http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Pismo w postępowaniu dot. wspólnoty gruntowej wsi Paplin

Skierniewice, dnia 29 marca 2019r.

GGN.6810.1.5.2016.EM

 

 

                                                                                         Według rozdzielnika

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie uznania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 201/3 o powierzchni 7,13ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Paplin, gmina Kowiesy, za wspólnotę gruntową oraz ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wg stanu nieruchomości istniejącego w dniu 05 lipca 1963r., zgodnie z przepisami ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych - informuję, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie daje podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z póżn. zm.), strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6 (pok. 22), w godzinach urzędowania.

W związku z powyższym zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 28 czerwca 2019r.

Pouczenie: zgodnie z art. 37 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie - wraz z uzasadnieniem - wnosi się (w dwóch egzemplarzach) do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Sprawę prowadzi: Edyta Moroz – 46/834-59-02

 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Kowiesy

    (celem zamieszczenia na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

    Gminy, po tym okresie prosimy o przesłanie informacji o okresie wywieszenia).

2. Sołtys wsi Paplin– P. Anna Mikulska    

    (z prośbą o zapoznanie mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości)

3. Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa w/m

4. Tablica ogłoszeń Starostwa w/m

5. a/a.

Dołączone pliki:
Dokumentwsp. Paplin-art.10Kpa.pdf (433.3KB)
Ilość odwiedzin78
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-03-29 00:00
Data ukazania się2019-03-29 00:00
Ostatnia zmiana2019-03-29 15:51
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...