http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Dostawa lekkiego oleju opałowego w 2016 r. dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie.
Numer ogłoszenia: 359314 - 2015; data zamieszczenia: 31.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 336852 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie, Strobów 28, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 46 833 01 35, faks 46 833 01 35.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa lekkiego oleju opałowego w 2016 r. dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa lekkiego oleju opałowego w 2016 r. dla Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Strobowie - w szacunkowej ilości 30.000 litrów. Wykonawca dostarczy sukcesywnie przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko w ilościach i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • DAMO Plus sp. z o.o. sp.k., ul. Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 82926,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 52200,00
  • Oferta z najniższą ceną: 52200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53400,00
  • Waluta: PLN .

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin711
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęSławomir Karda
Data utworzenia2015-12-31 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2015-12-31 10:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...