http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Decyzja o uznaniu za mienie gminne - Święte Nowaki

GGN.6810.1.4.2019.EM 

 D E C Y Z J A

Na podstawie art. 8 ust.1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 703), art.104 i 107 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Maków

o r z e k a m

uznać, że  nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Święte Nowaki, gmina Maków, oznaczona w rejestrze gruntów numerem 418 o pow. 1,16ha stanowi mienie gromadzkie (gminne).

                                                                                                                                                              U Z A S A D N I E N I E  

Przy piśmie z dnia 04 kwietnia 2019r. znak GK.6822.2.2019.AP, wydanym z upoważnienia Wójta Gminy Maków, przesłano do Starosty Skierniewickiego protokół z zebrania wiejskiego w Sołectwie Święte, odbytego w dniu 12 stycznia 2019r. dotyczący m.in. regulacji stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem 418, o pow. 1,16ha, będącej we władaniu samoistnym wspólnoty gruntowej wsi Święte Laski, położonej w obrębie Święte Nowaki.

            W toku postępowania ustalono, że od czasu założenia ewidencji gruntów dla obrębu Święte Nowaki, tj. od 1965r., w pozycji rejestru nr 2, działka gruntu oznaczona numerem: 615, zapisana była jako: „Wspólne grunty wsi Św. Nowaki.”

W roku 1984 nastąpiła odnowa ewidencji gruntów obrębu Święte Nowaki, gmina Maków i  dokonano zmiany numeracji działek. W pozycji rejestru nr 176, do działki nr: 418(615) wpisano jako właściciela „Wspólne grunty wsi Św. Nowaki”.

W obecnym rejestrze gruntów, w jednostce rejestrowej G.169, do nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Święte Nowaki, gmina Maków, oznaczonej obecnie numerem 418 o pow. 1,16ha, wpisana jest: „Wspólnota gruntowa wsi Święte Laski – władanie samoistne”, choć na potwierdzenie wymienionych wyżej wpisów w zakresie podmiotu władającego nieruchomością brak jest dokumentów, a stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany.

            Z treści nadesłanych dokumentów, tj. protokołu z zebrania wiejskiego w Sołectwie Święte, odbytego w dniu 12 stycznia 2019r. oraz z pisma z dnia 4 kwietnia 2019r. znak GK.6822.2.2019.AP, uzupełnionego pismem z dnia 08 maja 2019r., wydanego z upoważnienia Wójta Gminy Maków wynika, że „z przekazu najstarszych mieszkańców wsi Święte Laski, gm. Maków, działka powyższa od ok. 50-tych lat XIX wieku stanowiła grunty zalesione i była użytkowana przez ogół okolicznych mieszkańców, z której pozyskiwali oni pożytki na własne potrzeby. Wcześniej w.w działka porośnięta była trawą i służyła do wypasu krów.” Ponadto w dniu 12 stycznia 2019r. podjęto uchwałę nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Święte w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie wymienionej działki Gminie Maków.

Z powyższych ustaleń wynika zatem, że opisany wyżej majątek służył celom publicznym, a zatem stanowił majątek gromadzki. Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191)  gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady.

Po reformie z 1954r. gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad był spowodowany faktem, iż gromady nowopowstałe utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować.

Kwestia ta została dopiero jednoznacznie uregulowana przepisem art.98 ust.2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. o radach narodowych ( Dz. U. Nr 26 z 1975r., poz. 139), na podstawie którego dotychczasowe mienie gromadzkie stało się mieniem gminnym.

            Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości rolnych, leśnych i obszarów wodnych, stanowią mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów
o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.

            Wobec wyżej przedstawionego stanu sprawy, wniosek wydany z upoważnienia Wójta Gminy Maków należy uznać za zasadny i stwierdzić, że przedmiotowy grunt stanowi mienie gminne.

            Przedmiotowe mienie podlega dalszej regulacji w trybie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz.191 z późn. zm.), bowiem z dniem 27 maja 1990r. z mocy prawa stało się ono mieniem gminy, na obszarze której jest położone, co wymaga jeszcze potwierdzenia przez wojewodę w formie decyzji. 

Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań w sprawie, stosownie do art. 10 Kpa. Uwag ani wniosków nie zgłoszono.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, decyzja podlega podaniu w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłoszeniu poprzez wywieszenie w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują :

1.      Wójt Gminy Maków – 3 egz. w tym:

- 1 egz. do wywieszenia na tablicy ogłoszeń

- 1 egz. z podanym terminem wywieszenia do zwrotu

2.      a/a

 

Do wiadomości :

1.      Sołtys Sołectwa Święte

2.      Ewidencja gruntów

  

 

 

                   

Dołączone pliki:
Dokumentdecyzja-Święte Nowaki.pdf (1015.9KB)
Ilość odwiedzin43
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-08-16 00:00
Data ukazania się2019-08-19 00:00
Ostatnia zmiana2019-08-19 15:49
Data przeniesienia do archiwum2019-09-20 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...