http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub powyżej 5 tysięcy Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne.

 

Podstawa prawna:

Art. 180 pkt 3, art. 180a, art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 183c, art. 184 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 799, z późn. zm.),

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek, który powinien zawierać dane określone w art. 184 ust. 2 - 5 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

2.  Do wniosku należy dołączyć:

  •         dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowaniaw obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,


  •         streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,


  •         tytuł prawny posiadacza odpadów do terenu, na którym magazynowane są odpady,


  •         dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


  •         operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie  art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620);


  •         postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;


  •         zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:

            a)  za przestępstwa przeciwko środowisku,

            b)  będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej
            lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką
            organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa
            w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
            1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663)

Tryb odwoławczy:

Od pozwolenia służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach
w terminie 14 dni od daty doręczenia pozwolenia.

 

Opłata skarbowa:

1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – 2011 zł,

2. W związku z działalnością gosp. prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
w rolnictwie, mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy – 506 zł,

3. Pozostali – 506 zł,

(zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044,
z późn. zm.)


Uwagi !

1.   Obowiązku uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie stosuje się do:


  •          wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w przepisach o ochronie środowiska,


2.  Dla przedsięwzięć i zdarzeń, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
     Prawo ochrony środowiska, przedmiotową decyzję wydaje marszałek województwa.

3.  Dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych, przedmiotową decyzję wydaje regionalny
     dyrektor ochrony środowiska.

4. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy - nie stosuje się w przypadku pozwoleń na wytwarzanie odpadów uwzględniających przetwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych.


Dołączone pliki:
DokumentKI nr 4 pozwolenie na wytwarzanie odpadów_2018.pdf (159.9KB)
Dokumentwzór wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów KI 4_2018.doc (66KB)
Ilość odwiedzin194
Osoba wprowadzającaMonika Walendzik
Osoba odpowiedzialna za informacjęMonika Walendzik
Data utworzenia2018-12-12 00:00
Data ukazania się2018-12-12 00:00
Ostatnia zmiana2018-12-12 10:52
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...