http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III

Skierniewice: Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III
Numer ogłoszenia: 156873 - 2015; data zamieszczenia: 28.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

Vzamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana istniejącej stolarki okiennej skrzynkowej drewnianej na okna zespolone drewniane z pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z wymianą podokienników zewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych; obróbkami tynkarskimi i malowaniem z zachowaniem kolejności robót: - Zabezpieczenie podłóg w korytarzach i pomieszczeniach biurowo-administracyjnych - Demontaż skrzydeł okiennych poprzez zdjęcie z zawiasów. - Częściowy demontaż ościeżnic drewnianych ( przycięcie ościeżnic) - Zabezpieczenie i gruntowanie pozostałych po przycięciu futryn okiennych - Demontaż podokienników zewnętrznych - Dostawa i wstawienie nowych okien wg uzgodnionych wzorów - Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych - wg zaleceń producenta stolarki okiennej. - Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem - Wykonanie nowych podokienników zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej - Wymiana parapetów wewnętrznych z drewnianych na drewniane z montażem ekranu grzejnikowego w części podniebiennej - Obróbka ościeżnic wewnętrznych płytą gipsowo-kartonową i zewnętrznych zaprawą cementowa - Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami - Malowanie ościeży wewnątrz i na zewnątrz otworów okiennych - Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu robót - Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien - Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku w miejscu wystąpienia urobku potechnologicznego. Budynek stanowiący siedzibę Starostwa Powiatowego w Skierniewicach jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 468, decyzją z dnia 11.10.1977 r. Obiekt stanowi przykład reprezentacyjnej architektury o charakterze publicznym okresu międzywojennego w Polsce, wykorzystującej elementy klasycyzmu i baroku. 2.1.2. Prace będą prowadzone na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice Nr 130/2014 z dnia 02.07.2014 r. i decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych nr WUOZ SK-A.5142.137.2014.AG z dnia 29.10.2014 r. 2.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik do SIWZ, b) dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik do SIWZ, c) przedmiar robót, stanowiący Załącznik do SIWZ. 2.1.4. Przedmiar robót służyć będzie Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu informacji w nim zawartych w trakcie realizacji zamówienia. Wszelkie pytania i wątpliwości Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia mogą być kierowane do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.1.5. Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie zabytkowym: - istnieje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych, - należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego prowadzonych robót remontowych, a wszystkie wątpliwości występujące w toku prac oraz ewentualne korekty wynikające ze specyfiki obiektu należy konsultować z projektantem i konserwatorem zabytków, nadzorującymi przebieg prac, - należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 2.1.6. Jeżeli dokumentacja, o której mowa w pkt. 2.1.3, wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń na znaki towarowe lub ich pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania jakościowe są rozumiane jako parametry oferowanych towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów i produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub dostawcy lub konkretny produkt dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą stanowić o decyzji dotyczącej akceptacji zaproponowanych produktów równoważnych lub o odrzuceniu oferty z powodu braku ich równoważności. 2.1.7. Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, ze zm.). 2.1.8. Do wykonania prac będących przedmiotem umowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 2.1.9. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, zapewnia Wykonawca. 2.1.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na całość wykonywanych robót budowlanych minimum 3-letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót, liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2.1.11. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia, zgodnie z gwarancjami producentów tych materiałów i urządzeń, przy czym gwarancja na zamontowane okna nie może być krótsza niż 5 lat. 2.1.12. Zaleca się, by wycena oferty poprzedzona była wizją lokalną w celu uwzględnienia wszystkich kosztów i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2.1.13 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w obiekcie o funkcji administracyjno-biurowej, bez przerwy w jego użytkowaniu na czas wykonywania robót budowlanych.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 5.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 5.2 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.3 Wykonawca, który zamierza wnieść wadium w pieniądzu powinien wpłacić ww. kwotę przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 1 Odział w Skierniewicach Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. 5.4 Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku wpłaty pieniężnej należy dołączyć kopię dowodu wpłaty potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wniesienia wadium w innej formie Wykonawca załącza do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 5.5 W przypadku wniesienia wadium w innych formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych należy do oferty załączyć stosowny dokument, który w swej treści musi zawierać przesłanki do zatrzymania wadium, zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5.6 Oferta niezabezpieczona jedną z form wadium zostanie odrzucona. 5.7 Zwrot wadium nastąpi zgodnie z postanowieniami art. 46 ust. 1, ust. 1a i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5.8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane przez Zamawiającego), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku; Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 170.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy Pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedstawienia dokumentów dotyczących: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tych podmiotów oraz części zamówienia, które będą realizowane przez te podmioty, jako podwykonawcy. 5. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. W przypadku wpłaty pieniężnej należy dołączyć kopię dowodu wpłaty potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wniesienia wadium w innej formie Wykonawca załącza do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. 6. Do oferty należy dołączyć wypełniony przedmiar robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, polegających na: a) zmiana czasu realizacji wykonania przedmiotu zamówienia: - z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, w tym wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, - w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających terminową realizację umowy, zgłoszonych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Zamawiającego, - w razie działania siły wyższej, - w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, - w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na skutek wniesionych środków odwoławczych, - na skutek wstrzymania realizacji robót przez organy administracji lub orzeczenia sądów; b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku: - zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; zmiana stawki VAT nie spowoduje zmiany kwoty netto wynagrodzenia, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie obliczona w oparciu o wielkość stawki podatku VAT obowiązującej na dzień powstania obowiązku podatkowego, - wystąpienia robót zaniechanych, co powoduje zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy; c) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy: - Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych lub zaniechanie robót, tj. zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku gdy jest to korzystne dla Zamawiającego i nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem: i. pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzeniu kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót, ii. pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy; d) zmiany dotyczące podwykonawstwa: - Zamawiający przewiduje możliwość: i. zmiany podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę, ii. rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, iii. zmiany w zakresie podwykonawstwa w stosunku do zaproponowanego zakresu wynikającego z przyjętej oferty Wykonawcy, iv. powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonawcy żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa; jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby powoływał się Wykonawca, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; zmiana ta może być przyczyną zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2015 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dołączone pliki:
DokumentZałącznik nr 2 do SIWZ.doc (26.5KB)
DokumentZałącznik nr 6 do SIWZ.doc (112KB)
DokumentSIWZ.doc (179.5KB)
DokumentZałącznik nr 1 do SIWZ.doc (37KB)
DokumentZałącznik nr 3 do SIWZ.doc (26KB)
DokumentZałącznik nr 4 do SIWZ.doc (30.5KB)
DokumentZałącznik nr 5 do SIWZ.doc (30KB)
Archiwumdokumentacja projektowa.rar (1589.5KB)
Ilość odwiedzin1002
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2015-10-28 00:00
Data ukazania się2015-10-28 00:00
Ostatnia zmiana2015-10-28 13:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...