http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zasady składania petycji

 

PETYCJE

Podstawa prawna:

Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji regulują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1195) .

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zadaniach
i kompetencji adresata petycji.

Podmioty uprawnione do składania petycji:

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną „podmiotem wnoszącym petycję", do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Za pośrednictwem tut. urzędu, którym jest Starostwo Powiatowe
w Skierniewicach mogą być składane petycje w sprawach znajdujących się
w zakresie kompetencji Starosty Skierniewickiego, Zarządu Powiatu, bądź Rady Powiatu w Skierniewicach.

Petycję można złożyć w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję lub innego podmiotu (za jego pisemną zgodą).

Forma petycji:

Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę -  w pozostałych przypadkach); jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

2) wskazanie miejsca zamieszkania (dotyczy to osób fizycznych, w odniesieniu, do których podać należy: miejscowość z kodem pocztowym, ulicę z numerem domu i lokalu) albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję (dotyczy to pozostałych podmiotów, w odniesieniu do których należy podać dane jak powyżej) i adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania i siedzibę każdego z tych podmiotów;

3) oznaczenie adresata petycji;

4) wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej urzędu obsługującego podmiot rozpatrujący petycję danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach ustawy (np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji), pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Starosty Skierniewickiego lub Zarządu Powiatu, bądź Rady Powiatu w Skierniewicach sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

 

 

Ilość odwiedzin1124
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęMarcin Szymański
Data utworzenia2016-01-08 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2016-01-08 16:24
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...