http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Młodszy referent ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu
 

Młodszy referent ds. rejestracji pojazdów

w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

STAROSTWO POWIATOWE W SKIERIEWICACH

Ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Młodszy referent ds. rejestracji pojazdów

w Wydziale Komunikacji i Transportu

Wymiar etatu-1 et.

Rodzaj umowy: umowa o pracę (zgodnie z art. 25 §1 KP)

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie

b)      pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych

c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie

d)     nieposzlakowana opinia

e)      wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (D.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm.)

f)       wykształcenie co najmniej średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku

g)      umiejętność obsługi komputera-pakiet Microsoft Office

h)      znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego  oraz przepisów prawnych dotyczących pracy wydziału Komunikacji i Transportu  a szczególności ustawy -Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeń dot. rejestracji pojazdów.

 

Wymagania dodatkowe:

a)      preferowane wykształcenie wyższe

b)      doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

c)      umiejętność pracy w zespole

d)     znajomość obsługi urządzeń biurowych

e)      komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, dobra organizacja pracy.

 

2.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, w tym m.in.

1.      dokonywanie rejestracji pojazdów,

2.      prowadzenie dokumentacji związanej z wyrejestrowaniem pojazdów,

3.      przygotowywanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu      oraz o umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej,

4.      czasowe wycofanie pojazdów z ruchu,

5.      współpraca z organami Policji w przypadkach zatrzymania i zwracania dowodów      rejestracyjnych, kradzieży dowodów rejestracyjnych lub tablic rejestracyjnych,

 

 

  1. zamieszczanie danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych, czasowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych oraz ich właścicielach i niektórych posiadaczach w ewidencji pojazdów i udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą Prawo o ruchu drogowym.

 

3.        Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny,

b)   curriculum vitae

c)    oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie według   wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. 

d)   kserokopia dowodu osobistego      

e)    kserokopie świadectw pracy lub inne zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku

        pozostawania w stosunku pracy.

f)    kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

g)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

h)   referencje, jeśli kandydat takowe posiada

i)     oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

j)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

k)   osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie\" z Krajowego Rejestru Karnego

l)     podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)\".

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętej kopercie) w sekretariacie Starostwa lub wysłać pocztą na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko

młodszego referenta w Wydziale Komunikacji i Transportu

w terminie do dnia 30.11.2009r.

(decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).

 

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach bip.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Konstytucji 3 maja 6.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:\" Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

                                                          

 

Ilość odwiedzin5803
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-11-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-11-18 11:22
Data przeniesienia do archiwum2016-11-18 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...