http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

+Strobów, dnia 18.12.2015 r.

Centrum Administracyjne do obsługi

Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie

Strobów 28

96-100 Skierniewice

( Zamawiający)                                                                                                

 

znak postępowania: DDI.ZP.251.1.2015

 

INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp (Dz.U. z 2013 r. Nr 907, poz. 1655 ze zm.)  informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w BZP numer ogłoszenia: 336852-2015; data zamieszczenia: 09.12.2015 r., na stronie internetowej  www.powiat-skierniewice.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego na dostawy p.n.:

 

DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO W 2016 R. DLA CENTRUM  ADMINISTRACYJNEGO DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W STROBOWIE

 

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację przedmiotowego zadania.

 

1.Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1  złożoną przez Wykonawcę:

 

„DAMO Plus" sp. z o.o. sp.k.

ul. Małszyce 2d/2e

99-400 Łowicz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony  Wykonawca spełnia  warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert ( cena oferty z VAT stanowiąca 100% wagi ) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100, podczas dokonanej oceny ofert.

 

2.Do wyznaczonego terminu składania ofert,  oferty złożyło 2 wykonawców.

 

3.Informacja o pozostałych wykonawcach niewykluczonych z niniejszego postępowania, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu wraz z przyznaną punktacją:

 

 L.p.               Nr oferty         Nazwa( Firma ) i adres wykonawcy                                        liczba punktów w kryterium cena 100%

  1.                          1                             „DAMO Plus" Sp. z o.o. sp.k.                                                           100                                                                                       ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz

                                              

_____________________________________________________________________________________________

  2.                         2                             „KOPER" Sp. Jawna.                                                                       97,72

99-400Łowicz, Pilaszków 18

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ilość odwiedzin652
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2015-12-18 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-12-18 12:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...