http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów (Etap I - od km 2+200 do km 5+035)

Skierniewice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów (Etap I - od km 2+200 do km 5+035)
Numer ogłoszenia: 54951 - 2016; data zamieszczenia: 17.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37065 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów (Etap I - od km 2+200 do km 5+035).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1329E Głuchów - Kochanów (Etap I - od km 2+200 do km 5+035): - klasa drogi L, - prędkość projektowa 40 km/h, - długość odcinka 2835 mb, - szerokość jezdni 5,00 m, warstwy jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 w ilości 100kg/m2. - poszerzenie nawierzchni do wymaganej szerokości o następującej konstrukcji: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 13 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 20 cm warstwa mrozoochronna z piasku, gr. 15cm. - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, - zjazdy w większości szerokości 4,00 m - długość zmienna. - zjazdy o następującej konstrukcji: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie, gr. 15 cm, warstwa mrozoochronna z piasku, gr. 15 cm. - szerokość pobocza z kruszywa 0,75 m, gr. 10 cm, - odwodnienie - powierzchniowe, - odtworzenie rowów, - oznakowanie poziome i pionowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznym wykonania i odbioru robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną zwaną także SST, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści SIWZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawiera przedmiar robót i kosztorys ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonanie operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej. - opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie w/w zadania przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem, że parametry będą nie gorsze niż określone w SST. SIWZ i SST znajdują się w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A., ul. Dostawcza 10, 93-231 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2697839,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 1430964,05

  • Oferta z najniższą ceną: 1430964,05 / Oferta z najwyższą ceną: 1850710,80

  • Waluta: PLN .

Ilość odwiedzin619
Osoba wprowadzającaMarcin Szymański
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-05-17 00:00
Data ukazania się2016-05-17 00:00
Ostatnia zmiana2016-05-17 14:51
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...