http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w gminie Skierniewice

GGN.6852.1.2019.EM

Decyzja

 

Na podstawie art. 124b ust. 1, art. 124a w związku z art. 6 pkt 2, art. 113 ust. 6 i 7,  art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Pawła Kowalczyka - pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Starosta Skierniewicki, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,

orzeka

1. o zobowiązaniu do udostępnienia PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie nieruchomości gruntowej położonej w gminie Skierniewice, w obrębie ewidencyjnym Miedniewice, oznaczonej numerem działki 293 o pow. 1,90ha, mającej nieuregulowany stan prawny, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia (w tym stanowiska słupowego).

2. Powierzchnia gruntu przewidziana do zajęcia na czas wykonywania robót wynosi 350 m2, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.

3. Czas udostępnienia wynosi 30 dni od daty rozpoczęcia prac.

4. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

Uzasadnienie

W dniu 18.02.2019r., Pan Paweł Kowalczyk, działający jako pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, wystąpił do Starosty Skierniewickiego z wnioskiem o zobowiązanie, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości mającej nieuregulowany stan prawny, położonej w gminie Skierniewice, obręb ewidencyjny Miedniewice, oznaczonej numerem działki 293, w celu wykonania czynności związanych z rozbiórką sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia (w tym stanowiska słupowego), stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Inwestor wskazał na brak możliwości pozyskania zgody na przedmiotowe prace, gdyż współwłaścicielka przedmiotowej działki nie żyje.

We wniosku został określony termin udostępnienia nieruchomości, który wynosi 30 dni od rozpoczęcia prac oraz pas zajętości na czas wykonywania robót 350 m2.

Planowany zakres prac obejmuje demontaż istniejących nieizolowanych przewodów linii elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia o długości 35 m wraz z rozbiórką stanowiska słupowego średniego napięcia. Do wniosku dołączono załącznik graficzny w skali 1:500 z zaznaczonymi urządzeniami elektroenergetycznymi przeznaczonymi do rozbiórki oraz powierzchnią terenu przewidzianą do zajęcia na czas wykonywania robót w obrębie przedmiotowej działki.

Wnioskodawca wskazał, że wykonanie planowanych prac jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Niewykonanie prac rozbiórkowych może skutkować zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia.

Jako dokumenty potwierdzające tytuł własności do urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się m. in. na przedmiotowej nieruchomości załączono pismo Dyrektora PGE Dystrybucja S.A. Oddziału Łódź Rejonu Energetycznego Żyrardów z dnia 29.01.2019r. informujące, że linia napowietrzna średniego napięcia znajduje się na majątku Spółki i jest przypisana do ciągu liniowego relacji Skierniewice-miasto oraz Skierniewice-Żurawia, karta inwentarzowa 260-2226-1, 260-2231.

Organ prowadzący postępowanie ustalił, że na dzień złożenia wniosku w rejestrze gruntów i budynków, do przedmiotowej nieruchomości, jako właściciel wpisane było małżeństwo: Antoni Majos s. Józefa i Zofii, Marianna Teresa Majos c. Władysława i Magdaleny.

Do wniosku został załączony odpis skrócony aktu zgonu Marianny Teresy Majos - odpis zgodny z treścią aktu zgonu o oznaczeniu 1063011/00/AZ/1999/503054, wydany przez Urząd Stanu Cywilnego Skierniewice. Do wniosku ponadto załączono pismo Sądu Rejonowego w Skierniewicach I Wydział Cywilny informujące, że nie została zarejestrowana sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Teresie Majos.

Pismem z dnia 05.03.2019r. organ prowadzący postępowanie zwrócił się do współwłaściciela przedmiotowej działki z prośbą o udzielenie informacji, czy po zmarłej Mariannie Teresie Majos zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe i o przedłożenie prawomocnego postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej lub zarejestrowanego poświadczenia dziedziczenia, bowiem następstwo prawne z tytułu spadkobrania może być stwierdzone jedynie tymi dokumentami. W dniu 11.03.2019r. w tut. urzędzie stawił się Pan Antoni Majos, który poinformował, że nie przeprowadził postępowania spadkowego po zmarłej żonie Mariannie Teresie Majos. Do chwili obecnej do organu nie wpłynęło prawomocne postanowienie sądu o nabyciu praw do spadku po zmarłej lub zarejestrowane poświadczenie dziedziczenia.

Z powyższych ustaleń wynika, że przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny. Do ww. stanu faktycznego ma zastosowanie art. 113 ust. 6-7 ugn, który stanowi, że przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość,
dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postępowanie spadkowe.

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 ugn w związku z art. 124a ugn, w dniu 22.05.2019r., organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, zarówno w prasie o zasięgu ogólnopolskim (Dziennik Gazeta Prawna z 22.05.2019r.), w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz Urzędu Gminy Skierniewice.

W wyznaczonym terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22.07.2019r., nie zgłosiły się osoby, które by wykazały, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, a zatem zgodnie z art. 114 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ugn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania, w drodze decyzji, do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz o zapoznaniu się stron z materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie, przez wywieszenie zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skierniewicach oraz zamieszczenie w BIP Starostwa.

W myśl art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami „Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji, zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania   z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. Decyzja o zobowiązaniu do udostępnienia nieruchomości może być także wydana w celu zapewnienia dojazdu umożliwiającego wykonanie czynności. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (ust. 2a).”

Zgodnie z art. 124a przepisy art. 124b stosuje się odpowiednio do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości stosuje się art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 oraz art. 118a ust. 2.

W ocenie organu I instancji, dokonanie czynności związanych z przedmiotową rozbiórką linii napowietrznej wraz ze stanowiskiem słupowym jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem sieci energetycznej, a zatem złożony wniosek spełnia przesłanki inwestycji celu publicznego, gdyż zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m.in. – „budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.

W myśl art. 124b ust. 3 ugn, obowiązek udostępnienia nieruchomości może być ustanowiony na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Ustanawiając obowiązek udostępnienia nieruchomości, organ wziął pod uwagę – wskazany we wniosku – okres 30 dni od daty rozpoczęcia prac.

Zgodnie z art. 124b ust. 4 ugn., za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności, o których mowa w ust. 1, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości a podmiotem, któremu udostępniono nieruchomość. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości określony w decyzji, starosta, wykonujący zadanie
z zakresu administracji rządowej wszczyna postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania

            Przed wydaniem niniejszej decyzji, strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie, stosownie do art. 10 Kpa. Uwag, ani wniosków w wyznaczonym terminie nie zgłoszono.

            Stosownie do art. 118a ust. 2 ugn niniejsza decyzja podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 Kpa, zgodnie z którym strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny nieruchomości oraz to, że planowane zadanie jest inwestycją celu publicznego w rozumieniu art. 6 pkt 2 ugn, orzeczono jak  w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania (w dwóch egz.) do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Skierniewickiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Otrzymują:

1. Pan Paweł Kowalczyk

    pełnomocnik: PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie 

   adres do korespondencji:

   AZAKO Andrzej Zalega, 26-300 Opoczno, ul. Westerplatte 45

2. Wójt Gminy Skierniewice

    celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

    (ze zwrotnym podaniem informacji o terminie wywieszenia)

3. Starostwo Powiatowe w Skierniewicach

    -wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni

    -opublikowanie na stronie BIP

4.  A/a


Dołączone pliki:
Dokumentdecyzja GGN.6852.1.2019.EM.pdf (2450.5KB)
Ilość odwiedzin23
Osoba wprowadzającaEdyta Moroz
Osoba odpowiedzialna za informacjęEdyta Moroz
Data utworzenia2019-09-19 00:00
Data ukazania się2019-09-20 00:00
Ostatnia zmiana2019-09-20 16:14
Data przeniesienia do archiwum2019-10-07 00:00
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:

Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...