http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E relacji: Borysław - Słupia - Krosnowa w miejscowości Winna Góra

Skierniewice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E relacji: Borysław - Słupia - Krosnowa w miejscowości Winna Góra
Numer ogłoszenia: 48119 - 2016; data zamieszczenia: 29.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32121 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E relacji: Borysław - Słupia - Krosnowa w miejscowości Winna Góra.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1320E relacji: Borysław - Słupia - Krosnowa w miejscowości Winna Góra w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, - klasa drogi L, - kategoria ruchu KR3, - prędkość projektowa 40 km/h, - szerokość jezdni wraz z poszerzeniem konstrukcji - 5,50 m oraz 7,50 m, - długość jezdni - 898,60 m, - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, - szerokość chodnika - 1,50 m, - długość chodnika - 110,00 m, - szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej - 2,00 m, - długość dwukierunkowej ścieżki rowerowej - 898,60 m, - zjazdy w większości szerokości 5,00 m - długość zmienna,- odwodnienie - powierzchniowe. Konstrukcja: - Poszerzenie jezdni: 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2, - siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, 8 cm - podbudowa z betonu asfaltowego, 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, 10 cm - warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie. - Nawierzchnia jezdni: 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego w ilości 100 kg/m2. - Ścieżka rowerowa: 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, 10 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. - Chodnik: 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru szarego, 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 20 cm - warstwa piasku stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa. - Wyspy dzielące: 8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej koloru czerwonego na podsypka cementowo - piaskowa 1:4. - Zjazdy z betonu asfaltowego: 3 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 4 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, 10 cm - warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa. - Zjazdy z kostki betonowej: 8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej kolorowej koloru czerwonego, 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, 10 cm - warstwa piasku stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa. - Zjazdy z kruszywa łamanego: 20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, 10 cm - warstwa piasku stabilizowana cementem o Rm=2,5 MPa. - Pobocza: 15 cm - kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie. - odtworzenie rowów, - wykonanie poboczy, - oznakowanie poziome i pionowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznym wykonania i odbioru robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną zwaną także SST, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści SIWZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawiera przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. - opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne. 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie w/w zadania przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem, że parametry będą nie gorsze niż określone w SST. SIWZ i SST znajdują się w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1864312,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 811967,05

  • Oferta z najniższą ceną: 809702,84 / Oferta z najwyższą ceną: 952368,20

  • Waluta: PLN .

Ilość odwiedzin672
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-04-29 00:00
Data ukazania się2016-04-29 00:00
Ostatnia zmiana2016-04-29 12:11
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...