http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016
 Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016

 

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016
Numer ogłoszenia: 147399 - 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 na terenie 9 gmin powiatu skierniewickiego, zgodnie z: mapami przebiegu dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin stanowiącymi załącznik nr 8 oraz wykazem długości dróg powiatowych w gminach z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 9. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań. Zadanie nr 1. Gmina Bolimów 39,633 km Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 175 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 183 godz. Zadanie nr 2. Gmina Kowiesy 32,094 km, Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 142 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 149 godz. Zadanie nr 3.Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 154 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 161 godz. Zadanie nr 4. Gmina Słupia 18,866 km, Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 83 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 87 godz. Zadanie nr 5. Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km, Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 82 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 86 godz. Zadanie nr 6. Gmina Godzianów 15,038 km, Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 67 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 70 godz. Zadanie nr 7. Gmina Maków 40,583 km, Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 179 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 188 godz. Zadanie nr 8. Gmina Skierniewice 27,150 km, Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 120 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 126 godz. Zadanie nr 9. Gmina Głuchów 37,730 km Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 175 godz. Zadanie nr 10. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - ok. 130 godz. Zadanie nr 11. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz. Wymagania dotyczące materiałów, które należy zastosować do wykonania mieszanki piaskowo - solnej (jakość): Piasek płukany grubości frakcji 0 - 2 mm. Sól drogowa z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg (DR), spełniająca parametry: a/. skład chemiczny: chlorek sodowy NaCl - min. 90,0%, antyzbrylacz K4Fe(CN)6 - 40,0 mg/kg, woda H2O -max 3,0%, części nierozpuszczalne w wodzie - max. 8,0% b/. ziarnistość jednorodna o frakcji 1-6 mm: ziarna powyżej 6mm - max. 10,0%, ziarna poniżej 1mm - max.60,0% c/. postać - produkt krystaliczny, sypki d/. barwa - biała, biało - szara Oferowana sól musi mieć aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych. Wymagania dotyczące prędkości roboczej sprzętu samochodowego uczestniczącego w akcji zimowego utrzymania dróg: średnia prędkość pojazdów podczas posypywania dróg będzie wynosić minimum 30 km/h. Cena oferowana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty pośrednie: ( w tym czas załadunku i ustawowe przerwy w pracy kierowcy, operatora sprzętu) i gwarantuje wykonanie usługi na terenie określonego zadania. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu i powrotu do granicy realizacji zadania i siedziby Wykonawcy oraz w przypadku przerw w pracy spowodowanej awarią sprzętu, czas koszty związane z naprawą lub transportem nie będą rozliczane na rzecz wykonywanego zadania. Ryzyko wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń powinno być uwzględnione w oferowanej cenie. Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień - usługi odśnieżania: 90620000-9, usługi usuwania oblodzeń: 90630000-2 Ilość godzin pracy są wielkościami planowanymi, uzależnionymi od warunków atmosferycznych, planowana ilość godzin pracy może ulec zmianie. Zamawiający wymaga podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Wykonawcę: a/.samodzielnie (dot. zadań nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9) w czasie i w sposób zapewniający osiągnięcie standardów zimowego utrzymania. b/.każdorazowo na telefoniczne polecenie przedstawiciela Wydziału Dróg, (dot. zad. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11) w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wezwania.

II.1.5)

Vprzewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp w przypadku przedłużających się złych warunków atmosferycznych lub innych ważnych przyczyn. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 50% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwotach: Zadanie nr 1 - 1000,00 PLN; Zadanie nr 2 - 1000,00 PLN; Zadanie nr 3 - 1000,00 PLN; Zadanie nr 4 - 500,00 PLN; Zadanie nr 5 - 500,00 PLN; Zadanie nr 6 - 300,00 PLN; Zadanie nr 7 - 1000,00 PLN; Zadanie nr 8 - 600,00 PLN; Zadanie nr 9 - 1000,00 PLN; Zadanie nr 10 - 300,00 PLN; Zadanie nr 11 - 300,00 PLN; 1. Formy wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem (z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego) na rachunek bankowy: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Skierniewicach Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Wadium należy wnieść (wpływ na konto Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca, który nie wniesie wadium w określonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2. ustawy Pzp. Wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: Zadanie nr 1) samochodem o DMC min. 20 ton (min. szt.1) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarką szt. 1 i lemieszem szt. 1); Zadanie nr 2) samochodem o DMC min. 20 ton (min. szt.1) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarką szt. 1 i lemieszem szt. 1); Zadanie nr 3) samochodem o DMC min. 20 ton (min. szt.1) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarką szt. 1 i lemieszem szt. 1); Zadanie nr 4) ciągnikiem Wykonawcy (min. szt.1) o mocy min. 100 KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton (min. szt.1) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarką szt. 1 i lemieszem szt. 1) (urządzenie Wykonawcy przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej); Zadanie nr 5) ciągnikiem Wykonawcy (min. szt.1) o mocy min. 100 KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton (min. szt.1) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarką szt. 1 i lemieszem szt. 1) (urządzenie Wykonawcy przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej); Zadanie nr 6) ciągnikiem Wykonawcy (min. szt.1) o mocy min. 100 KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton (min. szt.1) Wykonawcy i osprzętem Wykonawcy (piaskarką szt. 1 i lemieszem szt. 1) (urządzenie Wykonawcy przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej); Zadanie nr 7) samochodem o DMC min. 20 ton Wykonawcy (min. szt.1) wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie Wykonawcy przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej); Zadanie nr 8) samochodem o DMC min. 20 ton Wykonawcy (min. szt.1) wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie Wykonawcy przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej); Zadanie nr 9) samochodem o DMC min. 20 ton Wykonawcy (min. szt.1) wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie Wykonawcy przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej); Zadanie nr 10) równiarką Wykonawcy; Zadanie nr 11) równiarką Wykonawcy. Samochody pozostające w dyspozycji Wykonawcy muszą być wyposażone w sprawnie działający tachograf.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- wypełniony formularz oferty - stanowiący zał. nr 1 do SIWZ; - wypełniony formularz wyceny - stanowiący zał. nr 4 do SIWZ;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 70
 • 2 - Wiek nośnika - 30

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową - będą wynikały ze zobowiązań wynikających z propozycji zawartych w ofercie i umowie. 2. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku o ile Wykonawca i Zamawiający uznają wspólnie, że zadanie nie jest możliwe do realizacji w zawartym w umowie czasie z przyczyn wyższych potwierdzonych stosownym dokumentem. 3. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług VAT dotyczącej przedmiotu umowy lub podatku akcyzowego, wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo zmiany wysokości wynagrodzenia umownego. 4. Inne istotne dla stron postanowienia umowy oraz ogólne warunki umowy, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym integralną część SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2015 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów na parterze w siedzibie Zamawiającego tj. w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1. Gmina Bolimów 39,633 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 175 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 183 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2. Gmina Kowiesy 32,094 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 142 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 149 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 154 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 161 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4. Gmina Słupia 18,866 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 83 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 87 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5. Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 82 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 86 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6. Gmina Godzianów 15,038 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 67 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 70 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7. Gmina Maków 40,583 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 179 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 188 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8. Gmina Skierniewice 27,150 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 120 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 126 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9. Gmina Głuchów 37,730 km.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej). Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 175 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - ok. 130 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 130 godz.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 70
  • 2. Wiek nośnika - 30

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (7689KB)
Ilość odwiedzin974
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-10-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-10-08 15:24
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...