http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Aktualności
Decyzja GGN.6852.11.2017.ML


Decyzja GGN.6852.9.2017.ML


Decyzja GGN.6852.10.2017.ML


Decyzja GGN.6852.5.2017.ML


Decyzja


OGŁOSZENIE O PRZETARGU


INFORMACJA


 INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU SKIERNIEWICKIEGO O ZAMIARZE ROZPOCZĘCIA PRZEBUDOWY NIEKTÓRYCH DRÓG POWIATOWYCH NA OBSZARZE POWIATU SKIERNIEWICKIEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI UDOSTĘPNIANIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 
Zaproszenie


D e c y z j a GGN.6852.13.2016.ML


                                                                                        Skierniewice, dnia 07 września 2017r.        

 

GGN.6852.13.2016.ML

 

D e c y z j a

Na podstawie art. 124b i art. 124a, w związku z art. 6 pkt 2, art. 112 ust. 2, art. 113       ust. 6 i 7, art. 118a ust. 2 i art. 124 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz art. 49, art. 104              i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1257), Starosta Skierniewicki, na wniosek Pani Marty Adamczak działającej w imieniu i na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie,

o r z e k a

1. o udostępnieniu inwestorowi, tj. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn w gminie Godzianów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 250, na czas nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia zajęcia nieruchomości, w celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia.

2. ustalić zakres udostępnienia części nieruchomości zgodnie z zaznaczonym na załączonej mapie, stanowiącej integralną część decyzji, linią w kolorze czerwonym, pasem gruntu                  o szerokości 2m i długości 30m, tj. powierzchnią zajętości równą 53,7m2 (szerokość z jednej strony ograniczona jest przez granicę działki nr 272, dlatego występuje rozbieżność                     w powierzchni zajętości), w celu wykonania czynności polegających na przeprowadzeniu prac budowlano-montażowych obejmujących wymianę słupa i linii przesyłowej na nową –              w miejsce istniejących.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 04.11.2016r. zmodyfikowanym i uzupełnionym pismem z dnia 15.12.2016r., Pani Marta Adamczak przedstawicielka firmy BB Instal Sp. z o.o. – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, powołując się na art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, wystąpiła do Starosty Skierniewickiego o wydanie decyzji administracyjnej zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kawęczyn w gminie Godzianów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 250, w celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, polegających na przeprowadzeniu prac budowlano-montażowych obejmujących wymianę słupa i linii przesyłowej na nową – w miejsce istniejących. Wnioskodawczyni wskazała, że przedmiotowa nieruchomość nie posiada żyjącego właściciela z ustanowionym prawem do spadku po dotychczasowej właścicielce, a zatem posiada nieuregulowany stan prawny.

W myśl art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

            W takiej sytuacji, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ugn informację o zamiarze wywłaszczenia starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronach internetowych starostwa powiatowego, a także przez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, można wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe.

            Wywłaszczenie, zgodnie z art. 112 ust. 2 ugn polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości, co znajduje zastosowanie w korelacji z art. 124b ust. 1 ugn, który stanowi, że starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,                w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych                     i nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności.

Starosta Skierniewicki, na podstawie prowadzonej ewidencji gruntów i budynków ustalił, że przedmiotowa działka gruntu oznaczona numerem 250 o pow. 0,37ha, zapisana jest jako własność Heleny Trzeciak, na podstawie Aktu Własności Ziemi ON.451/3107/74. Organ pozyskał odpis skrócony aktu zgonu Heleny Trzeciak c. Sylwestra i Anieli zgodny z treścią aktu zgonu o oznaczeniu: 1015032/00/AZ/1986/697943 wydany przez Urząd Stanu Cywilnego w Godzianowie oraz postanowienia spadkowe po zmarłej, jednak nie uzyskano postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym jednym ze spadkobierców, tj. po Józefie Trzeciaku.  

W związku z powyższym Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 ugn, podał do publicznej wiadomości, poprzez publikację ogłoszenia w dniu 15.05.2017r. w dzienniku ogólnopolskim „Gazeta Prawna” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu i Urzędu Gminy Godzianów, informację o zamiarze wszczęcia postępowania w trybie art. 124b ugn, tj. zobowiązania do udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.                         

Ponieważ w wyznaczonym dwumiesięcznym terminie, tj. do dnia 17.07.2017r. nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, co oznacza zgodnie z art. 113 ust. 6 ugn, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny, Starosta Skierniewicki działając na podstawie art. 115 ust. 3 ugn ogłosił publicznie o wszczęciu postępowania w sprawie udostępnienia tej nieruchomości.

Zgodnie z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, udostępnienie nieruchomości jest niezbędne w celu wykonania czynności związanych z remontem istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. W ramach tych czynności zostaną wykonane prace budowlano-montażowe obejmujące wymianę przewodów oraz słupa, na odcinku o długości 30m.

Do wniosku dołączono fragment mapy ewidencyjnej z wrysowanym                                    i zwymiarowanym pasem gruntu, na podstawie którego organ ustalił zakres udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wykonania prac o powierzchni 53,7m2. Mapa stanowi integralną część decyzji.

Zgodnie z art. 124b ust. 3 ugn obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. W tej sprawie czas niezbędny podmiotowi do wykonania czynności wynosi nie dłużej niż 30 dni od dnia wejścia na grunt.

W ocenie organu I instancji, dokonanie ww. czynności związanych z remontem linii napowietrznej jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego                                       z funkcjonowaniem sieci energetycznej, a zatem złożony wniosek spełnia przesłanki inwestycji celu publicznego, gdyż zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m.in. – „budowa                             i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

Wydanie decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości nie oznacza, że ma to nastąpić nieodpłatnie. Zgodnie z art. 124b ust. 4 ugn za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie            w wysokości uzgodnionej między właścicielem , użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni licząc od dnia,            w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości, określony w decyzji, o której mowa            w ust. 1, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Z kolei w myśl art. 124 ust. 4 ugn na osobie lub jednostce organizacyjnej występującej                    o zezwolenie ciąży obowiązek przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po założeniu lub przeprowadzeniu ciągów, przewodów i urządzeń. Jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, stosuje się odpowiednio przepis art. 128 ust. 4, który stanowi, że odszkodowanie przysługuje również za szkody powstałe wskutek zdarzeń, o których mowa w art. 120 i 124-126. Odszkodowanie powinno odpowiadać wartości poniesionych szkód. Jeżeli wskutek tych zdarzeń zmniejszy się wartość nieruchomości, odszkodowanie powiększa się o kwotę odpowiadającą temu zmniejszeniu.

            Obowiązek zapłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek zdarzeń wymienionych w art. 124b ugn oraz za zmniejszenie wartości nieruchomości z tego powodu, obciąża jednostkę organizacyjną, która uzyskała zezwolenie na wykonanie czynności związanych z konserwacją, remontami, usuwaniem awarii oraz usuwaniem z gruntu, o którym mowa w art. 124b ust. 1 ugn.

            Ponadto Starosta Skierniewicki informuje, że:

- zgodnie z art. 124a i art. 118a ust. 3 ugn, odszkodowanie, w przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, składa się do depozytu sądowego na okres 10 lat;

- zgodnie z art. 124b ust. 5 ugn, obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.

            Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, stosownie do art. 10 Kpa. Uwag, ani wniosków w wyznaczonym terminie nie zgłoszono.

            Stosownie do art. 118a ust. 2 ugn i art. 49 Kpa, który brzmi: strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Decyzja niniejsza podlega ogłoszeniu poprzez:

-wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach                i Urzędu Gminy Godzianów, na okres 14 dni;

-publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

Biorąc pod uwagę opisane w uzasadnieniu okoliczności faktyczne i prawne, Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej orzekł jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego (w dwóch egzemplarzach), za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:

1.Pani Marta Adamczak

   pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie:

   adres do korespondencji:

  BB Instal Sp. z o.o

  01-031 Warszawa, Al. Jana Pawła II 61C, lok. 304

2. a/a

 

Do wiadomości:

Wójt Gminy Godzianów, celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń

Urzędu Gminy Godzianów, na okres 14 dni.

 
GGN.6852.13.2016.ML i GGN.6852.13.2017.MLpoprzednia 1/34 następnanastępna
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...