http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III
 Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III
Numer ogłoszenia: 171663 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III
Numer ogłoszenia: 171663 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 156873 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana okien w budynku dawnego Sejmiku Skierniewickiego obecnie siedziby Starostwa Powiatowego w Skierniewicach - etap III.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 2.1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana istniejącej stolarki okiennej skrzynkowej drewnianej na okna zespolone drewniane z pełnym odwzorowaniem istniejących okien oraz z wymianą podokienników zewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych; obróbkami tynkarskimi i malowaniem z zachowaniem kolejności robót: - Zabezpieczenie podłóg w korytarzach i pomieszczeniach biurowo-administracyjnych - Demontaż skrzydeł okiennych poprzez zdjęcie z zawiasów. - Częściowy demontaż ościeżnic drewnianych ( przycięcie ościeżnic) - Zabezpieczenie i gruntowanie pozostałych po przycięciu futryn okiennych - Demontaż podokienników zewnętrznych - Dostawa i wstawienie nowych okien wg uzgodnionych wzorów - Mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych mocowanych do zewnętrznej powierzchni ościeżnicy i przykręcanych do ściany wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi przeznaczonymi dla murów ceglanych - wg zaleceń producenta stolarki okiennej. - Uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem - Wykonanie nowych podokienników zewnętrznych z blachy tytanowo-cynkowej - Wymiana parapetów wewnętrznych z drewnianych na drewniane z montażem ekranu grzejnikowego w części podniebiennej - Obróbka ościeżnic wewnętrznych płytą gipsowo-kartonową i zewnętrznych zaprawą cementowa - Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami - Malowanie ościeży wewnątrz i na zewnątrz otworów okiennych - Usunięcie z budynku materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu robót - Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie okien - Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku w miejscu wystąpienia urobku potechnologicznego. Budynek stanowiący siedzibę Starostwa Powiatowego w Skierniewicach jest wpisany do rejestru zabytków pod nr 468, decyzją z dnia 11.10.1977 r. Obiekt stanowi przykład reprezentacyjnej architektury o charakterze publicznym okresu międzywojennego w Polsce, wykorzystującej elementy klasycyzmu i baroku. 2.1.2. Prace będą prowadzone na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Skierniewice Nr 130/2014 z dnia 02.07.2014 r. i decyzji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych nr WUOZ SK-A.5142.137.2014.AG z dnia 29.10.2014 r. 2.1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: a) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiąca Załącznik do SIWZ, b) dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik do SIWZ, c) przedmiar robót, stanowiący Załącznik do SIWZ. 2.1.4. Przedmiar robót służyć będzie Wykonawcy jedynie pomocniczo w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia i nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tytułu informacji w nim zawartych w trakcie realizacji zamówienia. Wszelkie pytania i wątpliwości Wykonawcy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia mogą być kierowane do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.1.5. Ze względu na prowadzenie prac budowlanych w obiekcie zabytkowym: - istnieje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych, - należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego prowadzonych robót remontowych, a wszystkie wątpliwości występujące w toku prac oraz ewentualne korekty wynikające ze specyfiki obiektu należy konsultować z projektantem i konserwatorem zabytków, nadzorującymi przebieg prac, - należy zapewnić środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 2.1.6. Jeżeli dokumentacja, o której mowa w pkt. 2.1.3, wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń na znaki towarowe lub ich pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Minimalne wymagania jakościowe są rozumiane jako parametry oferowanych towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów i produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub dostawcy lub konkretny produkt dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego i będą stanowić o decyzji dotyczącej akceptacji zaproponowanych produktów równoważnych lub o odrzuceniu oferty z powodu braku ich równoważności. 2.1.7. Do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być zastosowane wyroby, które nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, ze zm.). 2.1.8. Do wykonania prac będących przedmiotem umowy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie użyte materiały muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 2.1.9. Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, zapewnia Wykonawca. 2.1.10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na całość wykonywanych robót budowlanych minimum 3-letniej gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych robót, liczonej od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 2.1.11. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane materiały i urządzenia, zgodnie z gwarancjami producentów tych materiałów i urządzeń, przy czym gwarancja na zamontowane okna nie może być krótsza niż 5 lat. 2.1.12. Zaleca się, by wycena oferty poprzedzona była wizją lokalną w celu uwzględnienia wszystkich kosztów i czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 2.1.13 Przedmiot zamówienia będzie realizowany w obiekcie o funkcji administracyjno-biurowej, bez przerwy w jego użytkowaniu na czas wykonywania robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.41.00.00-4, 45.45.00.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 1, 20-474 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138200,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 110692,67

  • Oferta z najniższą ceną: 110692,67 / Oferta z najwyższą ceną: 124679,75

  • Waluta: PLN .

Ilość odwiedzin856
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2015-11-23 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-11-23 16:05
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...