http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

Skierniewice: Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Numer ogłoszenia: 120181 - 2009; data zamieszczenia: 27.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikająca z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim. Całość zamówienia realizowana będzie na terenie n/w partnerów uczestniczących w jego finansowaniu. 1) GMINA NOWY KAWĘCZYN 2) GMINA SKIERNIEWICE 3) GMINA MAKÓW W RAMACH ZADANIA REALIZOWANA BĘDZIE PRZEBUDOWA N/W DRÓG: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 113103E na odcinku Kwasowiec - Marianów - Nowy Kawęczyn o dł. 3866,0 m obejmująca: obustronne poszerzenie jezdni do szer. 5,00 m; wykonanie nowej nakładki asfaltowej, czyszczenie przepustów poprzecznych pod jezdnią, wykonanie i przebudowa przepustów pod drogą, drogami bocznymi i pod zjazdami, remont nawierzchni zjazdów nad przepustami i przepustów, przebudowa, pogłębienie rowów odwadniających, wykonanie poboczy gruntowych, wymiana wadliwego oznakowania pionowego. 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E w relacjach: 2.1 - Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga o dł. 535,23 m - wykonanie chodnika w m. Strzyboga o szer. 1,5 m. 2.2 - Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 663,00 m - wykonanie chodnika w m. Dąbrowice o szer. 1,5 m. 2.3 - Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 1404,70 m - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od Makowa (ul. Kasztanowa) do przejazdu w Krężcach o dł. 983 m; wykonanie wyspy z kostki granitowej o pow. 15,6 m2 , zasypanie rowów o pow. 1350 m2. 2.4 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 3574,40 m - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od przejazdu w Krężcach do Dąbrowic o dł. 1512,51m oraz odtworzenie rowów. 2.5 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 1404,70 m - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1318E z droga powiatową Nr 1310E obejmująca rozebranie istniejącej nawierzchni na odcinku od 0,00 do 421,00 i wykonanie nowej nawierzchni oraz podbudowy na tym odcinku, przebudowie istniejącego chodnika z płyt betonowych polegającej na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie ścieku z płyt betonowych ściekowych przy krawędzi chodnika, wykonanie 2 studzienek wodościekowych i rur odprowadzających wodę do rowu. Na odcinku 421,00 do 1404,70 zasypanie rowu przydrożnego z prawej strony, poszerzenie drogi do szer. 7,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wydzielenie z nawierzchni za pomocą oznakowania poziomego i pionowego jezdni o szerokości 5,5 m i ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m, przebudowa przepustów betonowych zlokalizowanych pod drogą, oraz zjazdów indywidualnych. 2.6 Maków (ul. Kasztanowa) o dł. 421,70 m - wykonanie chodnika o szer. 2,0 m. 2.7 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 3574,40 m. Na odcinku 0,00 do 215,00 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 7,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego, wydzielenie z nawierzchni za pomocą oznakowania poziomego i pionowego jezdni o szer. 5,5 m i ścieżki rowerowej o szer. 2,00. Na odcinku 215,00 do 1605,00 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 5,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego. Budowa chodnika o szer. 1,5 m z kostki brukowej betonowej wzdłuż lewej krawędzi jezdni, przebudowa przepustu pod drogą na projektowanym pikietażu 632,50 m. Na odcinku 1605,00 do 2910,00 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 7,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości. Wydzielenie z nawierzchni za pomocą oznakowania poziomego i pionowego jezdni o szerokości 5,5 m i ścieżki rowerowej szerokości 2,00. Na odcinku od 2910,00 do 3574,40 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi o szer. 5,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości. Na odcinku 2910,00 - 3547,40 zasypanie rowu przydrożnego z lewej strony, poszerzenie drogi do szer. 5,5 m i wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na całej szerokości. 2.8 Maków - Krężce - Dąbrowice o dł. 1383,70 m - wykonanie chodnika o szer. 1,5 m. w m. Krężce 2.9 Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga o dł. 507,70 m - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 5,5 m. Wykonanie poboczy po obu stronach jezdni asfaltowej na całym odcinku. Długość zatok autobusowych 44,61 m i 43,60 m. Przy zatokach autobusowych wykonanie chodnika o szer. 1,25 m pogłębienie rowów i wycinka drzew. 2.10 Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga o długości 4614,00 m - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 5,5 m 2.11 Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga - wykonanie chodnika w m. Strzyboga o długości 535,23 m, rozebranie starej nawierzchni i ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego na dł. 4614 m. 2.12 wieś Trzcianna o długości 2672,00 - wykonanie nakładki z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 5,5 m. Wykonanie chodnika o długości 533,10 m, o szerokości 1,5 m, zasypanie rowów po jednej stronie, pogłębienie rowów i wycinka drzew. 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 25 we wsi Strobów o dł. 339,00 m obejmująca jedną dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 4,0 m. 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 24 we wsi Balcerów o dł. 824,51 m obejmująca jedną dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szer. 4,5 m, oraz utwardzenie pobocza po obu stronach jezdni o szer. 0,5 m. 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 11 we wsi Mokra Lewa o dł. 1055,80 m obejmująca nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącą nawierzchnie o szer. 4,0 m oraz utwardzenie pobocza z pospółki o szerokości 0,50 m. 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 9 we wsi Mokra Lewa o dł. 1178,55 m obejmująca nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącą nawierzchnię o szer. 4,0 m oraz utwardzenie po obydwu stronach jezdni pobocza z pospółki o szerokości 0,50 m. 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 5103E relacji Mokra Lewa - Maków: 7.1 w miejscowości Mokra Lewa o długości 1610,70 m - wykonanie ciągu pieszo - rowerowego 7.2 od granicy z Gminą Skierniewice do parkingu w Makowie (na ul. Klonowej) o dł 1809,30 m wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. 7.3 na odcinku od pikietażu 0,00 - 3420,00 - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i poszerzenie jezdni do szer. 7,5 m oraz wydzielenie z jezdni za pomocą oznakowania poziomego ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m. Na pozostałym odcinku 3420,00 - 3919,00 wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego na jezdni o szerokości 5,5 m bez ścieżki. 8. Przebudowa ul. Górskiej w m. Maków o dł. 536,00 m- wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, o szer. 4,0 m i wykonaniu obustronnych poboczy gruntowych o szer. min. 0,75 m. 9. Przebudowa ul. Górskiej w m. Maków o dł. 536,00 m - przebudowa kabla telefonicznego na odc. 66 m. 10. Przebudowa ul. Malinowej - w m. Maków o dł. 635 m - wytyczenie osi drogi i roboty pomiarowe, profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej ulepszonej, wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia, wykonanie warstwy wiążącej, ścieralnej, wykonanie rowów odwadniających, uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie poboczy pospółką, budowa przepustu rurowego, ustawienie słupków do znaków, umocowanie znaków ostrzegawczych. 11. Budowa parkingu w m. Maków o pow. 333,79 m2 - na 24 miejsca parkingowe, wykonanie z kostki granitowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.50.00-1, 77.21.14.00-6, 45.11.12.00-0, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4, 45.23.23.10-8, 45.23.32.20-7, 45.23.24.53-2, 45.23.32.00-1, 45.11.21.00-6, 45.23.31.42-6, 45.23.31.20-6, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Składana oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 350 000,00 zł. 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych. 3.Wadium w formie pieniężnej należy przekazać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Kredyt Bank S.A. Skierniewice, rachunek nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. 4. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert - oznacza to, że: 1) wpływ środków z tytułu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego musi nastąpić przed terminem określonym w § 23. 2) W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie należy załączyć do oferty. 5. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie uzupełni dokumentów lub pełnomocnictw chyba, że udowodni iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej dokument wadialny (gwarancja bankowa, polisa ubezpieczeniowa) powinien zawierać stwierdzenie: wystawca zobowiązuje się nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie zawierające uzasadnienie wypłacić kwotę wadium w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych lub o podobnej treści. 8. Dokument wadialny należy włączyć w skład oferty w taki sposób, aby możliwe było jego wyłączenie (tylko na pisemny wniosek Wykonawcy) bez naruszania zwartości oferty

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiących przedmiot zamówienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1 Ustawy). 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 2 Ustawy). 1) Zakończyli w okresie ostatnich 5 lat (przed dniem wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 kontrakt odpowiadający swym rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budownictwa drogowego. 2) Dysponują osobami, które po stronie Wykonawcy będą kierować wykonaniem zamówienia, należącymi do właściwej Izby samorządu zawodowego i posiadającymi n/w uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (dot. ppkt. a-c): a) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, c) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, d) Uprawnionym geodetą, posiadającym doświadczenie w realizacji kontraktów porównywalnych z przedmiotem zamówienia. 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy) - posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 4 500 000,00 zł. 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 1-10 Ustawy). POPRZEZ KONTRAKT PORÓWNYWALNY Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA NALEŻY ROZUMIEĆ INWESTYCJĘ DROGOWĄ, O CAŁKOWITEJ WARTOŚCI NIE MNIEJSZEJ NIŻ 8 MLN PLN. Spełnienie ww. warunków oceniane będzie przez Zamawiającego wg formuły SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA na podstawie Oświadczenia Wykonawcy oraz załączonych do oferty dokumentów wymienionych w § 12..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W skład oferty muszą wchodzić: 1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Kosztorys ofertowy - sporządzony na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej (stosując pomocniczo załączony przedmiar robót) oraz ewentualnie wykonanych w toku wizji lokalnej obmiarów sprawdzających. 3. Niżej wymienione dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisane własnoręcznie (art. 78 Kodeksu Cywilnego) przez Wykonawcę. Działające wspólnie osoby fizyczne lub prawne powinny złożyć indywidualne oświadczenia - Załącznik nr 2. Zamawiający prosi, aby własnoręczne podpisy na Oświadczeniu i ofercie były czytelne, tj. zostały złożone w sposób umożliwiający odczytanie, co najmniej nazwiska osoby podpisującej. W przypadku zaistnienia wątpliwości, czy oświadczenie zostało podpisane przez Wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę, Zamawiający może zażądać dostarczenia w ustalonym przez siebie terminie wzoru podpisu uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (np. radcę prawnego, adwokata, notariusza, itp.). 2) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione wcześniej powinny posiadać adnotację organu wystawiającego - dokonaną nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - potwierdzającą aktualność zawartych w nim danych - np. AKTUALNE NA DZIEŃ .... lub tożsame). Z dokumentu powinno wynikać kto jest uprawniony do podpisywania ofert (zaciągania zobowiązań). 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez spółkę jawną w/w zaświadczenie musi dotyczyć spółki jawnej (podatek VAT), a nie jej wspólników. 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Informacje banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których wykonawca posiada rachunki, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 4 500 000,00 zł. W przypadku, gdy w dokumencie wystawionym przez Bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa w rozumieniu art. 70 ust 1 Ustawy Prawo Bankowe określona zostanie stwierdzeniem wyrażą się liczbą np. siedmiocyfrową Zamawiający uzna, iż jest to najmniejsza możliwa liczba tj. 1 000 000,00 zł. 8) Wykaz zrealizowanych kontraktów wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie. W wykazie uwzględnić wyłącznie kontrakty zakończone. Wykaz powinien zawierać co najmniej informacje określone § 8 ust 1 pkt. 1- Załącznik nr 4 9) Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia, które będą kierować lub nadzorować wykonanie zamówienia, pozostających w dyspozycji Wykonawcy - Załącznik nr 3. Powinien on zawierać informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Do wykazu należy załączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez ww. osoby uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz dokumenty potwierdzające wpis na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował osobami udostępnionymi przez inny podmiot - do oferty należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu o udostępnieniu w/w osób. W takim przypadku załączony do SIWZ Wykaz musi być potwierdzony przez podmiot udostępniający. W PRZYPADKU POWIERZENIA PODWYKONAWCOM WYKONANIA CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OSOBY, KTÓRE BĘDĄ NADZOROWĄĆ REALIZACJĘ TEJ CZĘŚCI MUSZĄ POZOSTAWAC W DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM Art 22 UST 1 PKT. 2 USTAWY. 10) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia bez jakichkolwiek podlimitów w granicach sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk. 4. W przypadku składania oferty przez podmioty działające wspólnie (konsorcjum, lub osoby fizyczne) lub podpisania jej przez osobę niewymienioną w dokumentach rejestracyjnych, należy załączyć do niej pełnomocnictwo upoważniające podpisującego ofertę do reprezentowania w postępowaniu składających ofertę lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia (art. 23 ust. 2 Ustawy) 5. W przypadku składania oferty przez podmioty działające wspólnie (konsorcjum, lub osoby fizyczne) dokumenty określone w ust. 3 pkt. 1- 6, odrębne dla każdego uczestnika postępowania - pozostałe dokumenty mogą być wspólne dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-skierniewice.pl; bip.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2009 godzina 12:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi.

 

Dołączone pliki:
DokumentBalcerow-plan sytuacyjno-wysokościowy.pdf (2218KB)
DokumentBalcerow-przekroje konstrukcyjne.pdf (234.4KB)
DokumentBalcerow-przekrój konstrukcyjny.pdf (127.9KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia -Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (43.2KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia- Strobów.doc (60KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Mokra lewa nr 11.doc (61.5KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Tory-Dębowa Góra.pdf (43.5KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (43.1KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Maków ul. Malinowa.pdf (43.2KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Maków-Tory.pdf (41.8KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Mokra Lewa -Maków.pdf (41.7KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Mokra Lewa nr 9.doc (61.5KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństa i Ochrony Zdrowia-Prandotów.pdf (43.5KB)
DokumentInformacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia-Balcerów.doc (60KB)
DokumentInformacja Bezpieczensta i Ochrony Zdrowia-Maków parking.pdf (43KB)
DokumentKONSTRUKCJA PRZEPUSTU W KM 2 +378,50-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (626.4KB)
DokumentKONSTRUKCJA PRZEPUSTÓW POD ZJAZDAMI I POD WŁĄCZENIAMI W DROGI BOCZNE-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (695.1KB)
DokumentKosztorys ofertowy -Mokra lewa nr 11.doc (327KB)
DokumentKosztorys ofertowy Maków ul. Górska-branża drogowa.doc (72.5KB)
DokumentKosztorys ofertowy- Balcerów.doc (297KB)
DokumentKosztorys ofertowy- Strobów.doc (629.5KB)
DokumentKosztorys ofertowy-Maków parking.doc (313.5KB)
DokumentKosztorys ofertowy-Maków ul. Górska- budowa kanalizacji telefonicznej.doc (46.5KB)
DokumentKosztorys ofertowy-Maków ul. Malinowa-branża drogowa.doc (59KB)
DokumentKosztorys ofertowy-Mokra Lewa nr 9.doc (326.5KB)
DokumentKosztorys ofertowy-odcinek drogi Maków- Krężce- Dobrowice (Odcinek 2).doc (2388.5KB)
DokumentKosztorys ofertowy-odcinek drogi relacji Debowa Góra- Strobów- Strzyboga o dł. .doc (2203.5KB)
DokumentKosztorys ofertowy-odcinek drogi relacji Dębowa Góra - Strobów- Strzyboga nr 1318E.doc (2302KB)
DokumentKosztorys ofertowy-odcinek drogi relacji Maków -Krężce-Dąbrowice (odcinek 1).doc (1963KB)
DokumentKosztorys ofertowy-odcinek drogi relacji Mokra Lewa - Maków o dł 3919,00m.doc (1984KB)
DokumentKosztorys ofertowy-odcinek drogi we wsi Trzcianna nr 1318E.doc (1948KB)
PlikMAKÓW ULICA GORSKA.TIF (3129.6KB)
DokumentMokra Prawa - Lewa-PLAN SYT-wys -arkusz 1-droga nr 9.pdf (3945.9KB)
DokumentMokra Prawa - Lewa-PLAN SYT-wys arkusz2-droga nr 9.pdf (2007.5KB)
DokumentMokra Prawa - Lewa-Przekrój konstr Mokra droga nr 11.pdf (108.1KB)
DokumentMokra Prawa - Lewa-Przekrój konstrukcyjny-droga nr 9.pdf (108KB)
DokumentMokra Prawa - Lewa.-Plan Syt- wys. droga nr 11.pdf (2972KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA- Strobów.doc (38.5KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Balcerów.doc (40KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (28.7KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (30.4KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Maków ul. Malinowa.pdf (25.5KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Maków-Tory.pdf (28.8KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Mokra Lewa -Maków.pdf (28.8KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Mokra Lewa nr 9.doc (49KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Mokra lewa nr 11.doc (46KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Prandotów.pdf (30.3KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA-Tory-Dębowa Góra.pdf (29KB)
DokumentOPIS TECHNICZN-Mokra Lewa nr 9.doc (50KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY- Strobów.doc (44.5KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Balcerów.doc (44KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (33.4KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (35.4KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Maków parking.pdf (29.9KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Maków ul. Malinowa.pdf (26.8KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Maków-Tory.pdf (42KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Mokra Lewa -Maków.pdf (43.5KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Mokra lewa nr 11.doc (48.5KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Prandotów.pdf (32.1KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY-Tory-Dębowa Góra.pdf (44.9KB)
PlikORIENTACJA-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.JPG (1121.1KB)
DokumentOpis techniczny i BIOZ- Maków ul. Górska- branża drogowa.doc (120KB)
DokumentOpis techniczny i BIOZ-Maków ul. Górska-do projektu przebudowy kabli telekom.pdf (442KB)
DokumentOpis techniczny i BIOZ-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.doc (137KB)
PlikOrientacja- Maków ul. Górska.JPG (1863.6KB)
PlikOrientacja-Maków ul. Górska .JPG (1672.7KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY - ARKUSZ 1-Maków-Tory.pdf (2777.3KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY - ARKUSZ 1-Mokra Lewa -Maków.pdf (1718.2KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY - ARKUSZ 2-Maków-Tory.pdf (1578.8KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY - ARKUSZ 2-Mokra Lewa -Maków.pdf (1797.9KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY - ARKUSZ 3-Mokra Lewa -Maków.pdf (2313KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY - ARKUSZ 4-Mokra Lewa -Maków.pdf (1248.9KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY1-Tory-Dębowa Góra.pdf (2698.7KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY2-Tory-Dębowa Góra.pdf (2513.1KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY3-Tory-Dębowa Góra.pdf (1461.2KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY4-Tory-Dębowa Góra.pdf (2612.4KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY-Maków ul. Malinowa.pdf (795.8KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 1-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (2966.4KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 1-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (3813.6KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 1-Prandotów.pdf (1392.7KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 2-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (1425.1KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 2-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (2225.1KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 2-Prandotów.pdf (955.3KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 3-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (2330.4KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 3-Prandotów.pdf (1448.1KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 4-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (3607.6KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOŚCIOWY 5-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (1306.2KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1-Mokra Lewa -Maków.pdf (1734.9KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1-Tory-Dębowa Góra.pdf (2769.3KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2-Mokra Lewa -Maków.pdf (1833.1KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 2-Tory-Dębowa Góra.pdf (2603.6KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 3-Mokra Lewa -Maków.pdf (2359KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 3-Tory-Dębowa Góra.pdf (3294.2KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 4-Mokra Lewa -Maków.pdf (1574.6KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 4-Tory-Dębowa Góra.pdf (2942.9KB)
DokumentPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU-Maków parking.pdf (1057.8KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 2-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (1149.3KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 3-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (1516.2KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 4-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (1391.7KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 5-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (1013.9KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 6-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (880.8KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 7-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (1083.4KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA 8-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (998KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (3215.7KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (153.8KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (1416.1KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 2-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (2119.9KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 3-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (2181.2KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (3502KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (1475.4KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ARKUSZ 1-Maków-Tory.pdf (2919.6KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU- ARKUSZ 2-Maków-Tory.pdf (1765.7KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-Prandotów.pdf (1465.2KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU1-Prandotów.pdf (1031.1KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU2-Prandotów.pdf (1479.7KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-Maków ul. Malinowa.pdf (109.1KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (418.1KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (310.8KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-Maków-Tory.pdf (235.2KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-Mokra Lewa -Maków.pdf (129KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-Tory-Dębowa Góra.pdf (460.5KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-zjazd-Maków-Tory.pdf (109.3KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-zjazd-Tory-Dębowa Góra.pdf (108.4KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE-zjazd1-Tory-Dębowa Góra.pdf (128.2KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE1-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (310.8KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE1-Maków-Tory.pdf (181.5KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE1-Tory-Dębowa Góra.pdf (184.4KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE2-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (417.9KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE2-Maków-Tory.pdf (433.7KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 1-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (67.5KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 1-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (101.3KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 1-Mokra Lewa -Maków.pdf (58.1KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 2-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (37.5KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 2-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (170.4KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 2-Mokra Lewa -Maków.pdf (57.1KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 3-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (102.9KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 3-Mokra Lewa -Maków.pdf (58.4KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 4-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (111.1KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE 4-Mokra Lewa -Maków.pdf (56.4KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE-Prandotów.pdf (124.2KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE1-Maków-Tory.pdf (45KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE1-Prandotów.pdf (109.6KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE1-Tory-Dębowa Góra.pdf (95.4KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE2-Maków-Tory.pdf (39.5KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE2-Tory-Dębowa Góra.pdf (88.6KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE3-Tory-Dębowa Góra.pdf (101.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (315KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-Maków parking.pdf (162.2KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-Mokra Lewa -Maków.pdf (458.3KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-Prandotów.pdf (315.2KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-zjazd-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (191.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-zjazd-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (191.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-zjazd-Prandotów.pdf (191.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-zjazd1-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (218.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-zjazd1-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (218.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY-zjazd1-Prandotów.pdf (218.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY1-Mokra Lewa -Maków.pdf (136.9KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY1-Prandotów.pdf (310.9KB)
DokumentPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY2-Prandotów.pdf (417.9KB)
DokumentPRZEKRÓJ NORMALNY DROGI-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.pdf (497.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 1-Maków-Tory.pdf (364.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 1-Mokra Lewa -Maków.pdf (280.4KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 1-Tory-Dębowa Góra.pdf (446.3KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 2-Maków-Tory.pdf (264.1KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 2-Mokra Lewa -Maków.pdf (274.6KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 2-Tory-Dębowa Góra.pdf (448KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 3-Mokra Lewa -Maków.pdf (277.6KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 3-Tory-Dębowa Góra.pdf (298.9KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 4-Mokra Lewa -Maków.pdf (358.3KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY - ARKUSZ 4-Tory-Dębowa Góra.pdf (362.2KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (238.9KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (209.2KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY 2-Dębowa Góra -Zakręt.pdf (141.5KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY 2-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (164.1KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY 3-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (374.3KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY 4-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (233.4KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY 5-Dębowa Góra- Strzyboga.pdf (171.9KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY-Maków ul. Malinowa.pdf (268KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY-Prandotów.pdf (207.7KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY1-Prandotów.pdf (200.8KB)
DokumentPRZEKRÓJ PODŁUŻNY2-Prandotów.pdf (161.7KB)
DokumentProfil podłużny- Maków ul. Górska.pdf (442.5KB)
DokumentProjekt zagospodarowania terenu -Maków ul. Górska.pdf (9303.4KB)
DokumentProjekt zagospodarowania terenu- Maków ul. Górska.pdf (9788.4KB)
DokumentPrzedmiar robót-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.doc (152KB)
DokumentPrzekroje konstrukcyjne- Maków ul. Górska.pdf (146KB)
DokumentPrzekroje poprzeczne- Maków ul. Górska.pdf (1711KB)
DokumentPrzekroje- Strobów.pdf (139.8KB)
DokumentSIWZ.doc (1079.5KB)
DokumentSTROBÓW.pdf (1088.8KB)
DokumentSTWiOR - Maków ul. Górska-droga, przebudowa kabli.doc (791KB)
DokumentSTWiOR-Nowy Kawęczyn-Kwasowiec.doc (4201KB)
DokumentSpec.Tech-Maków ul. Malinowa.pdf (341.8KB)
Ilość odwiedzin6224
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-07-27 00:00
Data ukazania się2009-07-27 00:00
Ostatnia zmiana2009-07-27 12:20
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...