http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców

Pytanie:

 

Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wyd. 2008, na których są oparte specyfikacje dla warstw bitumicznych, zostały zastąpione w 2010 roku Wymaganiami Technicznymi WT-1 i WT-2 wyd. 2010.

Zmiana ta spowodowała usunięcie wielu błędnych zapisów, występujących w zastąpionych dokumentach.

Czy w związku z tym faktem Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu mieszanek mineralno-asfaltowych opartych na Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2010, czy świadomie nakaże przygotować mieszanki mineralno-asfaltowe według dokumentacji nieaktualnej i obarczonej błędami merytorycznymi?

 

Odpowiedź:

 

Należy zaprojektować mieszanki mineralno – bitumiczne w oparciu o nowsze Wymagania Techniczne z 2010 roku.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanka mineralno-asfaltowa do warstwy ścieralnej, przeznaczona na nawierzchnię ścieżki rowerowej ma spełnić wymagania dla ruchu KR-1?

 

Odpowiedź:

 

Nawierzchnia na ścieżce rowerowej dla kategorii KR-1.

 

Pytanie:

 

Prosimy o załączenie projektu wykonawczego oraz SST dotyczących wykonania przepustu skrzynkowego wraz z jego wymiarami, sposobem zbrojenia itp.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający posiada elementy przepustu skrzynkowego.

 

Pytanie:

 

Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać siatkę wzmacniającą pod jezdnie – zgodnie z projektem, a nie geowłókninę jak przewiduje przedmiar.

 

Odpowiedź:

 

Należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych szer.2,0m zgodnie
z projektem.

 

Pytanie:

 

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o wykonanie cieku podchodnikowgo, który znajduje się w części opisowej projektu.

 

Odpowiedź:

 

Ilość wykonania cieku pochodnikowego ujęto w pozycji 51 przedmiaru robót.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których ma być przeprowadzona inwestycja?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami, na których prowadzona będzie inwestycja.

 

Pytanie:

 

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezbędne do wykonania w/w inwestycji w tym m in. z PKP, które umożliwiają przeprowadzenie robót w bezpośrednim sąsiedztwie przejazdu kolejowego?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający uzyskał prawomocne zgłoszenie robót budowlanych.

 

Pytanie:

 

Z wizji przeprowadzonej w terenie wynika, że nawierzchnia jezdni jest na tyle zdegradowana, iż zdaniem oferenta przewidziane w projekcie wzmocnienie jest niewystarczające dla zapewnienia trwałości konstrukcji przez przynajmniej kilka najbliższych lat. Liczne spękania nawierzchni i jej częściowe odspojenie od reszty konstrukcji mogą być spowodowane nienośnym podłożem zalegającym pod jezdnią.

W związku z tym prosimy o załączenie badań geologicznych oraz algorytmu i wyników obliczeń na podstawie których zdecydowano się na taki sposób wykonania przebudowy. Zdaniem oferenta należy tam wykonać przynajmniej wzmocnienie siatką na całej powierzchni lub kompleksową wymianę konstrukcji.

 

Odpowiedź:

 

Konstrukcję jezdni należy przyjąć wg projektu.

 

Pytanie:

 

Zdaniem oferenta w przedmiarze nie ujęto nasypów (szczególnie na odcinku pomiędzy szkołą, a przepustem skrzynkowym pod jezdnią), których wykonanie będzie niezbędne ze względu na poszerzenie korpusu drogowego i znaczne różnice w wysokościach miedzy istniejącą drogą, a przyległym terenem. Dla zapewnienia stateczności np. poszerzenia lub ścieżki konieczne będzie wykonanie skarpowania – czego projekt w obecnej wersji nie przewiduje. Czy ewentualne roboty wynikające z wykonania tych nasypów będą stanowiły podstawę do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia dla wykonawcy? Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 

Odpowiedź:

 

Należy w cenie ofertowej uwzględnić wykonanie nasypów, które są konieczne do wykonania inwestycji.

 

Pytanie:

 

Prosimy o załączenie rozwiązania projektowego (głównie wysokościowego) dotyczącego połączenia zjazdów z jezdnią oraz sposobu wykonania przepustów pod zjazdami.

 

Odpowiedź:

 

Zjazdy wysokościowo należy dołączyć do terenu istniejącego działek przyległych.

Ułożenie przepustów przedstawia szczegół zjazdu z kruszywa łamanego.

 

Pytanie:

 

Czy istniejące przepusty w większości monolityczne, skrzynkowe pod zjazdami będą podlegały rozbiórce? Jeśli tak to prosimy o dodanie stosownych pozycji do przedmiaru robót.

 

Odpowiedź:

 

Istniejące przepusty nie zaznaczone na planie sytuacyjnym jako do wymiany pozostają bez zmian.

 

Pytanie:

 

Prosimy o załączenie szczegółowego rozwiązania wysp dzielących.

 

Odpowiedź:

 

Przekroje wysp dzielących pokazane są na rysunku przekroi konstrukcyjnych.

 

Pytanie:

 

Prosimy o załączenie projektu docelowej organizacji ruchu zawierającej oznakowanie pionowe i poziome.

 

Odpowiedź:

 

Plan sytuacyjny organizacji ruchu został załączony w folderze dokumentacja projektowa. Jednocześnie Zamawiający załączył go ponownie i znajduje się na samym dole strony internetowej.

 

 

Pytanie:

 

Jaką wielkość znaków należy przyjąć do prawidłowej wyceny? Przedmiar robót określa je jako małe (pow do 0,3m2) natomiast projekt organizacji ruchu jako średnie z folią odblaskową typu 1.

 

Odpowiedź:

 

Wielkość znaków należy przyjąć jako średnie.

 

Pytanie:

 

Jakie oznakowanie poziome należy wykonać, cienkowarstwowe (wg przedmiaru) czy grubowarstwowe ( wg projektu organizacji ruchu)?

 

Odpowiedź:

 

Oznakowanie poziome należy wykonać cienkowarstwowe.

 
 

Pytanie:

 

Dotyczy materiału zastosowanego na połączeniu konstrukcji poszerzenia jezdni z istniejącą konstrukcją. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, jaki materiał należy użyć na połączeniu istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzenia? W przedmiarze robót zastosowano geowłókninę, natomiast w opisie technicznym i szczegółach konstrukcyjnych przewidziano siatkę zbrojeniową z włókien szklanych.

 

Odpowiedź:

 

Należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych szer.2,0m zgodnie
z projektem.

 

Pytanie:

 

Dotyczy SSTWiORD D-04.06.01. W udostępnionych materiałach brakuje ww. specyfikacji. Prosimy o uzupełnienie zamieszczonych specyfikacji.

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający udostępnił SST D-04.06.01 na samym dole strony internetowej.

 

Pytanie:

 

Dotyczy warunków posadowienia. Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, jakie grunty występują w poziomie posadowienia oraz jakiej grupy nośności jest podłoże pod nawierzchnią przebudowywanej/poszerzanej jezdni?

 

Odpowiedź:

 

Zamawiający nie posiada takich informacji.

 

 

Pytanie:

 

Konstrukcja cieku – wg obmiaru (poz 27) warstwa chudego betonu ma gr. 10 cm natomiast wg projektu 15 cm. Jaką należy przyjąć właściwą grubość podbudowy do wyceny?

 

Odpowiedź:

 

Przy konstrukcji cieku należy przyjąć 15 cm grubość podbudowy.

 

Pytanie:

 

Zjazdy z kruszywa łamanego – wg obmiaru nawierzchnia ma gr 15 cm natomiast wg projektu 20 cm. Jaką należy przyjąć właściwą grubość podbudowy do wyceny?

 

Odpowiedź:

 

Zjazdy z kruszywa łamanego wykonać o nawierzchni gr. 20 cm.

 

Pytanie:

 

Ciek pochodnikowy – prosimy o potwierdzenie wykonania cieku z korytek 50x50x12 cm.

 

Odpowiedź:

 

Ciek pochodnikowy należy wykonać z korytek 50x50x12 cm.

 

Pytanie:

 

W założeniach projektowych przyjęto grunty G1. W przypadku występowania gruntów innych niż G1 należy je doprowadzić do tej grupy nośności (wymiana lub stabilizacja). Czy należy uwzględnić taką możliwość przy składaniu oferty cenowej, czy będzie to objęte zamówieniem uzupełniającym?

 

Odpowiedź:

 

Należy przyjąć taką możliwość w wycenie.

 

Pytanie:

 

Czy można zaprojektować mieszanki mineralno – bitumiczne w oparciu o nowsze Wymagania Techniczne z 2010 roku? SST powołują się na najstarszą wersję WT-2 2008.

 

Odpowiedź:

 

Należy zaprojektować mieszanki mineralno – bitumiczne w oparciu o nowsze Wymagania Techniczne z 2010 roku.

 

Pytanie:

 

Zwracamy się z prośbą o zwiększenie gr. warstwy ścieralnej ścieżki rowerowej do 4 cm. Grubość warstwy ścieralnej 3 cm przy grubość konstrukcji tylko 28 cm może powodować wysadziny w okresie zimowym. Prosimy o podanie kategorii ruchu jaką przyjąć na warstwę ścieralną i o jakim uziarnieniu? W Specyfikacji jest tylko warstwa ścieralna na ruch KR 3 ÷ 4 (nawierzchnia jezdni).

 

Odpowiedź:

 

Grubość warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej wynosi 3 cm  A C11 S.

 

Pytanie:

 

Zwracamy się z prośbą o zwiększenie gr. warstwy ścieralnej poszerzenia do 4 cm. Projektowana grubość warstw bitumicznych wynosi 15 cm a powinna wynosić 16 cm zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych. Ponadto 3 cm warstwa ścieralna jest bardziej narażona na spękania niż warstwa gr 4 cm.

 

Odpowiedź:

 

Warstwa ścieralna wynosi 3 cm.

 

Pytanie:

 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dlaczego Zamawiający pominął w umowie regulacje dot. podwykonawstwa stosownie do postanowień ustawy PZP – bowiem cyt. stanowisko UZP „umowa w sprawie zamówienia publicznego będąca umową o roboty budowlane powinna zawierać postanowienia wymienione w art. 143d ust. 1 ustawy Pzp. Brak ww. postanowień stanowi naruszenie powyższego przepisu ustawy Pzp.”

 

Odpowiedź:

 

Regulacje dot. Podwykonawstwa zostały zawarte w §6 umowy.

 

Pytanie:

 

Zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym i opisem technicznym organizacji ruchu są rozbieżności co do wielkości powierzchni oznakowania poziomego jezdni względem przedmiaru. Z przedmiaru wynika mniejsza ilość niż powinna być zastosowana.

 

Odpowiedź:

 

Ilość oznakowania poziomego należy przyjąć zgodnie z planem sytuacyjnym
i opisem technicznym organizacji ruchu.

 

Pytanie:

 

Proszę o podanie ilości i długości przepustów które są do udrożnienia ponieważ w przedmiarze nie jest to zawarte.

 

Odpowiedź:

 

Jeden przepust o długości 7,00 m.

 

Pytanie:

 

Proszę o zweryfikowanie w przedmiarze, jest grubość cieku podchodnikowego 7cm a w szczególe ścieku podkrawężnikowego 12cm. Brak w przedmiarze powierzchni umocnienia wylotu płytami betonowymi na podsypce cem.-piaskowej.

 

Odpowiedź:

 

Grubość cieku podchodnikowego przyjąć 12cm. W cenie wykonania cieku należy uwzględnić powierzchnię umocnienia wylotu płytami betonowymi na podsypce cem.-piaskowej wyliczoną wg rysunku szczegółu.

 

Pytanie:

 

Proszę o sprawdzenie ilości ławy pod krawężnik zwykłej betonowej w pozycji ścieżka rowerowa.

 

Odpowiedź:

 

Ilości ławy pod krawężnik zwykłej betonowej przy ścieżce rowerowej wynosi
275 m3 i taką ilość należy przyjąć do wyceny.

 

Pytanie:

 

Proszę zweryfikować wymiary wysp dzielących w opisie technicznym są wymiary 2m x 4m a na planie sytuacyjnym 2m x 3m.

 

Odpowiedź:

Wymiary wysp dzielących to 2m x 3m.

 

Pytanie:

Czy przy drodze gminnej zlokalizowanej w km 0+216,87 nie będzie przejścia pieszo-rowerowe, nie ma podanego w przedmiarze.

 

Odpowiedź:

 

Przy drodze gminnej zlokalizowanej w km 0+216,87 będzie przejście
pieszo-rowerowe.

 

Pytanie:

 

Proszę o sprecyzowanie w jakim kilometrze i na jakiej szerokości należy wykonać poszerzenie jezdni, gdyż nie jest wyszczególnione w opisie technicznym ani w planie sytuacyjnym czy w przekroju, na jakiej podstawie projektant wyliczył, że np. podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr 8cm w pozycji KNNR 6 0110-01 jest 1176,69m2.

 

Odpowiedź:

 

Poszerzenie istniejącej konstrukcji przyjęto na podstawie widocznej linii krawędzi jezdni istniejącej usytuowanej na planie sytuacyjnym na mapie do celów projektowych
i obmierzono pole pozostałe do uzyskania wymaganej szerokości.

 

Pytanie:

 

Proszę o wskazanie w przedmiarze ilości m2 na wykonanie tzw. wcinek (połączenie starej nawierzchni z nową).

 

Odpowiedź:

 

Ilości tzw. wcinek (połączenie starej nawierzchni z nową) wynosi 27 m2.

 

Pytanie:

 

Po przeanalizowaniu przedmiaru i opisu technicznego proszę o wyjaśnienie kwestii w jakim kilometrze należy wykonać:

- rozebranie chodników z płyt betonowych

- rozebranie krawężników betonowych

- rozebranie obrzeży

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej

- rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

 

Odpowiedź:

 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać na całej długości odcinka. Oferent winien przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem istniejącym przedmiotowej drogi.

Pytanie:

 

Jaką docelową mamy położyć siatkę na poszerzenia w przedmiarze napisana jest "warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szerokości 2,0m" a w opisie technicznym i przekroju konstrukcyjnym jest siatka zbrojeniowa z włókien szklanych szer.2,0m.

 

Odpowiedź:

 

Należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych szer.2,0m.

 

Pytanie:

 

Proszę o wyjaśnienie kwestii zjazdy z betonu asfaltowego, wskazanie które zjazdy należy wykonać zgodnie z taką konstrukcją gdyż nie są zaznaczone na rysunkach.

 

Odpowiedź:

 

Należy wykonać regulację istniejących zjazdów do wysokości projektowanej nawierzchni, według stanu faktycznego. Oferent winien przed złożeniem oferty zapoznać się ze stanem istniejącym przedmiotowej drogi.

 

Pytanie:

 

Proszę o wskazanie miejsca przedłużenia przepustu skrzynkowego betonowego pod drogą powiatową wraz z budową ścianek czołowych na miejscu według przedmiaru w pozycji 11
i 12 gdyż nie widnieje na planie sytuacyjnym.

 

Odpowiedź:

 

Przedłużenia przepustu skrzynkowego betonowego pod drogą powiatową wraz
z budową ścianek czołowych należy wykonać w km 0+694,00.

 

Pytanie:

 

Proszę o zweryfikowanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie czy jest zasadnicza czy pomocnicza.

 

Odpowiedź:

 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie winna być na ciągu głównym jako pomocnicza a na ścieżce rowerowej jako zasadnicza.

 

Dołączone pliki:
DokumentSST D-04.06.01.pdf (441.5KB)
DokumentPlan sytuacyjny - org. ruchu.pdf (1376KB)
Ilość odwiedzin755
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęMarcin Szymański
Data utworzenia2016-04-08 00:00
Data ukazania się2016-04-08 00:00
Ostatnia zmiana2016-04-08 11:43
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...