http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
UCHWAŁA NR 18/19Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży zbędne składniki majątku ruchomego o wartości podanej wg wykazu jak poniżej:

1)      Samochód ciężarowy KIA K 2700 3.Ot, nr rej. ES 02499, rok produkcji 2000 - cena wywoławcza 3 444,00 zł brutto,

2)      Samochód osobowy FIAT Punto 1.3 16V Dynamie, nr rej. ES 39366, rok produkcji 2007 - cena wywoławcza 5 000,00 zł brutto,

3)      Przyczepa KOTSCHENREUTHER PA, nr rej. ES 81871 rok produkcji 1992 - cena wywoławcza 9 102,00 zł brutto,

4)       Remonter drogowy MAD Patcher MP 4,5w - cena wywoławcza 40 590,00 zł brutto.

§ 2. Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.

§ 3. Ceną wywoławczą jest cena ustalona przez Zarząd Powiatu Skierniewickiego i podana przy każdym składniku mienia.

§ 4. Termin sprzedaży wyznacza się na 14.02.2019 roku na godz. 10 00.

§ 5. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie zamieszczone w Biuletynie Infonnacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz podane do publicznej wiadomości w lokalnej prasie.

§ 6. Miejsce sprzedaży - sala nr 230 w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3-go Maja 6.

§ 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej danego przedmiotu:

1)      Samochód ciężarowy KIA K 2700 3.Ot, nr rej. ES 02499, rok produkcji 2000 - wadium 344,40 zł,

2)      Samochód osobowy FIAT Punto 1.3 16V Dynamie, nr rej. ES 39366, rok produkcji 2007- wadium 500,00 zł,

3)      Przyczepa KOTSCHENREUTHER PA, nr rej. ES 81871 rok produkcji 1992 - wadium 910,20 zł,

4)       Remonter drogowy MAD Patcher MP 4,5w - wadium 4 059,00 zł.

§ 8. Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 14.02.2019 r. do godz. 900 w kasie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach lub na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. O/Skierniewice nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000.§ 9. 1. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji.

2.      Uczestnikom, którzy nie wygrają w aukcji, wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu aukcji, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub zakończenia aukcji z wynikiem negatywnym.

3.      Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał zaliczy się na poczet ceny nabycia.

4.      Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nabywca będzie uchylać się od uiszczenia ceny nabycia (zakupu środka majątkowego).

§ 10. Ustala się następujące warunki aukcji:

1)     Cena wywoławcza jest podana w wartościach brutto,

2)      Minimalne postąpienie ustala się w wysokości w kwocie nie mniejszej niż 100 zł. dla składników majątkowych opisanych w § 1 pkt 1 - 3, a w przypadku pkt 4 - remonter drogowy nie mniej niż 500 zł.,

3)      Uczestnicy aukcji winni przed przystąpieniem do aukcji przedstawić Komisji:

a)      Osoby fizyczne - dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

b)      Pełnomocnicy podmiotów gospodarczych - aktualny wypis z KRS dla podmiotów tam zarejestrowanych oraz pełnomocnictwo udzielone przez organ przedstawicielski określający zakres umocowania oraz górną granicę oferowanej ceny;

c)       Pełnomocnicy osób fizycznych - pełnomocnictwo w formie zwykłej pisemnej wraz z upoważnieniem do górnej granicy oferowanej ceny;

4)      Nie przedłożenie wymaganych dokumentów wymienionych w ust. 3 skutkować będzie nie dopuszczeniem do udziału w aukcji.

§11. Ustala się następujący sposób przeprowadzenia aukcji:

1)      Aukcja odbywa się przez podniesienie ręki osoby biorącej udział w aukcji oraz głośne podanie oferowanej ceny,

2)      Komisja prowadząca aukcję czuwa nad przebiegiem aukcji,

3)      O rozstrzygnięciu aukcji decyduje wielkość i kolejność zaoferowanej ceny,

4)      Po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać po złożeniu przez innego uczestnika aukcji oferty korzystniejszej,

5)      Aukcja jest ważna bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej, co najmniej o jedno postąpienie,

6)      Protokół aukcji sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

§ 12. 1. Podstawę do podpisania umowy sprzedaży stanowi protokół aukcji. Zawarcie umowy następuje z chwilą udzielenia przybicia.

2.      Umowa sprzedaży winna być podpisana w terminie 7 dni od dnia aukcji. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd Powiatu Skierniewickiego może ten termin przesunąć.

3.      Jeżeli zwycięzca aukcji nie stawi się w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach w oznaczonym terminie w celu podpisania umowy sprzedaży, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy.4.      Zwycięzca aukcji zobowiązany jest zapłacić ustaloną w aukcji cenę sprzedaży przedmiotu, przelewem na rachunek bankowy - Starostwa Powiatowego w Skierniewicach Bank: Santander Bank Polska S.A. O/Skierniewice nr 12 1500 1689 1216 8005 5073 0000 przed zawarciem umowy sprzedaży, w terminie i w sposób umożliwiający potwierdzenie wpływu środków na konto.

5.      Nabywca zobowiązany jest uiścić wszelkie koszty i opłaty związane z zawarciem umowy sprzedaży.

§ 13. Zastrzega się prawo do odwołania aukcji w każdym czasie bądź zmiany warunków aukcji bez podania przyczyny.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Komisji w składzie:

1)      Przewodniczący Komisji - Marian Stasik,

2)       Członek Komisji - Marcin Szymański,

3)       Członek Komisji - Maria Maciejak.

§15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do uchwały

Nr 18/19 Zarządu Powiatu Skierniewickiego z dnia 25 stycznia 2019 r.


w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu

Skierniewickiego.

Kierownik Wydziału Dróg pismem z dnia 03.01.2019 r. zwrócił się do Zarządu Powiatu o przeprowadzenie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego będącego na stanie wyposażenia Wydziału Dróg.

Środki ruchome w postaci samochodu ciężarowego KIA, samochodu osobowego FIATA Punto Dynamie, przyczepy KOTSCHENREUTHER PA, remontera drogowego MAD Patcher są zbędne, wyeksploatowane bądź nieprzydatne do obecnej organizacji wykonywanych zadań przez Wydział Dróg.

Na podstawie pisma Kierownika Wydziału Dróg została przeprowadzona wycena poszczególnych maszyn, pojazdów i urządzeń przeznaczonych do sprzedaży przez uprawnionego rzeczoznawcę.

Aby dokonać zbycia środków ruchomych wymagana jest uchwała Zarządu Powiatu w przedmiotowej sprawie.


Skierniewice, 25 stycznia 2019 r.Zarząd Powiatu Skierniewickiego podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży następujących składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego:

1.         Samochód ciężarowy KIA K 2700 3.0t, nr rej. ES 02499, rok produkcji 2000

-        cena wywoławcza 3 444,00 zł brutto.

2.         Samochód osobowy FIAT Punto 1.3 16V Dynamie, nr rej. ES 39366, rok produkcji 2007

-        cena wywoławcza 5 000,00 zł brutto.

3.         Przyczepa KOTSCHENREUTHER PA, nr rej. ES 81871 rok produkcji 1992

-        cena wywoławcza 9 102,00 zł brutto.

4.         Remonter drogowy MAD Patcher MP 4,5w

-        cena wywoławcza 40 590,00 zł brutto.

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego nastąpi w trybie aukcyjnym.

Termin sprzedaży tj. przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 14.02.2019 r. roku na godz. 10°°.

Pojazdy i maszyny można oglądać w dniach pracy Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach przy ul. Kaczyńskiego 9, od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej danego przedmiotu. Wadium należy wnieść w gotówce do dnia 14.02.2019 r. do godz. 900 w kasie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach lub na rachunek bankowy Santander Bank Polaska S.A. O/Skierniewice nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem aukcji. Uczestnikom, którzy nie wygrają w aukcji, wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu aukcji, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania lub zakończenia aukcji z wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika aukcji, który aukcję wygrał zaliczy się na poczet ceny nabycia. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy nabywca będzie uchylać się od uiszczenia ceny nabycia ( zakupu środka majątkowego).

Osobą do kontaktu jest Pan Albert Cieślak - dostępny jest pod numerem telefonu: 516 006 479 lub 46 833 33 68.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia aukcji zawarte są w uchwale Nr 18/19 Zarządu Powiatu Skierniewickiego z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży zbędnych składników majątku ruchomego Powiatu Skierniewickiego - udostępniane na miejscu w Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Kaczyńskiego 9.


STAROSTA


Mirosław Belina


 

Ilość odwiedzin306
Osoba wprowadzającaJacek Zimnota
Osoba odpowiedzialna za informacjęMarcin Szymański
Data utworzenia2019-01-28 00:00
Data ukazania się2019-01-28 00:00
Ostatnia zmiana2019-01-28 15:40
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt:
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt:
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...