http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Główny Specjalista ds. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej II -0,5 et

 

STAROSTA SKIERNIEWICKI

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główny Specjalista ds. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej II -0,5 et

w Wydziale Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie wyższe geodezyjne,

f)        co najmniej 4 - letni staż pracy,

g)      posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

h)      znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Starostwa i Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,

i)        znajomość zadań wykonywanych na stanowisku,

j)        sumienność, odpowiedzialność, rzetelność,

k)      znajomość następujących aktów prawnych:

·        ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

·        kodeksu postępowania administracyjnego,

·        ustawy o samorządzie powiatowym.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

a)      posiadanie uprawnień geodezyjnych w zakresie 1 i 2,

b)      doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku,

c)      doświadczenie w wykonywaniu terenowych prac geodezyjnych,

d)      umiejętność obsługi komputera, a w szczególności programów Ewmapa, Ewopis, Ośrodek, Word, Exel, elektroniczny system obiegu dokumentów.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1). Realizacja zadań i obowiązków wynikających z Kontroli Zarządczej oraz uczestnictwo w identyfikacji i analizie ryzyka.

2).  Weryfikacja przekazywanych zbiorów danych lub innych materiałów         stanowiących wyniki robót geodezyjnych lub kartograficznych pod względem        zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii, a także        uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku tychże prac.

3).  Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie opłat pobieranych za        udostępniane materiały z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,        uwierzytelnianie dokumentów powstałych w wyniku robót geodezyjnych lub        kartograficznych, udzielane informacje oraz wykonywane wyrysy i wypisy z        operatu EGiB.

4). Prowadzenie bazy danych EGiB oraz obiektów topograficznych o szczegółowości

     zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach      1:500 – 1:5000.

5). Współudział w odbiorach robót geodezyjno-kartograficznych i urządzeniowo-     rolnych.

6). Współudział w przeprowadzaniu procedury przetargowej o udzielenie zamówienia

     publicznego.

7). Prowadzenie spraw z zakresu osnów szczegółowych.

8). Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Wydziału.

 

4. Warunki pracy:

 

a)    zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony z możliwością jej przedłużenia,

b)   miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji  3 Maja 6,

c)    praca przy komputerze,

d)   w budynku brak wind i podjazdu dla niepełnosprawnych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 

a)   list motywacyjny,

b)  curriculum vitae,

c)   własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o            zatrudnienie wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego           w Skierniewicach, 

     d)  oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

e)  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

     Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału           aktualnego „zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru           Karnego,

f)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w           ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z           ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 922.)”.

g) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( np.           kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach, kserokopie           posiadanych uprawnień zawodowych),

i) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany         staż pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie wskazujące         datę jego rozpoczęcia,

    j) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dot. kandydatów,          którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy          z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz.         902),

 

Inne informacje:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902) informuję, iż w miesiącu sierpniu 2017r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętej kopercie) w Sekretariacie Starostwa lub wysłać pocztą na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

z dopiskiem

 

Dotyczy naboru na stanowisko:

Główny Specjalista ds. prowadzenia Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej II

w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

w terminie do dnia 12.10.2017r.

(decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).

 

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach www.bip-powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

            Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:“ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.  poz. 922).

 

 

                                                                                      STAROSTA

 

       Mirosław Belina

 

                   

Ilość odwiedzin1741
Osoba wprowadzającaPaweł Chmielewski
Osoba odpowiedzialna za informacjęRenata Pytlos
Data utworzenia2017-09-29 00:00
Data ukazania się2017-09-29 00:00
Ostatnia zmiana2017-09-29 15:41
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...