http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając       w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.)

ogłasza termin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż

 

niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 696/5 o pow. 0,02ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Sierakowice Prawe, gmina Skierniewice, dla której               w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LD1H/00021984/3.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod tereny: 1 MRj - tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej               i bliźniaczej oraz usług nieuciążliwych.

Cena nieruchomości ustalona do sprzedaży wynosi: 3.715,00 zł, (słownie złotych: trzy tysiące siedemset piętnaście 00/100). Do podanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się dnia 17 marca 2016r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego               w  Skierniewicach  ul. Konstytucji 3 Maja 6, sala 230.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości

500,00 zł (słownie złotych: pięćset 00/100). Wadium należy wpłacać w kasie Starostwa lub przelewem na konto: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach BZ WBK o/Skierniewice                               Nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 najpóźniej do dnia 11 marca 2016r.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, najpóźniej w ciągu 3 dni, na konto wskazane przez te osoby.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ograniczonymi i nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem byłyby te nieruchomości.

Osoby, które przedstawią oryginalną decyzję bądź zaświadczenie o przysługującym im prawie do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, są zwolnione z obowiązku wpłacenia wadium, jeśli złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna nieruchomości.

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu (pomniejszona o wpłacone wcześniej wadium) podlega zapłacie w całości i powinna znaleźć się na koncie Starostwa nie później niż             jeden dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości.

Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem. Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Starostwie Powiatowym                              w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój nr 22 lub telefonicznie nr (46) 834 59 02.

 

Skierniewice, dnia 28 stycznia 2016r.                                                    

                                                                                  

 

 

Ilość odwiedzin1422
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęJustyna Gałązka
Data utworzenia2016-01-29 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2016-01-29 09:28
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: (0-46) 834-59-02
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...