http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców

 

Pyt.: Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego kosztorysów ofertowych w wersji edytowalnej (Excel).

 

Odp.: Zamawiający nie posiada kosztorysów w tej wersji.

 

Pyt.: Czy Zamawiający wskaże plac, na którym można składować materiały z rozbiórki w odległości 1 km od miejsca budowy?

 

Odp.: Wykonawca na własną rękę organizuje zaplecze budowy i plac do składowania wszelkich materiałów.

 

Pyt.: Prosimy o informację czy na okres trwania robót można wyłączyć z ruchu przebudowywany odcinek drogi.

 

Odp.: Dopuszczalne jest zamknięcie odcinka drogi na czas układania mas bitumicznych pod warunkiem uzyskania wszelkich opinii i uzgodnień potrzebnych do projektu organizacji ruchu, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Wszelkie prace związane z technologią wykonania zadania a nie ujęte w opisie czy też przedmiarze Oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej.

 

Pyt.: Jeżeli część kostki brukowej, krawężników i obrzeży będzie po rozbiórce w złym stanie (nie będzie nadawała się do ponownego wbudowania), to czy Zamawiający przewiduje dodatkową zapłatę za wbudowany nowy materiał, czy też może Zamawiający dostarczy w miejsce uszkodzonego materiału nowe prefabrykaty?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wymiany części brukowych na nowe, jednakże ewentualną wymianę kostki brukowej, obrzeży czy też krawężników Oferent winien uwzględnić w cenie ofertowej.

 

Pyt.: Do kogo należy gruzobeton z rozbiórki nawierzchni betonowej oraz inne materiały? Jeżeli do Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca jego składowania.

 

Odp.: Wykonawca w swym zakresie znajduje miejsce utylizacji.

 

Pyt.: Do kogo należą rozebrane przepusty rurowe? Jeżeli do Zamawiającego, prosimy o wskazanie miejsca składowania.

 

Odp.: Wykonawca w swym zakresie znajduje miejsce utylizacji.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że warstwa wyrównawcza AC16W ma być ułożona docelowo w ilości 125 kg/m2 (niezgodność przekroju konstrukcyjnego ze szczegółem krawędzi jezdni – rys. 5).

 

Odp.: Należy zastosować mieszankę zgodnie z projektem budowlanym – beton asfaltowy AC 16W 50/70 kg.m2  125 kg.m2.

 

Pyt.: Prosimy o podanie wykazu znaków do demontażu oraz o podanie wykazu nowych znaków do wstawienia ze względu na nieczytelne skany rysunków projektu stałej organizacji ruchu.

 

Odp.: Informacja związana z oznakowaniem opisana jest w opisie stałej organizacji ruchu a także na załączonym planu sytuacyjnym, który jest czytelny.

 

Pyt.: Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli w punkcie 4. Opisu PBW pn. „Przedmiot opracowania”, pisząc o „odtworzeniu zjazdów poprzez ich odmulenie i wyprofilowanie skarp i dna”?

 

Odp.: Winno być „odtworzeniu rowów poprzez ich odmulenie i wyprofilowanie skarp i dna”?

 

Pyt.: Prosimy o udostępnienie na stronie Zamawiającego pozwolenia na budowę.

 

Odp.: Zostało dokonane zgłoszenie robót.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

Odp.: Zamawiający załączył kompletną dokumentację projektową i techniczną.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Roboty nie ujęte w dokumentacji a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczególnienia w dokumentacji projektowej nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora
lub Projektanta.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

 

Odp.: Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje przebudowy instalacji podziemnych.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków realizacji przedmiotu zamówienia,  w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

 

Odp.: Należy przyjąć taką ewentualność i doliczyć do ceny ofertowej.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 3 ust. 5 i 6 oraz § 4 ust. 1 prosimy o wyjaśnienie do jakiego terminu Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy – wskazane zapisy określają jedynie najwcześniejszy termin, a nie regulują w jakim czasie od przekazania wymaganej dokumentacji przez wykonawcę Zamawiający dokona przekazania terenu budowy.

 

Odp.: Inwestor przekaże teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inwestora uzgodnionego
i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 3 ust. 6 w zw. z § 4 ust. 2 prosimy o wyjaśnienie:

1)      czy w przypadku opóźnienia w przekazaniu terenu budowy z przyczyn niezależnych od wykonawcy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu zakończenia robót o odnośny czas;

2)      czy w przypadku przekroczenia terminu zakończenia robót z powodu przesunięcia terminu przekazania terenu budowy na podstawie § 3 ust. 6 Zamawiający będzie uprawniony od naliczenia Wykonawcy kar umownych;

3)      czy ryzyko przesunięcie terminu przekazania terenu budowy z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 6 czyli niedotyczących i niezależnych od Wykonawcy w jakikolwiek obciąża Wykonawcę.

 

Odp.: Kwestia zmiany umowy uregulowana jest w § 5 ust. 3.2, który przewiduje przesłanki w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 5 ust. 2 pkt. 3) prosimy o wyjaśnienie jakie koszty związane z odbiorami Zamawiający ma na myśli.

 

Odp.: Zamawiający ma tu na myśli koszty takie jak koszty związane np. z dojazdem  Wykonawcy na odbiór robót.

 

Pyt.: Odnośnie treści § 5 ust. 2 pkt. 4) prosimy o wyjaśnienie jakie inne koszty związane z realizacją Umowy Zamawiający ma na myśli.

 

Odp.: Zamawiający ma tu na myśli wszelkie inne koszty nie ujęte w przedmiarze
a niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania wg zasad technicznych.

 

Pyt.: Odnośnie § 6 umowy prosimy o wyjaśnienie w jakich okresach następować będzie rozliczanie/fakturowanie za wykonane roboty i ile faktur częściowych Zamawiający przewiduje.

 

Odp.: Zamawiający wykreślił słowo „kolejnej” w § 6 ust. 5 umowy.

 

Pyt.: Odnośnie § 6 ust. 5 prosimy o wyjaśnienie:

1)      czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy wypowiedzenie się co do żądania zapłaty zgłoszonego przez podwykonawcę oraz

2)      czy Zamawiający dopuści dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami takie jak potwierdzenie zapłaty/przelewu, potwierdzenie kompensaty, potwierdzenie potrącenia, w tym czy uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia świadczeń potwierdzające że wykonawca nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot  i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty kwot podwykonawcy (w tym np. potrącenie). Ograniczenie się wyłącznie do potwierdzenia zapłaty jako dowodu na spełnienie świadczenia może doprowadzić do bezpodstawnego wstrzymania zapłaty na rzecz wykonawcy lub też bezpodstawnej zapłaty na rzecz podwykonawcy, w sytuacji kiedy należność wynikająca z faktury wystawionej przez podwykonawcę zostanie rozliczona w sposób inny niż przelew.

 

Odp.: W § 6 ust. 5 nie ograniczamy sposobu udowodnienia spełnienia świadczenia dla podwykonawcy do potwierdzenia zapłaty.

 

Pyt.: Odnośnie § 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”. Zapis taki pozwoli wyeliminować sytuacje, w których Wykonawca mógłby zostać zobowiązany do ponoszenie kosztów usunięcia awarii w przypadku, kiedy nie miał on wpływu na opóźnienie w realizacji robót.

 

Odp.: Zamawiający § 16 ust. 1 pkt. 1) i 2) wyraża zgodę na zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” oraz dokonał tej zmiany w umowie.

 

Pyt.: Odnośnie § 17 ust. 1 pkt 1) prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „nie rozpocznie robót w ciągu 14 dni od terminu określonego w § 4 ust. 1”. Podkreślamy, iż w § 4 ust. 1 wskazano najwcześniejszy termin przekazania terenu budowy („Przekazanie terenu budowy i rozpoczęcie robót nastąpi od dnia 18 lipca 2016 r.”).  Wobec takiego określenia terminu przekazania terminu niezgodne z zasadami współżycia społecznego, a także przepisami prawa byłoby obciążanie wykonawcy karami w sytuacji gdy to Zamawiający ma rzeczywisty wpływ na termin przekazania terenu budowy, a co za tym idzie termin rozpoczęcia robót.

 

Odp.: § 17 ust. 1 pkt 1) Umowy brzmi: Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w § 4 ust. 1.

 

Pyt.: Odnośnie § 17 ust. 1 pkt. 7) prosimy o wykreślenie z tego zapisu treści „zajęcie majątku Wykonawcy” i pozostawienie jedynie „nastąpi zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy” i dodanie następnie zdania „Wskazane z niniejszym punkcie zajęcie majątku musi w sposób bezpośredni zagrażać prawidłowej i terminowej realizacji Umowy”.

 

Odp.: Zamawiający w § 17 ust. 1 pkt. 7) umowy zmienia jego treść. Treść § 17 ust. 1 pkt. 7) po zmianie brzmi następująco:

„7) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie znacznej części majątku Wykonawcy. Wskazane z niniejszym punkcie zajęcie majątku musi w sposób bezpośredni zagrażać prawidłowej i terminowej realizacji Umowy”.

 

Pyt.: Podkreślamy, iż instytucja odstąpienia od umowy powinna być stosowa w sytuacjach wyjątkowych i potencjalnie zagrażających dalszej realizacji Umowy, a więc przesłanki skorzystania z tego prawa powinny realnie wpływać na możliwość realizacji i wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Natomiast umożliwienie Zamawiającemu odstąpienia od umowy w przypadku jakiegokolwiek zajęcia majątku, który w żaden sposób nie wpływa na realizację umowy,  narusza nie tylko zasadę nienaruszalności umów, pewności obrotu prawnego, ale przede wszystkim zasadę równości stron. Wobec powyższego, prosimy o usunięcie lub ewentualną modyfikację wskazanego przepisu w sposób gwarantujący poszanowanie ww. zasad i przepisów prawa.

 

Odp.: Zamawiający zmodyfikował zapis § 17 ust. 1 pkt. 7) umowy.

 

Pyt.: Prosimy o wykreślenie całego pkt. 8) w § 17 ust. 1 – zgodnie z uregulowaniami prawa upadłościowego, obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne (patrz art. 83 Prawa upadłościowego i naprawczego).

 

Odp.: Zamawiający wykreślił pkt. 8) w § 17 ust. 1.

 

Pyt.: Czy Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego na czas realizowanych prac?

 

Odp.: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego na czas realizowanych prac.

 

Pyt.: Zgodnie z projektem przewidziano ścięcie poboczy na gł. 10 cm natomiast w przedmiarze przewidziano głębokość ścięcia poboczy 5 cm, prosimy o wyjaśnienie.

 

Odp.: Należy przyjąć 5 cm.

 

Pyt.: Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych

 

Odp.: Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

 

Pyt.: Prosimy o zamieszczenie tabeli wyrównania

 

Odp.: Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych.

 

Pyt.: Zgodnie z projektem SOR do wykonania jest 30 szt. Różnego rodzaju znaków (tablic) oraz 16 słupków natomiast w przedmiarze przewidziano zdecydowanie mniejsze ilości, prosimy o wyjaśnienie ww. rozbieżności

 

Odp.: Należy przyjąć ilości z projektu SOR.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie czy zaprojektowana gr. w-wy wyrównawczej jest wystarczająca do osiągnięcia wymaganych projektem i STWiORB równości i spadków poprzecznych..

 

Odp.: Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, która zakłada daną ilość na wyrównanie.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie iż na podłożu  wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych wykonawca nie jest zobowiązany do zastosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych.

 

Odp.: Zadanie należy wykonać wg dokumentacji technicznej.

 

Pyt.: Prosimy o określenie rodzaju mieszanki do warstwy wyrównawczej - niezgodność opisu technicznego ze STWiORB.

 

Odp.: Należy zastosować mieszankę zgodnie z projektem budowlanym – beton asfaltowy AC 16W 50/70 kg.m2  125 kg.m2.

 

Pyt.: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie obudów wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami? Jeżeli tak prosimy o podanie rozwiązań technicznych.

 

Odp.: Wloty i wyloty należy obsiać mieszanką traw.

 

Pyt.: Prosimy o potwierdzenie ilości przepustów do oczyszczenia, poz. 4.3.3 i 4.3.4 kosztorysu ofertowego.

 

Odp.: Proszę przyjąć ilość według planu sytuacyjnego.

 

Pyt.: W STWiOR na stronie 43 w tablicy 7 podano wymagania dla podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Wartości tam podane: wskaźnik zagęszczenia Is ≥ 1,03, moduł pierwotny ≥ 100 MPa i moduł wtórny ≥ 180 MPa są charakterystyczne dla dróg na ruch ciężki i bardzo ciężki. Dla tego zadania, gdzie podbudowa występuje na zjazdach typowe wartości to Is ≥ 1,00, moduł pierwotny ≥ 80 MPa i moduł wtórny ≥ 140 MPa.  Czy Zamawiający potwierdza wymagania z STWiOR?

 

Odp.: Zamawiający potwierdza wymagania.

 

Pyt.: O jakim uziarnieniu przyjąć do wyceny warstwę wyrównawczą. W STWiOR określono uziarnienie do 11 mm (AC 11 W) natomiast w kosztorysie występuje uziarnienie do 16 mm (AC 16 W)?

 

Odp.: Należy przyjąć uziarnienie do 16 mm.

 

Pyt.: Dotyczy przekrojów normalnych. Prosimy o dołączenie szczegółu konstrukcyjnego połączenia bitumicznych nawierzchni jezdni, projektowanej z istniejącą.

 

Odp.: Na połączeniu istniejącej jezdni zaprojektowaną należy wykonać wcinkę na długości ok. 1 m w celu uzyskania łagodnego połączenia starej i nowej nawierzchni.

 

Pyt.: Dotyczy poboczy. Zgodnie z rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, pochylenie poprzeczne pobocza o szerokości 0,75 m powinno wynosić co najmniej 8%. Prosimy o informację, czy należy wykonać pobocza zgodnie z przedstawionymi rozwiązaniami w dokumentacji projektowej?

 

Odp.: Pobocza należy wykonać o spadku 8%.

 

Pyt.: Dotyczy przekrojów normalnych. W przekroju konstrukcyjnym normalnym występuje warstwa wyrównawcza w ilości 125kg/m2, natomiast w szczególe krawędzi jezdni występuje warstwa wyrównawcza w ilości 100kg/m2. Prosimy o udzielenie informacji jaką ilość warstwy wyrównawczej należy zastosować.

 

Odp.: Należy przyjąć warstwę wyrównawczą w ilości 125kg/m2.

 

Pyt.: Dotyczy przekrojów normalnych. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych przez zjazdy wykonywane z betonu asfaltowego, kostki betonowej oraz betonu.

 

Odp.: Powyższe zjazdy należy wyregulować wysokościowo do nowo projektowanej nawierzchni tak by wysokość ich była o 2 cm wyższa od nawierzchni bitumicznej.

 

Pyt.: Dotyczy przekrojów normalnych. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przekrojów konstrukcyjnych przez elementy liniowe tj. krawężniki betonowe oraz obrzeża przeznaczone do przełożenia wysokościowego.

 

Odp.: Elementy liniowe należy ułożyć tak by ich nawierzchnia wystawała 2 cm nad nawierzchnią bitumiczną.

 

Pyt.: Dotyczy zjazdów. W opisie technicznym widnieje zapis „Zjazdy betonowe oraz asfaltowe zaleca się uzupełnić masą”. Prosimy o podanie technologii naprawy zjazdów wraz z przekrojem normalnym oraz szczegółem konstrukcyjnym

 

Odp.: Zjazdy należy wysokościowo dowiązać do nowo projektowanej nawierzchni.

 

Pyt.: Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia dlaczego Zamawiający pominął w umowie regulacje dot. podwykonawstwa stosownie do postanowień ustawy PZP – bowiem cyt. stanowisko UZP „umowa w sprawie zamówienia publicznego będąca umową o roboty budowlane powinna zawierać postanowienia wymienione w art. 143d ust. 1 ustawy Pzp. Brak ww. postanowień stanowi naruszenie powyższego przepisu ustawy Pzp.

 

Odp.: Regulacje dot. Podwykonawstwa zostały zawarte w §6 umowy.

 

Pyt.: Czy Zamawiający potwierdza, ze na warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego należy zastosować mieszankę AC 16 W?

Dokumentacja techniczna nie określa jednoznacznie oznaczenia mieszanki mineralno-asfaltowej dla tej warstwy (w STWiORB jest AC 11 W, a w opisie technicznym AC 16 W).

 

Odp.: Należy zastosować mieszankę – beton asfaltowy AC 16W 50/70.

 

Pyt.: Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których ma być przeprowadzona inwestycja?

 

Odp.: Zamawiający potwierdza o prawie dysponowania działkami, na których planowana jest inwestycja.

 

Pyt.: Z wizji lokalnej wynika. że w wielu miejscach (ok. 150 szt.) na przebudowanym odcinku będzie miała miejsce kolizja pni drzew o średnicy ok. 150 cm z rowami lub innymi urządzeniami korpusu drogowego. W przedmiarze nie ma stosownych pozycji przewidujących karczowanie i odwóz tych pni. W które pozycje kosztorysowe należy wliczyć te roboty? Prosimy o aktualizacje przedmiarów.

 

Odp.: Należy przyjąć do ogólnej ceny ofertowej około 30  karpin do usunięcia i wywozu.

 

Pyt.: W km ok. 1+550,00 str. prawa znajduje się drzewo o śr. pnia ok. 180 cm, które koliduje drogą. Czy należy je wyciąć? Prosimy o załączenie decyzji pozwalającej na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją wraz z ich inwentaryzacją lub o potwierdzenie, że drzewa zlokalizowane w sąsiedztwie drogi nie będą kolidowały z przebudową.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wycinki drzewa.

 

Pyt.: W przedmiarze przewidziano oczyszczenie przepustów do 1/3 lub ½ wysokości. Z wizji przeprowadzonej w terenie wynika, że zamulenie tych przepustów sięga 100% wysokości, a ścianki czołowe na tych przepustach są w większości zniszczone. Prosimy o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

 

Odp.: Należy wykonać oczyszczenie przepustu w razie konieczności też całościowego.

 

Pyt.: Proszę o podanie jakie oznakowanie poziome należy wykonać w przedmiarze, nie jest konkretnie wyszczególnione, a wg opisu technicznego należy wykonać jako cienkowarstwowe.

 

Odp.: Oznakowanie poziome przewidziano do wykonania w technologii cienkowarstwowej.

 

Pyt.: Proszę o wyszczególnienie kilometraża gdzie należy wykonać brukowanie skarp i przekopów zgodnie z pozycją przedmiaru 4.3.1 gdyż nie jest ono wskazane w opisie technicznym ani w planie sytuacyjnym.

 

Odp.: Powierzchnie do wybrukowania wyznaczono przy przepustach po drogą w km. 1+000, 1+425, 1+774.

 

Pyt.: Proszę o sprawdzenie w opisie technicznym zestawienie wjazdu w km 0+908 strona lewa gdyż szerokość i pole powierzchni mają takie same wymiary.

 

Odp.: W pozycji ujęto jedynie przełożenie kostki w związku z budową przepustu. Istniejący zjazd jest wyniesiony względem jezdni i nie wymaga przekładania w większym zakresie.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie kwestii zjazdy asfaltowe. Nie ma mowy w przedmiarze o rozebraniu i ponownym odtworzeniu. Jest mowa w opisie technicznym, że w przypadku rozbiórki zjazdu związanej z ułożeniem przepustu, odtworzyć należy zjazd w całości warstwą betonu grubość 15cm posadowionej na podbudowie z kruszywa łamanego grubość 15cm.

 

Odp.: Istniejące zjazdy asfaltowe należy uzupełnić w celu dowiązania wysokościowego do nawierzchni jezdni drogi powiatowej.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie kwestii zjazdy betonowe. Nie ma mowy w przedmiarze o podbudowie z kruszywa łamanego grubość 15cm jako warstwa konstrukcyjna, a w opisie technicznym jest adnotacja.

 

Odp.: Należy odtworzyć istniejący wjazdy betonowe wg opisu.

 

Pyt.: Proszę o zdeklarowanie grubości warstwy wyrównawczej wg przedmiaru 125kg/m2, a wg szczegółu przekrój konstrukcyjny 100kg/m2.

 

Odp.: Przedmiar przewiduje wykonanie wyrównania w ilości 1375 t – średnio 125kg/m2.

 

Pyt.: Proszę o wskazanie przepustów, które są do rozbiórki pod zjazdami zgodnie z punktem 2.1.6 z przedmiaru.

 

Odp.: Przepusty do rozbiórki wynikają z planu sytuacyjnego.

 

Pyt.: Proszę o wyjaśnienie kwestii profilowanie skarp gdyż nie jest ono ujęte w przedmiarze. Po wizji na budowie i zgodnie z planem sytuacyjnym oprócz rowów do odmulenia i wykonania, należy według oferenta wykonać również profilowanie skarp w pozostałych miejscach.

 

Odp.: Skarpy należy przeprofilować na całym odcinku wg konieczności.

 

Pyt.: Po wizji na budowie przeprowadzonej przez oferenta proszę o ustosunkowanie się do pojęcia karp pozostałych po wycince drzew, które zalegają w pasie drogowym, a co wiąże się z problemami podczas wykonania poboczy i rowów odwadniających. Bardzo duża ilość karp około 100 sztuk.

 

Odp.: Należy przyjąć do ogólnej ceny ofertowej około 30 karpin do usunięcia i wywozu.

 

Pyt.: Proszę o zweryfikowanie pozycji 4.5.1 przedmiaru, według oferenta grubość ścinania poboczy 5 cm nie jest wystarczająca. Po wizji przeprowadzonej na budowie oferent stwierdza, że istniejące pobocze gruntowe jest wyżej w stosunku do jezdni o 20cm.

 

Odp.: Po ułożeniu warstw wyrównawczej oraz ścieralnej różnica znacząco zmaleje. Ponadto wyniesione pobocze nie występuje na całym odcinku drogi a jedynie miejscowo.  Wartość 5 cm należy przyjąć jako uśrednioną. 

 

Pyt.: Czy w związku z poniższym zapisem, Zamawiający nie wyraża zgody na zamknięcie drogi i układanie nawierzchni całą szerokością jezdni?

 

„D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.”

 

Odp.: Zamawiający wyraża ewentualną zgodę na zamknięcie drogi i układanie nawierzchni całą szerokością jezdni, wg opracowanego projektu czasowej organizacji ruchu.

 

Pyt.: W związku z poniższym zapisem, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza Zamawiającego

 

„D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.

 

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy zabezpieczenia zaplecza Zamawiającego.

 

Pyt.: Czy w związku z poniższym zapisem, Zamawiający wymaga zainstalowania wagi na budowie?

 

„D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.

 

Odp.: Zamawiający nie wymaga zainstalowania wagi na budowie.

 

Pyt.: W związku z poniższym zapisem, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonania stanowisk do ważenia samochodów

 

D - 5.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA

1.3. Zakres robót objętych STWiOR

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiOR dotyczą wykonania warstwy ścieralnej betonowej nawierzchni w zakresie stanowisk do ważenia samochodów zgodnie z lokalizacją podaną w Dokumentacji Projektowej.

 

Odp.: Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy wykonania stanowiska do ważenia samochodów.

 

Pyt.: W związku z poniższym zapisem (ppkt 8), prosimy o podanie sposobu i materiału do umocnienia skarp, oraz wskazanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić te roboty.

 

D – 06.02.01a PRZEPUST Z RUR POLIETYLENOWYCH SPIRALNIE KARBOWANYCH

5. WYKONANIE ROBÓT

5.2. Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiOR. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

3) roboty przygotowawcze,

4) wykonanie wykopów, np. pod ławę,

5) wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. ze żwiru,

6) ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych dwóch rur złączką,

7) wykonanie zasypki przepustu,

8) umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu,

 

Odp.: Umocnienia skarp dotyczy tylko wlotów i wylotów przepustów pod jezdnią tak jak przewidziano w dokumentacji projektowej oraz rowów wzdłuż drogi, a nie dotyczy przepustów pod zjazdami i skarp rowów.

 

Pyt.: W związku z poniższym zapisem prosimy o wyjaśnienie, czy wymóg umocnienia skarp dotyczy tylko wlotów i wylotów przepustów pod jezdnią tak jak przewidziano
w dokumentacji projektowej, a nie dotyczy przepustów pod zjazdami i skarp rowów

 

D - 06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

5.6. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje się przy nachyleniu skarp wyższym od 1:1,5 oraz w celu zabezpieczenia przed silnym działaniem strumieni przepływającej wody.

 

Odp.: Umocnienia skarp dotyczy tylko wlotów i wylotów przepustów pod jezdnią tak jak przewidziano w dokumentacji projektowej oraz rowów wzdłuż drogi, a nie dotyczy przepustów pod zjazdami i skarp rowów.

 

Pyt.: Załączony do dokumentacji przetargowej „przedmiar robót” nie zawiera wyliczeń ilości robót, lecz jedynie zbiorcze ilości poszczególnych pozycji kosztorysowych (np.poz.4.3.2 Wykopy rowów - ilość 1437m3). Brak szczegółowych przedmiarów oraz tabeli robót ziemnych uniemożliwia Wykonawcy sprawdzenie ilości kosztorysowych, co jest bardzo istotne ze względu na ryczałtową umowę. Prosimy o poprawienie przedmiaru robót oraz przekazanie tabeli robót ziemnych.

 

Odp.: Dokumentacja nie zawiera tabeli robót ziemnych. Sam przedmiar jest materiałem pomocniczym, zaś zakres robót należy określić na podstawie dokumentacji projektowej. 

 

Pyt.: W związku z zapisem w Projekcie B-W : „Pod drogą powiatową zlokalizowane są cztery przepusty, które należy odmulić i oczyścić. Rowy przy wlotach i wylotach na długości co najmniej 6m w każdą stroną należy wzmocnić poprzez wybrukowanie kamieniem polnym”. prosimy o doprecyzowanie, czy wybrukowanie kamieniem polnym obejmuje, oprócz odcinków rowów podłużnych, także odcinki rowów poprzecznych (melioracyjnych)

 

Odp.: Umocnienia skarp dotyczy tylko wlotów i wylotów przepustów pod jezdnią tak jak przewidziano w dokumentacji projektowej oraz rowów wzdłuż drogi, a nie dotyczy przepustów pod zjazdami i skarp rowów.

 

Pyt.: Projekt B-W przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej szer.5,5-5,6m, natomiast szerokość istniejącej nawierzchni (wg pomiarów w terenie) wynosi ok. 5,0m. Prosimy o uzupełnienie projektu o szczegóły dot. wykonania poszerzenia, oraz uwzględnienie tych robót w przedmiarze i kosztorysie.

 

Odp.: Jezdnia asfaltowa jest częściowo pokryta humusem zwłaszcza po stronie prawej. W celu zmierzenia szerokości konieczne jest odkrycie przykrytej roślinnością nawierzchni.

 

Pyt.: Brak w przedmiarze i kosztorysie robót związanych z usunięciem karp pozostałych po wycince drzew (wykopanie, wywóz, utylizacja, zasypanie dołów). Prosimy o uzupełnienie.

 

Odp.: Należy przyjąć do ogólnej ceny ofertowej około 30 karpin do usunięcia i wywozu.

 

Pyt.: Nie zostały usunięte wszystkie drzewa (np. km 1+320 do 1+380 str. lewa) kolidujące ze zjazdami i rowami. Prosimy o wprowadzenie zmiany do zakresu robót.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew.

 

Pyt.: W km 1+585 str. prawa w śladzie zaprojektowanego rowu rośnie wielkie drzewo dąb.

Prosimy o dokonanie zmiany projektowej w tym zakresie.

 

Odp.: Dąb nie jest przewidziany do wycinki.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie poz.1.1.3 założono wywóz gałęzi na odległość 2km. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

 

Odp.: Wywóz gałęzi należy przewieść we własne miejsce składowania.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie poz.2.1.1 założono frezowanie jedynie w okolicach skrzyżowań (108m2), a ze względu na stan istniejącej nawierzchni (spękania siatkowe, wykruszenia, połamane krawędzie oraz łaty z asfaltu lanego) powinna zostać usunięta cała warstwa ścieralna. Prosimy o wprowadzenie zmiany zakresu robót.

 

Odp.: Zmiany nie zostaną wprowadzone.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie poz.2.1.8 + 2.1.9 założono wywóz gruzu z rozbiórki łącznie na odległość 11km. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

 

Odp.: Wywóz należy przewieść we własne miejsce składowania.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie nie założono załadunku, wywozu i utylizacji śmieci oraz gruzu zalegających w rowach. Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: Zamawiający nie namierzył gruzu zalegającego w rowach.

 

Pyt.: W projekcie oraz przedmiarze i kosztorysie nie przewidziano umocnienia skarp rowów przy pochyleniu mniejszym niż 1:1,5 np. betonowymi płytami ażurowymi, a z sytuacji w terenie (mało miejsca na rowy) wynika, że wiele odcinków rowów będzie tego wymagało. Prosimy o uzupełnienie projektu i zakresu robót.

 

Odp.: Nie umacniamy skarp rowów o niedostatecznym pochyleniu.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie nie przewidziano zahumusowania i obsiania trawą skarp rowów. Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: Zahumusowanie i obsianie trawą skarp należy doliczyć do całościowej ceny ofertowej.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie nie przewidziano przestawienia ogrodzeń usytuowanych w pasie drogowym i kolidujących z rowami (np. posesje nr: 150, 142, 143, 146, 147). Prosimy o uzupełnienie zakresu robót.

 

Odp.: Nie należy przestawiać ogrodzeń.

 

Pyt.: Przy budynku nr 163 (znajdującym się częściowo w pasie drogowym) zaprojektowano rów przylegający do budynku, co zagraża bezpieczeństwu budynku. Prosimy o dokonanie zmiany projektowej i zmianę zakresu robót.

 

Odp.: O zmianach w zakresie lokalizacji rowu przy posesji 153 zdecyduje Inspektor nadzoru na etapie realizacji robót.

 

Pyt.: W km 0+270 str. lewa jest istniejący zjazd z kostki betonowej nie określony w projekcie.

Prosimy o informacje, czy jest przewidziany do przebudowy, gdyż jest oddalony od jezdni i trzeba uzupełnić nową kostkę betonową, czego nie przewidziano w przedmiarze i kosztorysie.

 

Odp.: Między istniejącym zjazdem a jezdnią przewidziano uzupełnienie pobocza.
Nie przewiduje się rozbudowy zjazdu.

 

Pyt.: Projekt nie przewiduje przesunięcia słupów energetycznych kolidujących z projektowanymi rowami. Prosimy o uzupełnienie projektu o sposób stałego zabezpieczenia słupów usytuowanych w rowie oraz słupów usytuowanych na krawędzi rowu, wraz z wymaganymi uzgodnieniami.

 

Odp.: Inwestor nie przewiduje przebudowy słupów energetycznych.

 

Pyt.: Projekt nie przewiduje przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z projektowanymi rowami i przepustami. Prosimy o uzupełnienie projektu o sposób stałego zabezpieczenia przewodów wodociągowych (w szczególności przed przemarzaniem) usytuowanych w rowie lub pod przepustami, wraz z wymaganymi uzgodnieniami (km: 0+018, 0+130, 0+322, 0+253 do 0+285L, oraz hydranty km: 0+460L, 1+066L).

 

Odp.: Z uwagi na posadowienie wodociągu poniżej strefy przemarzania, nie przewiduje się jego przebudowy.

 

Pyt.: Projekt nie przewiduje przebudowy sieci teletechnicznej kolidującej z projektowanymi rowami i przepustami. Prosimy o uzupełnienie projektu o przebudowę kabli przebiegających pod przepustami oraz w rowach wraz z wymaganymi uzgodnieniami (kolizje podłużne km: 0+258 do 0+283P, 0+300 do 0+320P, 0+696 do 0+704P, 0+733 do 0+750L, 0+878 do 0+940L, 1+040 do 1+068L, 1+114 do 1+145L; poprzeczne km: 0+020LP, 0+122LP, 0+167LP, 0+220LP, 0+267L, 0+290L, 0+414LP, 0+521LP, 0+612LP, 0+698LP, 0+760L, 1+066LP, 1+163LP).

 

Odp.: Inwestor nie przewiduje wykonywania przebudowy sieci telekomunikacyjnych.

 

Pyt.: Prosimy o doprecyzowanie poz. koszt. nr 4.2.4, czy dotyczy warstwy grubości 20cm kruszywa łamanego, czy pospółki?

 

Odp.: Należy zastosować kruszywo łamane 0/31.5.

 

Pyt.: Projekt zakłada w większości budowę nowych przepustów, więc istniejących pozostanie tylko kilka sztuk, natomiast w poz. 4.3.3 i 4.3.4 kosztorysu zapisano oczyszczenie łącznie 1646m przepustów. Prosimy o wyjaśnienie czy nie jest to błąd.

 

Odp.: W pozycji 4.3.3. należy przyjąć ilość 82,3mb przepustów do oczyszczenia.

W pozycji 4.3.2. należy przyjąć ilość 19,5 mb przepustów do oczyszczenia.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie poz. 2.1.6 przewidziano rozbiórkę jedynie 80m przepustów, a w rzeczywistości jest ich wielokrotnie więcej. Prosimy o poprawę ilości kosztorysowych.

 

Odp.: W przedmiarze przedstawiono ilość przepustów do rozbiórki wynikającą z planu sytuacyjnego wykonanego na mapie do celów projektowych. Nie wyklucza się istnienia większej ilości przepustów w terenie, należy jednak przewidzieć rozbiórkę wszystkich istniejących przepustów kolidujących z projektowanymi.

 

Pyt.: W przedmiarze i kosztorysie brak jest pozycji dot. wykonania zasypek przepustów pod zjazdami, oraz zaniżone są ilości wykopów (201m3). Prosimy o uzupełnienie zakresu

robót.

 

Odp.: Zgodnie z zapisami STWiOR wykonanie 1mb przepustu obejmuje również wykonanie zasypki. Znaczna część wykopów pod rury zawarta jest w pozycji 4.3.2.

 

Pyt.: Ze względu na zły stan nawierzchni na skrzyżowaniu z drogą krajową, nową warstwę ścieralną powinno ułożyć się bezpośrednio od krawędzi jezdni krajowej, czyli ok. 5m wcześniej niż w projekcie, co wymaga dodatkowych uzgodnień i zajęcia pasa drogowego GDDKiA. Prosimy o przekazanie wymaganych uzgodnień.

 

Odp.: Inwestor nie przewiduje wykonywania robót w pasie drogi krajowej.

 

Pyt.: W związku z zapisem w Projekcie B-W : „Pod drogą powiatową zlokalizowane są cztery przepusty, które należy odmulić i oczyścić. Rowy przy wlotach i wylotach na długości co najmniej 6m w każdą stroną należy wzmocnić poprzez wybrukowanie kamieniem polnym”. prosimy o doprecyzowanie, czy dotyczy to także przepustu na skrzyżowaniu z drogą krajową, co wymaga dodatkowych uzgodnień i zajęcia pasa drogowego GDDKiA. Prosimy o przekazanie wymaganych uzgodnień.

 

Odp.: Inwestor nie przewiduje wykonywania robót w pasie drogi krajowej.

 

Pyt.: W związku z zapisem w Projekcie B-W : „Pod drogą powiatową zlokalizowane są cztery przepusty, które należy odmulić i oczyścić. Rowy przy wlotach i wylotach na długości co najmniej 6m w każdą stroną należy wzmocnić poprzez wybrukowanie kamieniem polnym”. prosimy o doprecyzowanie, czy dotyczy to także obiektu mostowego (przepust skrzynkowy) na cieku wodnym w km 1+425. Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie projektu o zakres tych robót i wymagane uzgodnienia.

 

Odp.: Wybrukowaniu podlegać będzie dno rowu oraz skarpy dochodzące do cieku. Sam przepust skrzyniowy oraz ciek nie objęte są robotami budowlanymi. Oczyszczenie z namułu nie wymaga dodatkowych uzgodnień.

 

Pyt.: Prosimy o zmianę treści pkt.5 § 3 Umowy „Inwestor przekaże teren budowy w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy, po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inwestora uzgodnionego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót…” na następującą treść: „Inwestor przekaże teren budowy w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy. Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy przedłoży do zatwierdzenia przez Inwestora uzgodnionego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót…”

 

Odp.: Treść pkt.5 § 3 Umowy Zamawiający pozostawia bez zmian.

 

Pyt.: W związku z pkt.3.1.b § 5 Umowy, prosimy o podanie metody ustalania wartości ewentualnych robót dodatkowych (sposób wyceny).

 

Odp.: Ewentualne roboty dodatkowe polegać będą na podobnych pracach co przedmiotowe zadanie dlatego też ceny należy przyjąć takie jak w składanej ofercie.

 

Pyt.: Według zapisu pkt.1. § 15 Umowy rękojmia wynosi 60 miesięcy. Czy w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy), to także okres rękojmi ulegnie skróceniu.?

 

Odp.: W przypadku zaproponowania w ofercie krótszego okresu gwarancyjnego (36 lub 48 miesięcy) okres rękojmi nie ulegnie skróceniu.

 

Pyt.: Czy w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy), to kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona wcześniej, czy dopiero po 60 miesiącach rękojmi?

 

Odp.: W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy), to kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona dopiero po
60 miesiącach rękojmi.

 

Pyt.: Według zapisu pkt.1.b) § 14 Umowy, Zamawiający może wyznaczać bardzo krótkie terminy usuwania wad, co może uniemożliwić Wykonawcy dotrzymanie terminów i naliczenie kar umownych. Prosimy o doprecyzowanie zapisu, że Zamawiający nie może wyznaczyć terminu krótszego niż 14 dni.

 

Odp.: Treść zapisu pkt.1 b)§ 14 Umowy Zamawiający pozostawia bez zmian.

 

Pyt.: rękojmia wynosi 60 miesięcy. Czy w przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy), to także okres rękojmi ulegnie skróceniu?

 

Odp.: W przypadku gdy Wykonawca zaproponuje w ofercie krótszy okres gwarancyjny (36 lub 48 miesięcy), to okres rękojmi nie ulegnie skróceniu.

 

 

Dołączone pliki:
Dokumentzm. wzór umowy Wysokienice.doc (113KB)
Ilość odwiedzin726
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-04-21 00:00
Data ukazania się2016-04-21 00:00
Ostatnia zmiana2016-04-21 17:09
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...