanie działań zmierzających do zawarcia umów o dofinansowanie projektów w których beneficjentem jest Powiat realizowanych w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, innych Programów Operacyjnych.

i)     opracowywanie harmonogramów realizacji projektów współfinansowanych ze środków  Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

j)     opracowywanie i przygotowywanie wniosków o płatność częściową i końcową do instytucji płatniczych.

k)   rozliczanie,  sprawozdawczość i monitoring projektów realizowanych przez Powiat w  ramach RPO WŁ 2007-2013, innych programów operacyjnych i źródeł    zewnętrznych.

l)     współpraca z instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego 2007-2013 oraz innymi Programami Operacyjnymi.

m) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej.

n)   udział w szkoleniach w zakresie funduszy Unii Europejskiej dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych beneficjentów tych środków, metod i zasad aplikacji, polityki regionalnej, zarządzania projektami współfinansowanymi z Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

o)   prowadzenie i organizowanie działalności informacyjnej w zakresie integracji europejskiej.

p)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu oraz powierzonych przez kierownika lub Starostę.

 

4.        Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)   curriculum vitae

c)    oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie według   wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. 

d)   kserokopia dowodu osobistego      

e)    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku

        pozostawania w stosunku pracy.

f)    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

g)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

h)   referencje, jeśli kandydat takowe posiada

i)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się przeciw niemu postępowanie karne,

j)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

k)   osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie\\\" z Krajowego Rejestru Karnego

l)     podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)\\\".

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętej kopercie) w sekretariacie Starostwa lub wysłać pocztą na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice z dopiskiem

 

Dotyczy naboru na stanowisko

Inspektora w Wydziale  Rozwoju Promocji i Współpracy w terminie do dnia 30.06.2009r.

(decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).

 

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach bip.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Konstytucji 3 maja 6.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:\\\" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

                                                                                              STAROSTA

 

                                                                                  JÓZEF DZIERZBIŃSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin5279
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-06-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-06-17 15:39
Data przeniesienia do archiwum2016-11-18 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...