http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Skierniewice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków (etap II od km 1+433 do km 2+833)
Numer ogłoszenia: 189345 - 2016; data zamieszczenia: 26.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157631 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków (etap II od km 1+433 do km 2+833).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1310E Skierniewice - Pszczonów - Łyszkowice na odcinku przez miejscowość Słomków (etap II od km 1+433 do km 2+833): - kategoria ruchu KR3, - szerokości jezdni: 6,00 m, - długość jezdni 1400,00 m, - spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2%, - pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm Konstrukcja: - Poszerzenie jezdni: - siatka zbrojeniowa z włókien szklanych, 13 cm - podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W, 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, 15 cm - warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowana mechanicznie. - Nawierzchnia jezdni: 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W w ilości 150 kg/m2 - Chodnik: 6 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, 3 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie, - Zjazdy z kostki betonowej: 8 cm - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej, 4 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie. - Zjazdy z kruszywa łamanego: 20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie. - Pobocza: 15 cm - kruszywo łamane 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie. - odtworzenie rowów, - oznakowanie poziome i pionowe. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznym wykonania i odbioru robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną zwaną także SST, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zwaną w dalszej treści SIWZ oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Szczegółowe ilości i zakres poszczególnych pozycji robót do wykonania, zawiera przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest do: - wykonania operatu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót, koszty te należy uwzględnić w cenie ofertowej, - opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniami. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad, dróg. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). Za rozwiązanie równoważne uznana będzie oferta na wykonanie w/w zadania przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST, pod warunkiem, że parametry będą nie gorsze niż określone w SST. SIWZ i SST znajdują się w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.00-1, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 920326,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 870996,33

  • Oferta z najniższą ceną: 870996,33 / Oferta z najwyższą ceną: 1033378,72

  • Waluta: PLN .

Ilość odwiedzin505
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęKrzysztof Marchowiecki
Data utworzenia2016-08-26 00:00
Data ukazania się2016-08-26 00:00
Ostatnia zmiana2016-08-26 12:50
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 46 834 59 32
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...