http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65% w ilości 72 tony, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton.
 

Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65% w ilości 72 tony, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton.

RW.IV.3431/1/2009                                                                            Skierniewice 2009.03.06

 

Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65% w ilości 72 tony, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczenie ogłoszenia - obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki,

w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice,                         ul. Konstytucji 3 Maja 6, tel. (046) 833 46 37, faks 833 66 79.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.skierniewice.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65% w ilości 72 tony, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa emulsji asfaltowej klasy K-65 kationowej szybkorozpadowej o zawartości asfaltu 65% w ilości 72 tony, transportem Wykonawcy jednorazowo 6 ton. Zamawiający posiada             2 beczki o poj. 3 ton każda.     

Miejscem dostawy będzie Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach                 z  siedzibą przy ul. Stanisława Kaczyńskiego 9 w Skierniewicach.    

               

II.1.4) Wspólny słownik Zamówień (CPV):

44113600-1 Bitum i asfalt,

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Sukcesywnie od podpisania umowy do 30 października 2009 r. Jednorazowa dostawa wynosić będzie 6 ton.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 2000,00 zł na konto Zamawiającego nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000.

2. Wadium może być również wniesione w:

2.1 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.2 gwarancjach bankowych,

2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy          z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości              (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień  publicznych tj.:

  • 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
  • 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej                               z załącznikiem do SIWZ.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków będzie dokonana na postawie oświadczenia i wymienionych dokumentów w pkt 6 SIWZ wg formuły spełnia/ nie spełnia.  

     

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oferta pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać następujące dokumenty:                        

l. Formularz ofertowy, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 1),      

2.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu     wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych  zgodnie w treści ze wzorem stanowiącym  załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 2),

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

4. W przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem wstępującym wspólnie z innym podmiotem   (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązany jest złożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

Dokumenty wymienione w pkt 2, 3, 6, należy dołączyć dla każdego z podmiotów wchodzących w skład spółki cywilnej, konsorcjum.

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeśli nie wynika to bezpośrednio                z załączonych dokumentów. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z ustawą            z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 128 poz.892)

6. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat                    i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

7. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 3),

8. Projekt umowy - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ                           (Załącznik Nr 4).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 %

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.skierniewice.starostwo.gov.pl/; www.powiat.skierniewice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 226.

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                   lub ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem przedmiotu zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 -100 Skierniewice, nie później niż do dnia 16.03.2009 r. do godz. 930. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego           w dniu 16.03.2009 r. o godz. 1000 w pokoju 001 (pokój radnego).

 

IV.3.3) Termin związania ofertą:

30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (95KB)
Dokumentzal1.doc (27KB)
Dokumentzal2.doc (34.5KB)
Dokumentzal3.doc (20.5KB)
Dokumentzal4.doc (37KB)
Ilość odwiedzin3337
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-03-06 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-03-06 09:53
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...