http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZEZWOLENIE NA PRZETWARZANIE ODPADÓW

Posiadacz odpadów, który prowadzi przetwarzanie odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, z zastrzeżeniem art. 45 ust. 1 i ust. 4 ustawy o odpadach.

 Podstawa prawna:

art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992, z późn. zm.).

 Wymagane dokumenty:

·      Wniosek o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, który powinien zawierać dane określone m.in. w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach.


·      Do wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów należy dołączyć:

 1.      Tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady, zgodnie z art. 25 ust. 2 oraz art. 41b ustawy o odpadach.

2.      Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

3.      Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,

4.      Zaświadczenie o niekaralności:

a)  posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)  wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

5.      Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

6.      * Oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 4, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy o odpadach;

7.      *  Oświadczenie, że w stosunku do:

a)   osoby, o której mowa w pkt 4 lit. a,

b)    posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

8.      *  Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy o odpadach.

9.      Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

10.  a) Operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione
z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez: osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest starosta;

b)   Postanowienie, o którym mowa w ust. 4c ustawy o odpadach [1]

 

* Oświadczenia, o których mowa w pkt 6-8, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Opłata skarbowa:

Od zezwolenia –  616,00 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044, z późn. zm.)

 

 

 

Uwagi !

1.       Przedmiotową decyzję wydaje marszałek województwa w przypadkach:

       a) dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia
           3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
           w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

       b) dla odpadów innych niż niebezpieczne poddawanych odzyskowi w procesie odzysku polegającym
           na wypełnianiu terenów niekorzystnie przekształconych, jeżeli ilość umieszczanych w wyrobisku lub
           zapadlisku odpadów jest nie mniejsza niż 10 Mg na dobę lub całkowita pojemność wyrobiska lub       
           zapadliska jest nie mniejsza niż 25 000 Mg,

        c) dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i dla instalacji określonych
           w wojewódzkim planie gospodarki odpadami jako regionalne instalacje do przetwarzania odpadów
           komunalnych,

        d) do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy maksymalna łączna masa wszystkich
             rodzajów odpadów magazynowanych w okresie roku przekracza 3000 Mg;

         e) w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, z których co najmniej jedno należy
             do przedsięwzięć wymienionych w pkt 1. a-d. organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie
             i przetwarzanie odpadów jest marszałek województwa.

2.       Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, przedmiotową decyzję wydaje regionalny  dyrektor ochrony środowiska.

3.       W pozostałych przypadkach decyzję wydaje starosta.

4.       Organ właściwy wydaje zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów po
        zasięgnięciu opinii wójta
,
burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia
      zbierania odpadów lub przetwarzania odpadów. Wymóg zasięgania opinii prezydenta miasta nie dotyczy
      prezydenta miasta na prawach powiatu, jeżeli jest on organem właściwym do wydania zezwolenia.

5.       Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych
w przepisach ochrony środowiska,[2]

6.       Zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów są wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie odpadów lub zbieranie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c   [3] i [4] - ustawy o odpadach;

7.   Gospodarowanie odpadami, polegające na zbieraniu odpadów niebezpiecznych, odzysku odpadów przez
     wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieraniu lub przetwarzaniu odpadów komunalnych lub
     odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wymagające uzyskania zezwolenia na zbieranie
    odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego
    zbieranie lub przetwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie
    odpadów, odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem
    albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. (art. 41b ust. 1 ustawy o odpadach)
.[1] Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych (art. 41a ust. 8 ustawy o odpadach)

[2]  Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy przygotowania do ponownego użycia (art. 41a
     ust. 5 ustawy o odpadach)

[3]  Przepisu nie stosuje się w przypadku, gdy zezwolenie na przetwarzanie odpadów dotyczy odzysku poza instalacjami i urządzeniami   
     lub przygotowania do ponownego użycia (art.41a ust. 5a ustawy o odpadach)

[4]  Przepisów dotyczących przeprowadzania kontroli przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz
    wykonania operatu przeciwpożarowego, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1, nie stosuje się w przypadku zezwoleń na zbieranie
    odpadów, zezwoleń na przetwarzanie odpadów oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie
    odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych. (art.41a ust. 8 ustawy o odpadach)

 

Dołączone pliki:
DokumentKI nr 6 zezwolenie na przetwarzanie odpadow_2018_2.pdf (176.3KB)
Dokumentwzór wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadow KI 6_2018_2.doc (76.5KB)
Ilość odwiedzin312
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2018-12-12 00:00
Data ukazania się2018-12-12 00:00
Ostatnia zmiana2018-12-12 10:24
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...