http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców

Pyt.: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej (Excel).

 

Odp.: Zamawiający nie posiada kosztorysów w tej wersji.

 

Pyt.: Czy Zamawiający wskaże plac, na którym można składować materiały z rozbiórki w odległości 1 km od miejsca budowy?

 

Odp.: Wykonawca na własną rękę organizuje zaplecze budowy i plac do składowania wszelkich materiałów.

 

Pyt.: Prosimy o informację czy na okres trwania robót można wyłączyć z ruchu przebudowywany odcinek drogi.

 

Odp.: Dopuszczalne jest zamknięcie odcinka drogi na czas układania mas bitumicznych pod warunkiem uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień potrzebnych do projektu organizacji ruchu, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Wszelkie prace związane z technologią wykonania zadania a nie ujęte w opisie czy też przedmiarze Oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej.

 

Pyt.: Czego dotyczy pozycja 20 przedmiaru robót? W projekcie nigdzie nie uwzględniono nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa wyrównawczo-wzmacniająca) AC16P o grubości 4 cm. Czy grubość nie powinna wynosić zgodnie z projektem 6 cm i w związku z tym ilość nie powinna wynosić 1218,9 m3?

Odp.: Dotyczy warstwy wyrównawcze z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150kg/m2

 

Pyt.: Czy należy wbudować mieszankę bitumiczną AC16P (jak jest w przedmiarze), czy zgodnie z projektem AC16W (opis techniczny oraz rys. 6, 7 i 8)?

 

Odp.: Zgodnie z projektem AC16W.

 

Pyt.: Prosimy o podanie wykazu znaków do wstawienia.

 

Odp.: Wykaz znaków przedstawiony jest w projekcie SOR.

 

Pyt.: Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego pozwolenia na budowę.

 

Odp.: Zostało dokonane zgłoszenie robót.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

Odp.: Zamawiający załączył kompletną dokumentację projektową i techniczną.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji projektowej nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Projektanta.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

 

Odp.: Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje przebudowy instalacji podziemnych.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia,  w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Należy przyjąć taką ewentualność i doliczyć do ceny ofertowej.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 3 ust. 5 i 6 oraz § 4 ust. 1 prosimy o wyjaśnienie do jakiego terminu Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy – wskazane zapisy określają jedynie najwcześniejszy termin, a nie regulują w jakim czasie od przekazania wymaganej dokumentacji przez wykonawcę Zamawiający dokona przekazania terenu budowy.

 

Odp.: Zamawiający przekaże teren budowy po przedłożeniu przez Wykonawcę
i zaakceptowaniu przez Inwestora uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót najwcześniej w dniu 18 lipca 2016 r. Zamawiającemu będzie zależało na jak najszybszym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 3 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 2 prosimy o wyjaśnienie:

1) czy w przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia robót o odnośny czas;

2) czy w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót z powodu przesunięcia terminu przekazania terenu budowy na podstawie § 3 ust. 6 Zamawiający będzie uprawniony od naliczenia Wykonawcy kar umownych;

3) czy ryzyko przesunięcie terminu przekazania terenu budowy z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 6 czyli niedotyczących i niezależnych od Wykonawcy w jakikolwiek obciąża Wykonawcę.

 

Odp.: Kwestia zmiany umowy uregulowana jest w § 5 ust. 3.2, który przewiduje przesłanki w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 5 ust. 2 pkt. 3) prosimy o wyjaśnienie jakie koszty związane z odbiorami Zamawiający ma na myśli.

 

Odp.: Zamawiający ma tu na myśli koszty np. związane z dojazdem Wykonawcy na odbiór robót.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 5 ust. 2 pkt. 4) prosimy o wyjaśnienie jakie inne koszty związane z realizacją Umowy Zamawiający ma na myśli.

 

Odp.: Zamawiający ma tu na myśli wszelkie inne koszty nie ujęte w przedmiarze
a niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania wg zasad technicznych.

 

Pyt.: Odnośnie § 6 umowy prosimy o wyjaśnienie w jakich okresach następować będzie rozliczanie/fakturowanie za wykonane roboty i ile faktur częściowych Zamawiający przewiduje.

 

Odp.: Zamawiający wykreślił słowo „kolejnej” w § 6 ust. 5 umowy.

 

Pyt.: Odnośnie § 6 ust. 5 prosimy o wyjaśnienie:

1) czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy wypowiedzenie się co do żądania zapłaty zgłoszonego przez podwykonawcę oraz

2) czy Zamawiający dopuści dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami takie jak potwierdzenie zapłaty/przelewu, potwierdzenie kompensaty, potwierdzenie potrącenia, w tym czy uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia świadczeń potwierdzające że wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot  i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot podwykonawcy (w tym np. potrącenie). Ograniczenie się wyłącznie do potwierdzenia zapłaty jako dowodu na spełnienie świadczenia może doprowadzić do bezpodstawnego wstrzymania zapłaty na rzecz wykonawcy lub też bezpodstawnej zapłaty na rzecz podwykonawcy, w sytuacji kiedy należność wynikająca z faktury wystawionej przez podwykonawcę zostanie rozliczona w sposób inny niż przelew.

 

Odp.: W § 6 ust. 5 nie ograniczamy sposobu udowodnienia spełnienia świadczenia dla podwykonawcy do potwierdzenia zapłaty.

 

 

Pyt.: Odnośnie § 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Zapis taki pozwoli wyeliminować sytuacje, w których Wykonawca mógłby zostać zobowiązany do ponoszenie kosztów usunięcia awarii w przypadku, kiedy nie miał on wpływu na opóźnienie w realizacji robót.

 

Odp.: Zamawiający § 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) wyraża zgodę na zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” oraz dokonał tej zmiany w umowie.

 

Pyt.: Odnośnie § 17 ust. 1 pkt 1) prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nie rozpocznie robót w ciągu 14 dni od terminu określonego w § 4 ust. 1”. Podkreślamy, iż w § 4 ust. 1 wskazano najwcześniejszy termin przekazania terenu budowy („Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi od dnia 18 lipca 2016 r.”).  Wobec takiego określenia terminu przekazania terminu niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a także przepisami prawa byłoby obciążanie wykonawcy karami w sytuacji gdy to Zamawiający ma rzeczywisty wpływ na termin przekazania terenu budowy, a co za tym idzie termin rozpoczęcia robót.

 

Odp.: Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie rozpocznie robót w ciągu 14 dni od terminu określonego w § 4 ust. 1 czyli 18 lipca 2016 r. Określony okres 14 dni ma za zadania zmobilizować Wykonawcę do szybkiego przystąpienia do rozpoczęcia prac.

 

Pyt.: Odnośnie § 17 ust. 1 pkt. 7) prosimy o wykreślenie z tego zapisu treści „zajęcie majątku Wykonawcy” i pozostawienie jedynie „nastąpi zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy” i dodanie następnie zdania „Wskazane z niniejszym punkcie zajęcie majątku musi w sposób bezpośredni zagrażać prawidłowej i terminowej realizacji Umowy”.

 

Odp.: Zamawiający w § 17 ust. 1 pkt. 7) umowy zmienia jego treść. Treść § 17 ust. 1 pkt. 7) po zmianie brzmi następująco:

„7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy. Wskazane z niniejszym punkcie zajęcie majątku musi w sposób bezpośredni zagrażać prawidłowej i terminowej realizacji Umowy”.

 

Pyt.: Podkreślamy, iż instytucja odstąpienia od umowy powinna być stosowa w sytuacjach wyjątkowych i potencjalnie zagrażających dalszej realizacji Umowy, a więc przesłanki skorzystania z tego prawa powinny realnie wpływać na możliwość realizacji i wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Natomiast umożliwienie Zamawiającemu odstąpienia od umowy w przypadku jakiegokolwiek zajęcia majątku, który w żaden sposób nie wpływa na realizację umowy,  narusza nie tylko zasadę nienaruszalności umów, pewności obrotu prawnego, ale przede wszystkim zasadę równości stron. Wobec powyższego, prosimy o usunięcie lub ewentualną modyfikację wskazanego przepisu w sposób gwarantujący poszanowanie ww. zasad i przepisów prawa.

 

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis § 17 ust. 1 pkt. 7) umowy.

 

Pyt.: Prosimy o wykreślenie całego pkt. 8) w § 17 ust. 1 – zgodnie z uregulowaniami prawa upadłościowego, obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne (patrz art. 83 Prawa upadłościowego i naprawczego).

 

Odp.: Zamawiający wykreślił pkt. 8) w § 17 ust. 1.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że planowana przebudowa obejmuje odcinek długości 2,835 km.

 

Odp.: Odcinek ma długość 2,835 km.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że planowana przebudowa obejmuje zakres od km 2+200,00 do km 5+035,00.

 

Odp.: Planowana przebudowa obejmuje zakres od km 2+200,00 do km 5+035,00.

 

Pyt.: Prosimy o informację, jakiej mieszanki należy użyć do wykonania w-wy podbudowy zasadniczej z mma. Wg przedmiaru AC16P, wg opisu AC16W.

 

Odp.: Należy zastosować wg opisu AC16W.

 

Pyt.: Na jakiej powierzchni i w jakiej ilości należy wykonać wyrównanie. Wg projektu jest to 150kg/m2 na starej nawierzchni, wg przedmiaru 812,6 m3.

 

Odp.: Należy przyjąć wg projektu.

 

Pyt.: Prosimy o informację, jakiej mieszanki należy użyć do wykonania wyrównania. Wg projektu AC16W, wg przedmiaru AC16P.

 

Odp.: Należy przyjąć mieszankę AC16W.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że droga projektowana jest na kategorię obciążenia ruchem KR3.

 

Odp.: Kategoria ruchu KR3.

 

Pyt.: Czy zgodnie z projektem należy 2 znaki usunąć, 3 przesunąć, 4 postawić nowe? Prosimy o informację, ile i jakich znaków należy usunąć, ile przestawić, a ile ustawić nowych.

 

Odp.: Należy przyjąć ilości zgodne z projektem SOR.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czy na projektowanych zjazdach należy wykonać umocnienia w obrębie przepustów. Jeżeli tak, to prosimy o informację ile i jakiego typu należy uwzględnić w wycenie.

 

Odp.: Należy wykonać obsianie skarp mieszanką traw.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czego dotyczy poz.25 przedmiaru, gdzie należy wbudować przedmiotowe ścianki czołowe.

 

Odp.: Przedmiotowe ścianki należy wykonać pod ciągiem głównym.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czego dotyczy poz.26 przedmiaru, gdzie należy wbudować przedmiotowe ścianki czołowe.

 

Odp.: Przedmiotowe ścianki należy wykonać pod ciągiem głównym.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czy w ramach zadania należy wykonać oznakowanie poziome. Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie specyfikacji, przedmiaru i projektu.

 

Odp.: Nie należy wykonywać oznakowania poziomego.

 

Pyt.: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie obudów wlotów i wylotów przepustów średnicy 40 cm? Jeżeli tak prosimy o podanie rozwiązań technicznych.

 

Odp.: Zamawiający przewiduje obsianie skarp mieszanką traw.

 

Pyt.: Dotyczy przedmiaru robót. Prosimy o informację, w jakim miejscu znajdują się przepusty drogowe z rur PEHD o śr. 50 cm oraz ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm i 80 cm, ujęte w pozycjach 24, 25, 26 przedmiaru robót?

 

Odp.: Przepusty znajdują się pod głównym ciągiem jezdni.

 

Pyt.: Jakiej średnicy i jakiego typu mają być rury osłonowe do zabezpieczeń sieci podziemnych.

 

Odp.: Rury typu AROT o średnicy 140 mm.

 

Pyt.: Prosimy o określenie konstrukcji zjazdów indywidualnych. Wg rys 8 jest to jedynie warstwa kruszywa 0/31,5 mm gr 15 cm, wg opisu warstwa piasku gr 15 cm + warstwa kruszywa 0/31,5 mm gr 15 cm.

 

Odp.: Należy przyjąć konstrukcję według opisu.

 

Pyt.: Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji o prawidłowe wymagania dla mieszanek mineralno – bitumicznych wg WT-2 2010 lub WT-2 2014 zgodnie z opisem na ruch KR 3. Zamieszczone tabele są w oparciu o wycofaną polską normę PN-S-96025:2000. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można produkować mieszanek mineralno – bitumicznych w oparciu o tę normę  i znakować wyrobu znakiem CE.

 

Odp.: Należy przyjąć aktualne normy.

 

Pyt.: Czy do dolnej warstwy bitumicznej (pod warstwę ścieralną) można zastosować twardszy, bardziej odporny na koleinowanie asfalt 35/50? W przedmiarze i opisie technicznym jest przyjęty asfalt 50/70.

 

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu jeżeli inspektor nadzoru wyrazi na to zgodę.

 

Pyt.: Dotyczy warunków posadowienia. Prosimy o podanie informacji, jakie grunty występują w poziomie posadowienia oraz jakiej grupy nośności jest podłoże pod nawierzchnią jezdni? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dołączenie opinii geotechnicznej.

 

Odp.: Grunty G 1.Opinia geotechniczna dostępna u Zamawiającego.

 

Pyt.: Dotyczy kategorii ruchu. Prosimy wskazanie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi?

 

Odp.: Kategoria ruchu KR-3.

 

Pyt.: Dotyczy przekrojów podłużnych. Załomy niwelety o pochyleniu większym niż 1% nie zostały wyokrąglone łukami pionowymi. Prosimy o potwierdzenie, iż załomy, o których wspominano wyżej, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, bez łuków pionowych?

 

Odp.: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Pyt.: Dotyczy przekrojów podłużnych. Zgodnie z rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie , minimalny spadek podłużny niwelety wynosi 0,3%. W projekcie minimalny spadek podłużny zastosowano o wartości 0,2%. Prosimy o potwierdzenie, iż drogę w przekroju podłużnym należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową?

 

Odp.: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Pyt.: Dotyczy szerokości jezdni. Zgodnie z rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szerokość pasa ruchu powinna wynosić co najmniej 2,75 m dla drogi klasy L. W dokumentacji projektowej przewidziano jezdnię o szerokości pasa ruchu 2,5 m. Prosimy o informację, czy należy wykonać jezdnię zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej?

 

Odp.: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

 

Pyt.: Dotyczy przekrojów zastosowanych materiałów przewidzianych do warstwy wyrównawczej i podbudowy zasadniczej. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż do warstwy wiążącej należy użyć AC 16W, a do warstwy podbudowy AC 16P? W projekcie budowlanym obie warstwy konstrukcyjne zaprojektowane zostały z AC 16W. Natomiast w przedmiarze robót uwzględniono dla obu warstw AC 16P?

 

Odp.: Należy przyjąć zgodnie z projektem.

 

Pyt.: Prosimy o zmianę umieszczenia siatki pod warstwę wyrównawczą, umiejscowienie jej bezpośrednio pod warstwą ścieralną nie zabezpieczy nawierzchni przed spękaniami na połączeniu.

 

Odp.: Siatkę należy ułożyć pomiędzy istniejącą konstrukcją a warstwą wyrównawczą.

 

Pyt.: Dotyczy przedmiaru robót. Prosimy o skorygowanie pozycji nr 20 w przedmiarze robót, ponieważ wartość 812,6 m3 w przeliczeniu na m2 nie odpowiada rzeczywistej powierzchni jezdni objętej zakresem opracowania.

 

Odp.: Warstwę wyrównawczą z betonu AC16W należy przyjąć na całym odcinku przebudowywanej jezdni.

 

Pyt.: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dlaczego Zamawiający pominął w umowie regulacje dot. podwykonawstwa stosownie do postanowień ustawy PZP – bowiem cyt. stanowisko UZP „umowa w sprawie zamówienia publicznego będąca umową o roboty budowlane powinna zawierać postanowienia wymienione w art. 143d ust. 1 ustawy Pzp. Brak ww. postanowień stanowi naruszenie powyższego przepisu ustawy Pzp.

 

Odp.: Regulacje dot. Podwykonawstwa zostały zawarte w §6 umowy.

 

Pyt.: STWiORB D-05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO jest oparta na wycofanej normie PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

Czy w związku z tym Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno-asfaltowe n potrzeby niniejszego projektu mają spełniać wymagania normy PN-EN 13108-1 i Wymagań Technicznych WT-2 wyd. 2010?

 

Odp.: Wyrażamy zgodne na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010 r.

 

Pyt.: Czy Zmawiający potwierdza, że na podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego gr. 13 cm należy zastosować mieszankę AC 16P?

Dokumentacja techniczna nie określa jednoznacznie oznaczenia mieszanki mineralno-asfaltowej dla tej warstwy.

 

Odp.: Należy zastosować mieszankę – beton asfaltowy AC 16W 50/70.

 

Pyt.: Czy Zamawiający potwierdza, że na warstwę wyrównawczo-wzmacniającą z betonu asfaltowego gr. 4 cm należy zastosować mieszankę AC 16W?

Dokumentacja techniczna nie określa jednoznacznie oznaczenia mieszanki mineralno-asfaltowej dla tej warstwy.

 

Odp.: Należy zastosować mieszankę zgodnie z projektem budowlanym – beton asfaltowy AC 16W 50/70 kg.m2  150kg.m2.

 

Pyt.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do podbudowy bitumicznej i warstwy wyrównawczo-wzmacniającej innego rodzaju asfaltu niż asfalt drogowy 50/70, ale także dopuszczonego przez Wymagania Techniczne WT-2 wyd. 2010 do użycia w tych warstwach?

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej mieszanki pod warunkiem, że projektant i inspektor nadzoru wyrazi na to zgodę.

 

Pyt.: Prosimy o określenie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi powiatowej.

 

Odp.: Należy przyjąć kategorię ruchu KR3.

 

Pyt.: Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których ma być przeprowadzona inwestycja?

 

Odp.: Zamawiający potwierdza o prawie dysponowania działkami, na których planowana jest inwestycja.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie kwestii jaką mieszankę mineralną asfaltową mamy zastosować na warstwę wyrównawczą i grubość według SIWZ jest Beton asfaltowy AC 16W 50/70 100kg/m2, według opisu technicznego jest Beton asfaltowy AC 16W 50/70 150kg/m2
a według przedmiaru AC 16P o grubości 4cm.

 

Odp.: Należy zastosować mieszankę zgodnie z projektem budowlanym – beton asfaltowy AC 16W 50/70 kg.m2 150kg.m2.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie kwestii jaką mieszankę mineralną asfaltową mamy zastosować na warstwę podbudowy pomocniczej na poszerzeniu według SIWZ i opisu technicznego jest Beton asfaltowy AC 16W 50/70 a według przedmiaru AC 16P.

 

Odp.: Na warstwę podbudowy betonowej należy zastosować mieszankę zgodnie
z projektem budowlanym – AC 16W 50/70.

 

Pyt.: Proszę o podanie kategorii ruchu drogi dla warstw asfaltowych w miejscu istniejącej nawierzchni i w miejscu poszerzenia.

 

Odp.: Kategoria ruchu ze względu na natężenie pojazdów – KR3.

 

Pyt.: Proszę o sprawdzenie ilości znaków D-43 do przesunięcia w pozycji przedmiaru 28.

 

Odp.: Do przesunięcia są 3 znaki D-43.

 

Pyt.: Proszę o podanie długości przepustów z rur PEHD o śr 50cm dla zjazdów publicznych zlokalizowanych w km 3+428 strona lewa, 3+049 i 3+425 strona prawa zgodnie z kilometrażem. Zgodnie z przedmiarem z pozycji 24 wynosi 24mb a w stosunku do rysunku są rozbieżności. Proszę również o sprawdzenie pozycji z przedmiaru nr 25.

 

Odp.: Przepust w km 3+428 strona lewa – 13 mb przepust w km 3+425 strona prawa 11 mb. Przepusty o średnicy 800 mm z ściankami czołowymi na wlocie i wylocie z prefabrykatów.

 

Pyt.: Proszę o podanie kilometrażu przepustu w którym należy zamontować ścianki czołowe dla rur o średnicy 80cm zgodnie z 26 punktem przedmiaru.

 

Odp.: Przepust w km 3+428 i w km 3+425.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie konstrukcji zjazdów indywidualnych według SIWZu i opisu technicznego grubość konstrukcji to 30cm (15cm kruszywo, 15cm piasek) a według przekroju 15cm (samo kruszywo).

 

Odp.: Konstrukcja zjazdów indywidualnych grubość 30 cm (15 cm kruszywa i 15 cm piasku).

 

Pyt.: Proszę wskazać miejsce rur osłonowych z pozycji nr 8 z przedmiaru.

 

Odp.: Rury osłonowo należy zastosować w miejscu występowania sieci telekomunikacyjnych i elektrycznych, które znajdują się pod istniejącą nawierzchnią i które takiego zabezpieczenia nie posiadają lub jest ono uszkodzone.

 

Pyt.: Proszę o wytłumaczenie zakresu frezowania nawierzchni zgodnie z pozycją przedmiaru
nr 7, gdyż według przekroju konstrukcyjnego szerokość frezowania po prawej stronie 0,5m.

 

Odp.: Frezowanie zgodnie z projektem budowlanym oraz z wymaganiami co do producenta geosiatki.

 

Pyt.: Czy w przekrojach konstrukcyjnych uwzględniono odsadzki (jeśli tak to jakie na daną warstwę), wiąże się to ze zwiększoną szerokością poszczególnej warstwy (dotyczy to poszerzenia, zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych). Na przekroju konstrukcyjnym jest zaznaczona odsadzka ale nie zwymiarowana (Szczegół A).

Dotyczy to warstw poszerzenia (w pozycji podbudowy):

-warstwa wyrównawcza AC 16W 50/70 gr. średnia 150kg/m2

-podbudowa zasadnicza AC 16W 50/70 gr.13cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm gr.20cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr.15cm.

Dotyczy to warstw zjazdów publicznych (w pozycji podbudowy):

-podbudowa zasadnicza AC 16W 50/70 gr.13cm

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm gr.20cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr.15cm.

Dotyczy to warstw zjazdów indywidualnych (w pozycji podbudowy):

-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stab.mech. 0/31,5mm gr.15cm

-warstwa mrozoochronna z piasku gr.15cm.

 

Odp.: Odsadzki należy wykonać tak aby każda z warstw była dobrze zabezpieczona przed deformacją, proponowana odsadzka 1:1.

 

Pyt.: Proszę o zweryfikowanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stab. mech. według specyfikacji D-04.04.02 do kruszyw nasiąkliwość w tabeli nr 1 wynosi 3% ale to jest dla podbudowy zasadniczej a w projekcie jest podbudowa pomocnicza a dla niej nasiąkliwość wynosi 5%.

 

Odp.: Dla podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy przyjąć wartość zgodną z D-04.04.02  wg PN-B-06714-18 Nasiąkliwość  %(m/m), nie więcej niż 5.

 

Pyt.: Proszę o zamieszczenie tabeli robót ziemnych związanych z nasypem i wykopem ponieważ według naszych wyliczeń wartość dużo przewyższa wartość zamieszczoną w przedmiarze.

 

Odp.: Ilość robót ziemnych wygenerowano na załączonych przekrojach poprzecznych – znajdujących się na dole strony.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie kwestii z przedmiaru z pozycji nr 5 mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego/łamanego o grubości 10cm do ponownego wbudowania czy Zamawiający ma na uwadze rozebranie obustronne jezdni na poszerzeniu 0,5m i ponowne użycie tego kruszywa.

 

Odp.: Zamawiający ma na uwadze rozebranie istniejącej podbudowy i ponowne użycie materiału na pobocza jeśli inspektor nadzoru wyrazi na to zgodę.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie pozycji nr 2 z przedmiaru. Według Oferenta wartość w przedmiarze w bardzo dużym stopniu różni się od wartości Zamawiającego.

 

Odp.: Pozycja dotycząca usunięcia ilości ziemi urodzajnej grub. 15 cm na zjazdach i poboczu zawiera ilości ziemi urodzajnej głównie z pobocza i z części zjazdów. Natomiast nie zawiera humusu z rowów. Powierzchnia do usunięcia to 5100m2.

 

Pyt.: Proszę o udostępnienie specyfikacji odnośnie warstwy mrozoochronnej z piasku.

 

Odp.: Należy przyjąć OST GDDKiA  D-04.02.02 WARSTWA MROZOOCHRONNA.

 

Pyt.: Proszę o udostępnienie niwelety rowu lewego i prawego.

 

Odp.: Jeśli niweleta rowu nie znajduję się na przekroju podłużnym należy przyjąć jedynie odmulenie istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp tak aby został przywrócony pierwotny spadek podłużny.

 

Pyt.: Proszę o zweryfikowanie pozycji nr 29 z przedmiaru, według Oferenta po wizji przeprowadzonej na budowie, większość rowu jest do całkowitego odbudowania, a nie do odmulenia jak założył Zamawiający. Brak również informacji o profilowaniu skarp, tam gdzie nie ma rowów.

 

Odp.: Tam gdzie nie ma istniejących rowów należy wykonać wyprofilowanie skarp i odtworzyć rów w razie konieczności.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie kwestii z pozycji nr 5 z przedmiaru. Po przeprowadzonej wizji w terenie, Oferent stwierdza, że podbudową drogi jest bruk kamienny, którego w żaden sposób nie można użyć do ponownego wbudowania, chyba że po przekruszeniu, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Odp.: Podbudowa składa się z części z bruku – kamieni polnych które zostały uwzględnione do ponownego wbudowania po przeprowadzeniu odpowiednich procesów. Wykonawca może bruk wymienić na kruszywo łamane zgodnie z konstrukcją w projekcie.

 

Pyt.: Dotyczy D.05.03.05. Przedstawione w ST wymagania dla mm-a KR1-2 są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktualnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn.19.11.2010. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowane mieszanki.

 

Odp.: Wyrażamy zgodne na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2010r.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czy jest możliwe wcześniejsze przekazanie terenu budowy niż
18 lipca 2016r?. Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie zapisów pkt.5 § 3 i pkt.1 § 4 Umowy, o określenie terminu przekazania terenu budowy, tj. do dnia 18 lipca 2016r.

 

Odp.: Nie jest możliwe wcześniejsze przekazanie terenu.

 

Pyt.: W związku z pkt.3.1.b § 5 Umowy, prosimy o podanie metody ustalania wartości ewentualnych robót dodatkowych (sposób wyceny).

 

Odp.: Ewentualne roboty dodatkowe polegać będą na podobnych pracach co przedmiotowe zadanie dlatego też ceny należy przyjąć takie jak w składanej ofercie.

 

Pyt.: Według zapisu pkt.1. § 15 Umowy rękojmia wynosi 60 miesięcy. Czy w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy), to także okres rękojmi ulegnie skróceniu.?

 

Odp.: W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy) to okres rękojmi nie ulegnie skróceniu.

 

Pyt.: Czy w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny
(36 lub 48 miesięcy), to kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona wcześniej, czy dopiero po 60 miesiącach rękojmi?

 

Odp.: W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy), to kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona dopiero po
60 miesiącach rękojmi.

 

Pyt.: Według zapisu pkt.1.b) § 14 Umowy, Zamawiający może wyznaczać bardzo krótkie terminy usuwania wad, co może uniemożliwić Wykonawcy dotrzymanie terminów
i naliczenie kar umownych. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, że Zamawiający nie może wyznaczyć terminu krótszego niż 14 dni.

 

Odp.: Treść zapisu pkt.1 b)§ 14 Umowy Zamawiający pozostawia bez zmian.

 

Pyt.: Prosimy o udostępnienie treści uzgodnienia, o którym mowa w Projekcie Budowlanym:

W miejscach występowania sieci teletechnicznych należy postępować według wytycznych podanych w uzgodnieniu branżowym załączonym do niniejszego opracowania.”

 

Odp.: Wytyczne w załączniku – znajdującym się na dole strony.

 

Pyt.: Prosimy o podanie właściwej kategorii ruchu (w opisie w projekcie występuje KR3, natomiast w STWiORB – KR1-2).

 

Odp.: Kategoria ruchu ze względu na natężenie pojazdów – KR3.

 

Pyt.: Prosimy o podanie właściwej konstrukcji wzmocnienia nawierzchni (wg projektu jest:

– Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. 5 cm,

– Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. średnia 150 kg/m2

natomiast wg SIWZ i przedmiaru jest:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilości 100kg/m2.

wg STWiORB jest:

– Warstwa ścieralna 0/12,8 grubość 4 cm,

– Warstwa wiążąca 0/16 grubość 4 cm.

 

Odp.: Należy zastosować konstrukcje zgodnie z projektem budowlanym – warstwa wyrównawcza beton asfaltowy AC 16W 50/70 kg.m2  150kg.m2.

 

Pyt.: Prosimy o poprawienie STWiORB nr D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, gdyż jest ona sporządzona na nieaktualnych normach (nie ma obecnie warstwy ścieralnej 0/12,8).

 

Odp.: W STWiORB dotyczącej D.05.03.05 należy przyjmować parametry dla zastosowanych rozwiązań projektowych.

 

Pyt.: Na rys. nr 6 i 7 (przekroje poprzeczne) pokazano przekrój daszkowy, a na rys.2(1) (plan sytuacyjny oraz przekrój podłużny) na odcinku do ok. 3 km opisano spadek jednostronny.

Prosimy o wskazanie który rysunek jest prawidłowy. Przyjmując spadek jednostronny należy znacznie zwiększyć ilość warstwy wyrównawczej w celu zmiany spadku.

 

Odp.: Dokładne kształtowanie ramp i spadków poprzecznych zostało zamieszczone na przekroju podłużnym i jego należy traktować jako rysunek od kształtowania osi jezdni.  Obecna nawierzchnia nie ma spadku równomiernego (daszkowego). Wartość warstwy wyrównawczej uwzględnia te warunki.

 

Pyt.: Na rys. nr 3(1) (plan sytuacyjno wysokościowy) nie zaznaczono, zgodnie z opisem przedstawionym w legendzie, miejsc w których należy wykonać nową konstrukcję (kolor fioletowy) oraz odcinków cięcia nawierzchni (przerywane czerwone linie), oraz geosiatki.

Czy zgodnie z przekrojami poprzecznymi ( rys. nr 6i7) można założyć, że cięcie nawierzchni występuje prawie na całej długości odcinka po obydwu stronach jezdni i tak samo rozbiórka starej konstrukcji jezdni po min.0,5m z każdej strony?

 

Odp.: W rysunku pdf nr 3 nie zostały wyświetlone elementy cięcia nawierzchni i rodzaju konstrukcji. W części papierowej te elementy są wprowadzone i można się z nimi zapoznać na miejscu. Rys. Nr 6 i 7 w uproszczeniu odpowiada sytuacji z rysunku nr 3.

 

Pyt.: Prosimy o informację, czy na całym odcinku jezdni od km 2+200 do 5+035 jest podbudowa z bruku kamiennego (brak w projekcie opisu istniejącej konstrukcji jezdni)?

 

Odp.: Zgodnie z badaniami geotechnicznymi na całym odcinku znajduję się podbudowa z bruku.

 

Pyt.: W miejscach uszkodzeń nawierzchni widać bruk kamienny, natomiast projekt zakłada wymianę konstrukcji nawierzchni po min.0,5m z każdej strony jezdni (szczegóły konstrukcyjne: Rys.6i7). W przypadku rozbiórki mechanicznej podbudowy z bruku kamiennego, pozostawiona część konstrukcji będzie wymagała naprawy, co nie zostało przewidziane w zakresie. Prosimy o uzupełnienie szczegółu konstrukcyjnego dot. wymiany konstrukcji nawierzchni o podbudowie z bruku kamiennego, oraz uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: Zgodnie z badaniami geotechnicznymi grubość bruku w miejscu cięcia wynosi
ok. 7 cm. Istniejącą konstrukcję należy  usunąć i zabezpieczyć zgodnie z STWiORB.

 

Pyt.: W dokumentacji nie wskazano drzew do wycinki, a na planie sytuacyjnym (oraz w terenie) widać drzewa kolidujące z projektowanymi rowami. Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: Projekt nie zakłada wycinki drzew znajdujących się poza skrajnią jezdni. Drzewa mogą znajdować się w skarpach rowu.

 

Pyt.: Czy przepust pod drogą w km 3+220 przewidziany jest do remontu?

 

Odp.: Przepust przewidziany jest do odmulenia.

 

Pyt.: Załączony do dokumentacji przetargowej „przedmiar robót” nie zawiera wyliczeń ilości robót, lecz jedynie zbiorcze ilości poszczególnych pozycji kosztorysowych (np.poz.9d.2 Wykopy - ilość 2019,2m3). Brak szczegółowych przedmiarów oraz tabeli robót ziemnych uniemożliwia Wykonawcy sprawdzenie ilości kosztorysowych, co jest bardzo istotne ze względu na ryczałtową umowę. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót oraz przekazanie tabeli robót ziemnych.

 

Odp.: Ilość robót ziemnych wygenerowano na załączonych przekrojach poprzecznych – znajdujących się na dole strony.

 

Pyt.: W projekcie oraz przedmiarze i kosztorysie nie przewidziano umocnienia skarp rowów przy pochyleniu mniejszym niż 1:1,5 np. betonowymi płytami ażurowymi, a z sytuacji w terenie (mało miejsca na rowy) wynika, że są odcinki rowów, które będą wymagały umocnienia. Prosimy o uzupełnienie projektu i zakresu robót.

 

Odp.: Należy przyjąć jedynie odmulenie istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp tak aby został przywrócony pierwotny spadek podłużny. Tam gdzie nie ma istniejących rowów należy wykonać jedynie wyprofilowanie skarp.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie nie przewidziano zahumusowania i obsiania trawą skarp rowów. Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: Zahumusowanie i obsianie trawą skarp rowów należy uwzględnić  w pozycji dotyczącej Odmulenie rowów.  

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie nie przewidziano umocnienia wlotów i wylotów przepustów śr.40 cm, np. brukiem kamiennym. Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: W pozycji dotyczącej ścianek czołowych do przepustów o śr. 40 cm należy uwzględnić umocnienie wlotów i wylotów brukiem kamiennym.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie są 4 ścianki czołowe dla rur 50cm i 2 ścianki czołowe dla rur 80cm. W dokumentacji brak szczegółów dotyczących tych robót. Prosimy o uzupełnienie.

 

Odp.: Szczegóły dotyczące przepustów znajdują się w PW.

 

Pyt.: Jaka jest prawidłowa długość jezdni przewidziana do przebudowy (wg podanego w SIWZ km 2+200 do 5+035 długość wynosi 2835m, natomiast wg pkt.1d.1 kosztorysu długość wynosi 2800m).

 

Odp.: Długość zgodna z SIWZE-m od km 2+200 do km 5+035.

 

Pyt.: W przedmiarze w poz.7d.1 założono wywóz materiału z frezowania na odległość do 1km do ponownego wykorzystania. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

 

Odp.: Miejsce wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie poz. poz.7d.1 założono frezowanie jedynie części jezdni, a ze względu na stan istniejącej nawierzchni (spękania siatkowe, wykruszenia, oraz łaty z asfaltu lanego) powinna zostać usunięta cała warstwa ścieralna. Prosimy o wprowadzenie zmiany zakresu robót.

 

Odp.: Jeśli stan nawierzchni po wykonaniu projektu znacznie się pogorszył i inspektor to potwierdza należy sfrezować istniejącą warstwę bitumiczną (grub. średnia 4 cm) uzupełnić istniejącą podbudowę z bruku kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5mm  grub.  10 a w miejscu gdzie nie ma bruku należy wykonać podbudowę z grubości 20 cm. Następnie wykonać podbudowę zasadniczą i warstwę ścieralną bez warstwy wyrównawczej.  Na tym odcinku nie stosować geosiatki.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie brak jest pozycji dot. wykonania zasypek przepustów pod zjazdami, oraz zaniżone są ilości wykopów (poz.11d.3=2019m3, a z samej wymiany konstrukcji 7433m2 x0,48m=3568m3 + zjady 2832m2 x 0,3m=850m3 + nowe rowy+ wykopy pod przepusty). Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: Zgodnie z STWiORB zasypkę należy uwzględnić w pozycjach dotyczących przepustów.

 

Pyt.: W kosztorysie poz.20d.4 warstwa wyrównawczo wzmacniająca 4cm jest podana jednostka m3, a powinno być Mg (tony). Prosimy o poprawienie kosztorysu.

 

Odp.: Jednostka pozostaje bez zmian.

 

Pyt.: Projekt nie przewiduje przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanymi rowami i przepustami (np. km 3+890 do 3+393P). Prosimy o uzupełnienie projektu o przebudowę kabli przebiegających pod przepustami oraz w rowach wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

 

Odp.: Projekt nie przewiduje przebudowy sieci teletechnicznej, zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi załączonymi do projektu.  Przepusty   nie naruszają sieci znajdujących się pod nimi.

 

Pyt.: Projekt nie przewiduje przebudowy sieci energetycznej kolidującej z projektowanymi rowami (np. km 3+828P wjazd nr 132). Prosimy o uzupełnienie projektu o przebudowę kabli przebiegających w rowach wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

 

Odp.: Projekt nie zakłada przebudowy sieci energetycznej z istniejącymi rowami.

 

Pyt.: Projekt nie przewiduje przesunięcia słupów energetycznych kolidujących z projektowanymi rowami. Prosimy o uzupełnienie projektu o sposób stałego zabezpieczenia słupów usytuowanych w rowie oraz słupów usytuowanych na krawędzi rowu, wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

 

Odp.: Projekt nie zakłada zabezpieczenia słupów energetycznych znajdujących się poza skrajni.

 

Pyt.: Projekt nie przewiduje stałego zabezpieczenia przewodów wodociągowych (w szczególności przed przemarzaniem, np. odcinek km 3+055 do 3+200 L) w miejscach projektowanych rowów i przepustów. Prosimy o uzupełnienie projektu i zakresu robót.

 

Odp.: Projekt zakłada jedynie odmulenie istniejących rowów.

 

Pyt.: W kosztorysie nie przewidziano regulacji zaworów (skrzynek) wodociągowych. Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: W kosztach należy uwzględnić regulacje zaworów wodociągowych. Ilość zgodna z mapa do celów projektowych.

 

Pyt.: W kosztorysie (poz.8d.1) przewidziano rury osłonowe do zabezpieczeń sieci podziemnych w ilości 20m. Rury osłonowe powinny być założone na wszystkie przewody teletechniczne i energetyczne przebiegające także pod zjazdami indywidualnymi, a wtedy ilość 20m jest nie wystarczająca. Prosimy o poprawienie ilości, oraz informację czy w pozycji tej należy uwzględnić także koszty ręcznych robót ziemnych związanych z zabezpieczeniem sieci (odkopania przewodów, wykopanie podsypek i zasypek z zagęszczeniem…).

 

Odp.: Należy uwzględnić w kosztach budowy zabezpieczenie sieci teletechnicznej w oparciu o warunki techniczne dot. Zabezpieczenia sieci załączone do projektu.

 

Pyt.: W kosztorysie założono transport urobku z wykopów na odległość do 5km. Prosimy o informację, czy Zamawiający wskaże miejsce wywozu?

 

Odp.: Miejsce wywozu wykonawca ustala we własnym zakresie.

 

Pyt.: W kosztorysie (poz.23d.5) założono 527m przepustów o śr.40 cm, co przy ilości 80 sztuk wynosi 6,5 m na przepust. Przy nawierzchni zjazdu szer.5m +pobocza min.2x0,5m + skarpy min.2x0,8m =7,6m, a jeżeli przepust będzie usytuowany bliżej niż 3m od jezdni, to długość zwiększy się ze względu na łuki zjazdu. Ze względu na poszerzenie jezdni taka sytuacja będzie występowała w większości zjazdów, więc długość przepustu powinna wynosić min.9m/zjazd. Prosimy o poprawienie ilości.

 

Odp.: Przepusty należy zakończyć prefabrykowanymi ściankami czołowymi zaraz za poboczem 0,75 m.

 

Pyt.: W pasie drogowym w miejscu zjazdu/parkingu km 2+243L usytuowany jest zbiornik sieci kanalizacyjnej. Prosimy o informację, czy zbiornik przewidziany jest do rozbiórki lub przebudowy.

 

Odp.: Nie przewiduje się przebudowy ani rozbiórki zbiornika.

 

Pyt.: Czy wiaty autobusowe przewidziane są do rozbiórki lub przeniesienia (jedna koliduje z rowem)?

 

Odp.: Nie przewiduje się rozbiórki wiaty, ewentualnie przesunięcie po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

 

Pyt.: Na odcinkach dojazdowych do budowy obowiązuje zakaz dla pojazdów powyżej 8 ton. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tego zakazu dla pojazdów budowy?

 

Odp.: Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie pojazdów do miejsca budowy.

 

 

Dołączone pliki:
DokumentOrange.pdf (913.1KB)
Dokumentrys 11.pdf (1533.1KB)
Dokumentrys 12.pdf (1558.2KB)
Dokumentrys 13.pdf (1523.6KB)
Dokumentrys 14.pdf (1269.1KB)
Dokumentzm. wzór umowy Kochanów.doc (114KB)
Ilość odwiedzin785
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-04-21 00:00
Data ukazania się2016-04-21 00:00
Ostatnia zmiana2016-04-21 16:54
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...