http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania za mienie gminne - gm. Maków, obr. Święte Laski dz. 168

Skierniewice, dnia  16 maja 2019r.

GGN.6810.1.3.2019.EM                                                     

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4 oraz art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 703) zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości oznaczonej numerem działki 168 o pow. 0,67ha, położonej w gminie Maków, obręb Święte Laski.

W dniu 4 kwietnia 2019r. do Starosty Skierniewickiego wpłynął wniosek wydany z upoważnienia Wójta Gminy Maków znak GK.6822.1.2019.AP, uzupełniony w dniu 08 maja 2019r., o uznanie działki oznaczonej numerem 168, obr. Święte Laski gm. Maków za mienie gminne. Przy piśmie z dnia 4 kwietnia 2019r. zostały przekazane ustalenia dokonane na zebraniu wiejskim w dniu 12 stycznia 2019r. w Świętem.

Zgodnie z treścią art. 1 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, za mienie gromadzkie można uznać nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne położone na terenach wiejskich, które stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

Ponadto informuję, że materiał dowodowy zgromadzony w sprawie daje podstawę do wydania decyzji administracyjnej.

Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wypowiedzieć się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6 (pok. 22), w godzinach urzędowania, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Proszę o podanie niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Maków na okres 14 dni oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Maków, a także zapoznanie mieszkańców wsi w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Ponadto informuję, że zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach na okres 14 dni oraz zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu.

Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 36 Kpa, wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy do dnia 16 sierpnia 2019r.

Pouczenie: zgodnie z art. 37 Kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy
w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani  w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie – wraz z uzasadnieniem – wnosi się (w dwóch egzemplarzach) do Wojewody Łódzkiego
za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. 

 

Sprawę prowadzi: Edyta Moroz, tel. 46/ 834 59 02.

 

Otrzymują:

1.Wójt Gminy Maków - 3 egz., w tym:

   - 1 egz. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń

   - 1 egz. do zwrotu z podanym terminem wywieszenia

2.Sołtys Sołectwa Święte

   - celem zapoznania mieszkańców wsi w sposób

      zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

3.a/a

Dołączone pliki:
Dokument3-Święte Laski.pdf (553.7KB)
Ilość odwiedzin53
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-05-16 00:00
Data ukazania się2019-05-17 00:00
Ostatnia zmiana2019-05-17 09:32
Data przeniesienia do archiwum2019-05-31 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...