http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
STAROSTA SKIERNIEWICKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Główny Specjalista ds. Środowiska w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

STAROSTA SKIERNIEWICKI

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Główny Specjalista ds. Środowiska

w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

 

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie wyższe

f)       minimum 4-letni staż pracy,

g)      posiadanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,

h)      znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Starostwa i Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

i)        znajomość zadań wykonywanych na stanowisku,

j)        umiejętność pracy w zespole, umiejętności organizacyjne, szybkie reagowanie na problemy, zdolność do pracy w warunkach stresu,

k)      znajomość następujących aktów prawnych:

·         ustawy o samorządzie powiatowym, 

·         ustawy Prawo wodne,

·         ustawy Prawo ochrony środowiska,

·         ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

·         kodeksu postępowania administracyjnego.

 

2.  Wymagania dodatkowe:

1.    Wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii środowiska.

2.    Doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej.

3.    Umiejętność obsługi komputera – znajomość pakietu MS Office.

 

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1. Realizacja zadań i obowiązków wynikających z Kontroli Zarządczej oraz uczestnictwo w identyfikacji i analizie ryzyka.

2. Realizowanie zadań ustawowo przypisanych Staroście , wynikających m.in. z  ustawy     Prawo wodne , ustawy Prawo ochrony środowiska,  ustawy o udostępnianiu informacji o     środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach     oddziaływania na środowisko, w tym m.in.:

 

a)   sprawowanie nadzoru nad działalnością spółek wodnych,

b)   rozwiązanie spółki wodnej  w drodze decyzji,

c)    stwierdzenie nieważności uchwały organu spółki wodnej,

d)   rozwiązanie zarządu spółki w drodze decyzji,

e)    wyznaczenie zarządu komisarycznego spółki wodnej w drodze decyzji.

f)    zatwierdzenie statutu spółki wodnej w drodze decyzji,

g)   sporządzanie sprawozdania OŚ-4p,

h)   opiniowanie przedkładanych przez Zarząd Województwa programów ochrony  powietrza,

i)     wydawanie pozwoleń emisyjnych na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,

j)     przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,  mogących  negatywnie oddziaływać na środowisko,

k)   wydawanie decyzji ustalającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dla  instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,

l)     wydawanie pozwoleń zintegrowanych,

m) prowadzenie okresowej analizy wydanych pozwoleń zintegrowanych,

n)   wydawanie decyzji eksploatacyjnych, o których mowa w art.   154 ust. 1a ustawy  Prawo ochrony środowiska,

o)   opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin.

p)   udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

q)   prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających  informacje o środowisku i jego ochronie,

r)    wydawanie decyzji obligujących prowadzącego instalację do sporządzenia przeglądu  ekologicznego w razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość  negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,

s)    wydawanie decyzji obligujących podmioty negatywnie oddziaływujące na  środowisko  do ograniczenia oddziaływania na środowisko i przywrócenia go do  stanu właściwego,

t)     opiniowanie projektów gminnych programów ochrony środowiska,

u)   wydawanie decyzji dotyczących wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia stosownych  pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,

v)   przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,

w) wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji, jeżeli eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów jakości środowiska,

x)   wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, w przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu,

y)   przygotowywanie projektów uchwał dla Rady Powiatu w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania w przypadkach, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska dla zakładów lub innych obiektów przewidzianych w ustawie Prawo ochrony środowiska,

z)     identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,

aa)  wydawanie zezwoleń prowadzącemu instalację objętą systemem handlu uprawnieniami  do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji.

 

4.  Warunki pracy :

1.        Zatrudnienie: umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością jej przedłużenia.

2.        Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

3.        Podstawowy system czasu pracy- czas pracy od poniedziałku do piątku w godz. 800-1600

4.                     Praca przy komputerze.

5.                     W budynku brak wind i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

5. Wymagane dokumenty:

 

a)  list motywacyjny,

b)  własnoręcznie   podpisany   kwestionariusz   osobowy   dla   osoby   ubiegającej   się 

     o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach),

c) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach),

d) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  e) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż        pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie wskazujące datę jego        rozpoczęcia,

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia dostępny jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego  w Skierniewicach)*,

  g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( np.       kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach związanych z zakresem       wykonywanych obowiązków na w/w stanowisku pracy),

  h) kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dot. kandydatów, którzy       zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia       21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.1282),

 

*złożenie oświadczenia jest dobrowolne

  Oferta kandydata może zawierać-CV

 

Inne informacje:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4 b ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282) informuję, iż w miesiącu październiku 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście (w zamkniętej kopercie) w Punkcie Obsługi Interesantów lub wysłać pocztą na adres: ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice

z dopiskiem

Dotyczy naboru na stanowisko:

Główny Specjalista ds. Środowiska

w terminie do dnia 12.12.2019r.

(decyduje data faktycznego wpływu do Starostwa).

 

Złożone dokumenty po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach bip.powiat-skierniewice.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa przy ul. Konstytucji 3 Maja 6.

 

Nabór jest realizowany zgodnie z „Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 13/2015 Starosty Skierniewickiego z dnia 24 czerwca 2015r. z późn. zm.

 

STAROSTA

       Mirosław Belina

 

 

Klauzula informacyjna

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Mirosław Belina – Starosta Skierniewicki, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja Nr 6, 96-100 Skierniewice, z którym można skontaktować się poprzez adres email: starosta@powiat-skierniewice.pl. Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@bodo24.pl.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osoby której dane dotyczą oraz na podstawie art. 221 Kodeksu Pracy celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Podanie danych osobowych określonych w kwestionariuszu osobowym jest dobrowolne jednak niezbędne w celu przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego. Podane dane osobowe mogą być ujawniane jedynie uprawnionym odbiorcą.

Pozyskane w procesie rekrutacji dane osobowe przetwarzane będą:

·          w przypadku zatrudnionych kandydatów przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu, zgodnie z Kodeksem Pracy art. 94 ust. 9b);

·          w przypadku 5 najlepszych kandydatów przez 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, zgodnie z udzieloną zgodą;

·          w przypadku niezakwalifikowanych kandydatów, do zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

W uzasadnionych przypadkach, osobą fizycznym, których dane przetwarza administrator przysługuje prawo dostępu, prawo do sprostowania i do ograniczenia, prawo do wniesienia sprzeciwu i do usunięcia danych, prawo do przenoszenia do cofnięcia zgody i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Ilość odwiedzin244
Osoba wprowadzającaMariola Krawczyk
Osoba odpowiedzialna za informacjęMariola Krawczyk
Data utworzenia2019-11-22 00:00
Data ukazania się2019-11-22 00:00
Ostatnia zmiana2019-11-22 13:50
Data przeniesienia do archiwum2019-12-13 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...