http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa znaków drogowych pionowych wielkości średniej z folii odblaskowej
 Dostawa znaków drogowych pionowych wielkości średniej z folii odblaskowej                          

RW.IV.3431/2/2009                                                                            Skierniewice 2009.03.16

 

Dostawa znaków drogowych pionowych wielkości średniej z folii odblaskowej                          I generacji, za wyjątkiem znaków: A-7, B-20 i D-6 (folia II generacji), łącznie                            z uchwytami.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczenie ogłoszenia - obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki,

w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice,                         ul. Konstytucji 3 Maja 6, tel. (046) 833 46 37, faks 833 66 79.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.skierniewice.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa znaków drogowych pionowych wielkości średniej z folii odblaskowej                          I generacji, za wyjątkiem znaków: A-7, B-20 i D-6 (folia II generacji), łącznie                            z uchwytami.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa znaków drogowych pionowych wielkości średniej          z folii odblaskowej I generacji, za wyjątkiem znaków: A-7, B-20 i D-6 (folia II generacji), łącznie z uchwytami w ilości:

 • tarcze znaków kategorii A, B, C, D, G i U - 713 szt.,
 • tabliczki do znaków - 42 szt.,
 • znaki typu „F\"-18 szt.
 • tablice miejscowości oraz znaki kierunku - 118 szt.

2. Miejsce dostawy: plac zlokalizowany przy Wydziale Dróg Starostwa Powiatowego                  w Skierniewicach, ul. St. Kaczyńskiego 9, transportem Wykonawcy.

3.Wykonanie zgodnie ze szczegółowym opisem kategorii i ilości określonym w załączniku - wykaz znaków drogowych pionowych.

     Dane techniczne

     a) lico znaków odblaskowych należy wykonać z folii odblaskowej generacji I, za wyj. znaków: A-7, B-20 i D-6, dla których obowiązuje stosowanie folii odblaskowej generacji II,

     b) odwrotna strona tarczy znaku i tablicy powinna mieć barwę szarą,

     c) krawędź znaków podwójnie gięta, blacha ocynkowana grubości 1,5 mm,

     d) na odwrotnej stronie tarczy znaku umieścić informacje zawierające dane   identyfikujące producenta znaku, typ folii odblaskowej użytej do wykonania lica znaku, miesiąc i rok produkcji znaku,

     e) uchwyty mocujące Ø 45 mm do każdej tarczy znaku, tablicy i tabliczki.

              

II.1.4) Wspólny słownik Zamówień (CPV):

34992200-9,

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Od zawarcia umowy - 4 tygodnie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1500,00 zł na konto Zamawiającego nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000.

2. Wadium może być również wniesione w:

2.1 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.2 gwarancjach bankowych,

2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy          z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości              (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

 • 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że - w ciągu 3 ostatnich lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeśli okres działalności jest krótszy - tym okresie był wykonawcą minimum 2 dostaw znaków drogowych pionowych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż wykazana w ofercie,
 • 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 • 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Na potwierdzenie powyższego wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej                               z załącznikiem do SIWZ.

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków będzie dokonana na postawie oświadczenia i wymienionych dokumentów w pkt 6 SIWZ wg formuły spełnia/ nie spełnia.  

     

 

 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oferta pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać następujące dokumenty:    

1. Wypełniony (wyceniony) wykaz znaków drogowych pionowych, zgodny w treści                     ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 1),

2. Formularz ofertowy, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 2),

3.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu     wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w art. 24 ust. 1 i 2  ustawy Prawo zamówień publicznych  zgodnie w treści ze wzorem stanowiącym  załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 3),

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

 • 5. W przypadku gdy Wykonawca jest podmiotem występującym wspólnie z innym podmiotem (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązany jest złożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku spółki cywilnej dokument regulujący reprezentowanie spółki np. umowę spółki.

Dokumenty wymienione w pkt 3, 4, 5, należy dołączyć dla każdego z podmiotów wchodzących w skład spółki cywilnej, konsorcjum.

 • Dokument wymieniony w pkt 7 może być złożony wspólnie.

6. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeśli nie wynika to bezpośrednio                z załączonego dokumentu (właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej).

Każde załączone pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zgodnie z art.12 ust.2 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej. Organem właściwym do wniesienia opłaty skarbowej jest Prezydent Miasta w Skierniewicach. Opłatę należy uiścić poprzez wpłatę do kasy bądź też na rachunek Urzędu Miasta Skierniewice na konto Kredyt Bank S.A. Oddział                                   w Skierniewicach 10 1500 1689 1216 8004 0721 0000 (dowód wpłat należy dołączyć do pełnomocnictwa).

7. Wykaz wykonanych dostaw znaków drogowych pionowych z podaniem ich wartości, czasu realizacji oraz odbiorcy na rzecz, którego zostały wykonane, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 4). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie np. (referencje).

8. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym, tj. jeden z niżej wymienionych dokumentów:

       - aprobata techniczna IBDiM,

       - certyfikaty obowiązujące dla danej grupy wyrobów odpowiadające określonym normom PN lub normom europejskim,

       - krajowa deklaracja (krajowy certyfikat) zgodności.

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4, składa dokument wystawiony                 w kraju, w  którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju,                   w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu,               o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat                    i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

11. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 5),

12. Projekt umowy - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ                           (Załączniki Nr 6).

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena - 100 %

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.powiat-skierniewice.pl/; www.powiat.skierniewice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 226.

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                   lub ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem przedmiotu zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96 -100 Skierniewice, nie później niż do dnia 24.03.2009 r. do godz. 1230. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego              w dniu 24.03.2009 r. o godz. 1300 w pokoju 001 (pokój radnego).

 

IV.3.3) Termin związania ofertą:

30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

                                                                                                         

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (105.5KB)
DokumentZal1.doc (151KB)
DokumentZal2.doc (26.5KB)
DokumentZal3.doc (34.5KB)
DokumentZal4.doc (40KB)
DokumentZal5.doc (20.5KB)
DokumentZal6.doc (38KB)
Dokumentwykaz znakow.pdf (2034KB)
Ilość odwiedzin3262
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-03-16 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-03-16 08:51
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...