http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
REGULAMIN konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

REGULAMIN

konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania na parkingach strzeżonych w sytuacjach określonych w 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

 

I.         Warunki realizacji usług.

1.      Usługi usuwania pojazdów z dróg będą świadczone na terenie całego powiatu skierniewickiego.

2.      Wybrany podmiot musi świadczyć usługi w zakresie usuwania pojazdów z dróg i ich parkowania łącznie ( nie dopuszcza się ofert na jeden rodzaj usługi).

3.      Świadczenie usług holowniczych  ( usuwania pojazdów) musi być ciągłe tzn. także w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta.

4.      Czas dojazdu do miejsca, w którym znajduje się pojazd podlegający usunięciu nie może przekroczyć 2 godz. licząc od chwili otrzymania zgłoszenia.

5.      Wydawanie pojazdów z parkingu strzeżonego musi odbywać się we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku przynajmniej przez 8 godzin dziennie.

6.      Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji o jego usunięciu z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie Starostę, który z kolei występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu.

7.      Właściciel lub osoba dysponująca pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego przed odebraniem pojazdu z parkingu musi wnieść opłatę za jego usunięcie i przechowywanie w wysokości ustalonej przez Radę Powiatu Skierniewickiego. Opłatę należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego                 w Skierniewicach.

8.      Przedsiębiorca na koniec każdego miesiąca wystawi fakturę zamawiającemu za wykonane usługi tj. za usunięcie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

9.      Usługi wykonywane będą na koszt właściciela lub posiadacza, na podstawie art.130a ust 1, 1a i 2 ustawy, to jest gdy:

a)      pojazd pozostawiony jest w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu; 

b)      kierujący nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt. 8 lit. c ustawy;

c)      zostały przekroczone wymiary, dopuszczalna masa całkowita lub nacisk osi pojazdu określone w przepisach ruchu drogowego;

d)     pozostawiono pojazd nieoznakowany kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w art. 8 ust. 2 ustawy;

e)      pozostawiono pojazd w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;

f)        osoba kierująca pojazdem:

-          znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

-          nie posiada przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;

g)      stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzeni drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska,

h)       pojazd utrudnia prowadzenie akcji ratunkowej.

10.  Podmiot świadczący usługi ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną przed właścicielem pojazdu z tytułu uszkodzenia, utraty pojazdu lub ładunku.

11.  Umowa w sprawie wykonania usług usuwania i parkowania pojazdów będzie zawarta na czas określony – od 1 stycznia 2018  do 31 grudnia 2018 roku.

 

II.        Do konkursu może przystąpić przedsiębiorca, który:

1.      Prowadzi zarejestrowaną działalność w zakresie holowania pojazdów                             i świadczenia usług parkingowych.

2.      Posiada niezbędne do realizacji zamówienia pojazdy wyposażone                            i oznakowane zgodnie z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury                z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 305 z późn. zm.), umożliwiające bezkolizyjną obsługę usuwania lub przemieszczania                                 z drogi każdego rodzaju pojazdu (w tym zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 000 kg).

3.      Posiada parking strzeżony, ogrodzony, oświetlony, monitorowany, o powierzchni min. 400 m2, położony na terenie miasta Skierniewice, na terenie jednej z gmin wchodzących w skład Powiatu Skierniewickiego lub na terenie powiatu graniczącego z Powiatem Skierniewickim.

4.      Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

5.      Ma ubezpieczoną swoją działalność w przedmiotowym zakresie od odpowiedzialności cywilnej.

 

III.      Wymagane dokumenty.

1.      Oferta wg ustalonego wzoru będącego załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.      Załączniki do oferty:

a)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z CEIDG;

b)      kserokopie dokumentów potwierdzających własność lub inną formę władania pojazdami, które będą używane do usuwania pojazdów wskazanych przez Policję lub inne uprawnione służby ( np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, umowy użytkowania i inne);

c)      opis parkingu ukazujący standard wyposażenia a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie, monitoring;

d)     dowód ubezpieczenia przedmiotowej działalności od odpowiedzialności cywilnej;

e)      oświadczenie pod odpowiedzialnością karną z art. 233 KK o niekaralności  za przestępstwo popełnione w postępowaniach o udzielenie zamówienia publiczne, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

f)       proponowana cena usługi za parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu;

g)      proponowana cena usługi za usunięcie pojazdu z drogi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu;

 

h)      wykaz pojazdów przeznaczonych do usuwania pojazdów wg załącznika nr 4.

i)        Parafowany wzór umowy – załącznik nr 5

 

IV.      Tryb oceny złożonych ofert.

            Ocenę złożonych ofert przeprowadzi Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu  Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, który może żądać od oferenta dodatkowych wyjaśnień dotyczących złożonej oferty oraz zapoznać się na miejscu u oferenta ze sprzętem przeznaczonym do usuwania pojazdów oraz z terenem przeznaczonym na parking strzeżony.

 

V.        Miejsce termin składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem przedmiotu konkursu należy składać                   w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji          3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, nie później niż do dnia 8 grudnia 2017 r. do godz. 1000.

Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 8 grudnia 2017 r. o godz. 1100 w pokoju nr 37 (Wydział Komunikacji).

 

Dołączone pliki:
Obraz1.jpg (610.1KB)
DokumentREGULAMIN.doc (40.5KB)
Dokumentzałacznik nr 5 - umowa.doc (54.5KB)
DokumentZałącznik nr 1 - oferta.doc (31KB)
DokumentZałącznik nr 2.doc (30.5KB)
DokumentZałącznik nr 3.doc (30KB)
DokumentZałącznik nr 4.doc (31KB)
Ilość odwiedzin208
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęMarzena Gradowska
Data utworzenia2017-11-29 00:00
Data ukazania się2017-11-29 00:00
Ostatnia zmiana2017-11-29 12:26
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...