http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Pytania i odpowiedzi.

 

 

Pyt.: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie obudów wlotów i wylotów przepustów średnicy 40 cm? Jeżeli tak prosimy o podanie rozwiązań technicznych.

 

Odp.: Zamawiający nie przewiduje wykonanie obudów wlotów i wylotów przepustów średnicy 40 cm.

 

Pyt.: Prosimy o zweryfikowanie poz. Nr 20 przedmiaru robót dotyczącego nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, wg Oferenta po obliczeniach powierzchni nawierzchni ścieralnej nie ujęto nawierzchni ścieralnej na zatoce autobusowej.

 

Odp.: W ofercie należy przyjąć całkowitą powierzchnie do wykonania warstwy ścieralnej.

 

Pyt.: Prosimy o uzupełnienie Specyfikacji o prawidłowe wymagania dla mieszanek mineralno – bitumicznych wg WT-2 2010 lub WT-2 2014 zgodnie z opisem na ruch KR3. Zamieszczone tabele są w oparciu o wycofaną polską normę PN-S-96025:2000. Zgodnie z obowiązującym prawem nie można produkować mieszanek mineralno – bitumicznych w oparciu o tę normę i znakować wyrobu znakiem CE.

 

Odp.: Należy przyjąć aktualne normy.

 

Pyt.: Czy do dolnej warstwy bitumicznej (pod warstwę ścieralną) można zastosować twardszy, bardziej odporny na koleinowanie asfalt 35/50? Na przekrojach poprzecznych widnieje asfalt 50/70.

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu jeżeli inspektor nadzoru wyrazi na to zgodę.

 

Pyt.: Prosimy o skorygowanie rodzajów mieszanek bitumicznych. W przedmiarze jest wymieniona na warstwę wyrównawczo-wzmacniającą AC16P jak i na warstwę podbudowy. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch rodzajów mieszanki na w/w warstwy?

 

Odp.: Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu jeżeli inspektor nadzoru wyrazi na to zgodę.

 

Pyt.: Czy warstwę bitumiczną na poszerzeniu gr. 13 cm należy przyjąć jako wiążącą czy jako podbudowę? W przedmiarze występuje nazewnictwo: „podbudowa AC 16 P”, na przekrojach poprzecznych i w SIWZ: „podbudowa zasadnicza AC 16 W”.

 

Odp.: Warstwę bitumiczną na poszerzeniu należy przyjąć jako podbudowę zasadniczą.

 

Pyt.: Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy poz. 11 wg przedmiaru robót?

 

Odp.: Pozycja dotyczy zjazdów.

 

Pyt.: Jaka jest istniejąca konstrukcja drogi? Przedmiar zakłada rozbiórkę istniejącej podbudowy (poz. 5 przedmiaru) celem ponownego wykorzystania w pobocza. Czy Zamawiający potwierdza przydatność materiału z rozebranej podbudowy na wykonanie poboczy?

 

Odp.: Materiał z rozbiórek należy wywieść poza teren budowy.

 

Pyt.: Prosimy o załączenie rysunku szczegółowego studzienki ściekowej z przykanalikiem do rowu, wg KPED 02.13.

 

Odp.: Studzienkę należy wykonać wg KPED 02.13.

 

Pyt.: Prosimy o udostępnienie niwelety rowu lewego i prawego.

 

Odp.: Zamawiający nie posiada niwelety rowu lewego i prawego.

 

Pyt.: Prosimy o zweryfikowanie poz. Nr 36 z przedmiaru robót dotyczącej odmulenia rowów. Wg Oferenta po wizji lokalnej w terenie, większość rowu jest do całkowitego odbudowania, a nie do odmulenia jak w przedmiarze.

 

Odp.: Roboty związane z odmuleniem rowów należy wykonać w taki sposób, aby rów na całym odcinku był wykonany i drożny. Zakres prac ujęty jest w robotach ziemnych.

 

Pyt.: Prosimy o udostępnienie poprzeczek z robotami ziemnymi.

 

Odp.: Zamawiający nie posiada poprzeczek.

 

Pyt.: Prosimy o podanie wykazu znaków do wstawienia.

 

Odp.: Oznakowanie należy wykonać według POR.

 

Pyt.: Prosimy o podanie zakresu wykonania oznakowania poziomego.

 

Odp.: Oznakowanie należy wykonać według POR.

 

Pyt.: Prosimy o podanie informacji, jakie grunty występują w poziomie posadowienia oraz jakiej grupy nośności jest podłoże pod konstrukcją jezdni? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dołączenie opinii geotechnicznej.

 

Odp.: Opinia geotechniczna wraz ze wskazaniem podłoża dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

 

Pyt.: Prosimy o zmianę umieszczenia siatki pod warstwę wyrównawczą, umiejscowienie jej bezpośrednio pod warstwą ścieralną nie zabezpieczy nawierzchni przed spękaniami na połączeniu.

 

Odp.: Siatkę należy ułożyć pod warstwę wyrównawczą.

 

 

Ilość odwiedzin575
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-08-04 00:00
Data ukazania się2016-08-04 00:00
Ostatnia zmiana2016-08-04 14:31
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...