http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016
Numer ogłoszenia: 161125 - 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 154369 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług sprzętowo - transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym: 2015/2016 na terenie 9 gmin powiatu skierniewickiego, zgodnie z: mapami przebiegu dróg powiatowych na terenie poszczególnych gmin stanowiącymi załącznik nr 8 oraz wykazem długości dróg powiatowych w gminach z podziałem na standardy zimowego utrzymania stanowiącym załącznik nr 9. Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 zadań. Zadanie nr 1. Gmina Bolimów 39,633 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 175 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 183 godz. Zadanie nr 2. Gmina Kowiesy 32,094 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 142 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 149 godz. Zadanie nr 3.Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 154 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 161 godz. Zadanie nr 4. Gmina Słupia 18,866 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 83 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 87 godz. Zadanie nr 5. Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 82 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 86 godz. Zadanie nr 6. Gmina Godzianów 15,038 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 67 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 70 godz. Zadanie nr 7. Gmina Maków 40,583 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 179 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 188 godz. Zadanie nr 8. Gmina Skierniewice 27,150 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 120 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 126 godz. Zadanie nr 9. Gmina Głuchów 37,730 km. Przygotowanie mieszanki piaskowo - solnej w ilości min. 166 ton w proporcji 2:1. Mieszanka Wykonawcy. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach (nośnikiem i osprzętem Wykonawcy): ciągnikiem o mocy min. 100KM wyposażonym w lemiesz i piaskarkę (urządzenie przystosowane do rozsypywania mieszanki piaskowo -solnej) lub samochodem o DMC min. 20 ton wyposażonym w lemiesz i piaskarkę. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - ok. 175 godz. Zadanie nr 10. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz. Zadanie nr 11. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej. Planowana ilość godzin pracy - 130 godz. Wymagania dotyczące materiałów, które należy zastosować do wykonania mieszanki piaskowo - solnej (jakość): Piasek płukany grubości frakcji 0 - 2 mm. Sól drogowa z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg (DR), spełniająca parametry: a/. skład chemiczny: chlorek sodowy NaCl - min. 90,0%, antyzbrylacz K4Fe(CN)6 - 40,0 mg/kg, woda H2O -max 3,0%, części nierozpuszczalne w wodzie - max. 8,0% b/. ziarnistość jednorodna o frakcji 1-6 mm: ziarna powyżej 6mm - max. 10,0%, ziarna poniżej 1mm - max.60,0% c/. postać - produkt krystaliczny, sypki d/. barwa - biała, biało - szara Oferowana sól musi mieć aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych. Wymagania dotyczące prędkości roboczej sprzętu samochodowego uczestniczącego w akcji zimowego utrzymania dróg: średnia prędkość pojazdów podczas posypywania dróg będzie wynosić minimum 30 km/h. Cena oferowana przez Wykonawcę zawiera wszystkie koszty pośrednie: ( w tym czas załadunku i ustawowe przerwy w pracy kierowcy, operatora sprzętu) i gwarantuje wykonanie usługi na terenie określonego zadania. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu i powrotu do granicy realizacji zadania i siedziby Wykonawcy oraz w przypadku przerw w pracy spowodowanej awarią sprzętu, czas koszty związane z naprawą lub transportem nie będą rozliczane na rzecz wykonywanego zadania. Ryzyko wszystkich nieprzewidzianych zdarzeń powinno być uwzględnione w oferowanej cenie. Kod CPV wg wspólnego słownika zamówień - usługi odśnieżania: 90620000-9, usługi usuwania oblodzeń: 90630000-2 Ilość godzin pracy są wielkościami planowanymi, uzależnionymi od warunków atmosferycznych, planowana ilość godzin pracy może ulec zmianie. Zamawiający wymaga podjęcia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Wykonawcę: a/.samodzielnie (dot. zadań nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9) w czasie i w sposób zapewniający osiągnięcie standardów zimowego utrzymania. b/.każdorazowo na telefoniczne polecenie przedstawiciela Wydziału Dróg, (dot. zad. nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11) w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od wezwania.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1. Gmina Bolimów 39,633 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JKM MIREX Sp. z o.o., ul. Czerwona 9, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 55359,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 148559,40

 • Oferta z najniższą ceną: 148559,40 / Oferta z najwyższą ceną: 148559,40

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2. Gmina Kowiesy 32,094 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek, Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45073,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 97133,10

 • Oferta z najniższą ceną: 97133,10 / Oferta z najwyższą ceną: 97133,10

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3.Gmina Nowy Kawęczyn 34,901 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek, Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48703,15 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 104955,90

 • Oferta z najniższą ceną: 104955,90 / Oferta z najwyższą ceną: 104955,90

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4. Gmina Słupia 18,866 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26317,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42369,00

 • Oferta z najniższą ceną: 42369,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66346,20

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5. Gmina Lipce Reymontowskie 18,619 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAREK DZIUDA, Drzewce 126, 96-127 Lipce Reymontowskie, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26015,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31205,10

 • Oferta z najniższą ceną: 31205,10 / Oferta z najwyższą ceną: 69814,80

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 6. Gmina Godzianów 15,038 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MAREK DZIUDA, Drzewce 126, 96-127 Lipce Reymontowskie, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21174,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34440,00

 • Oferta z najniższą ceną: 32886,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53382,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie nr 7. Gmina Maków 40,583 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROADBUD, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 56870,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 88322,40

 • Oferta z najniższą ceną: 88322,40 / Oferta z najwyższą ceną: 143368,80

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 8   

Nazwa: Zadanie nr 8. Gmina Skierniewice 27,150 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ROADBUD, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 5/47, 96-100 Skierniewice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38115,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 59194,80

 • Oferta z najniższą ceną: 59194,80 / Oferta z najwyższą ceną: 82139,40

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 9   

Nazwa: Zadanie nr 9. Gmina Głuchów 37,730 km

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52938,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 69475,00

 • Oferta z najniższą ceną: 69475,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69475,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 10   

Nazwa: Zadanie nr 10. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PED - BRUK Zakład Budowlany Piotr Dudek, Kolonia Starorawska 16 B, 96-115 Nowy Kawęczyn, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17967,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 47970,00

 • Oferta z najniższą ceną: 47970,00 / Oferta z najwyższą ceną: 47970,00

 • Waluta: PLN .

 

Część NR: 11   

Nazwa: Zadanie nr 11. Odśnieżanie dróg równiarką Wykonawcy i usuwanie pozostałości mieszanki piaskowo - solnej na poboczach dróg po akcji zimowej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. STANIŻ Urszula Bator, ul. Łódzka 6, 97-226 Żelechlinek, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17967,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 38480,00

 • Oferta z najniższą ceną: 38480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54685,80

 • Waluta: PLN .

 

Ilość odwiedzin954
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-11-05 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-11-05 12:07
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...