http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych.
 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych.

RW.IV.3431/4/2009                                                                            Skierniewice, 2009-05-19

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe

w Skierniewicach

ul. Konstytucji 3 Maja 6

96-100 Skierniewice

 

Wykonawca:

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1

00-222 Warszawa

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych.

 

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r.  Nr. 171, poz. 1058) w trybie zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa następujących dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych według ustalonych prawem wzorów określonych przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (tekst. jedn. Dz. U. z 2007r., Nr 186, poz. 1322):

            1) spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych;

            2) blankietów pozwoleń czasowych;

            3) blankietów kart pojazdów;

            4) nalepek kontrolnych;

            5) blankietów pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania;

            6) znaków legalizacyjnych;

            7) spersonalizowanych blankietów praw jazdy;

            8) blankietów międzynarodowych praw jazdy;

            9) blankietów pozwoleń na kierowanie tramwajem;

            10) spersonalizowanych kart pojazdów.

2) Umożliwienie Zamawiającemu przez PWPW S.A. korzystanie z systemów teleinformatycznych Pojazd i Kierowca służących do wsparcia informatycznego procesu rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami oraz składania odpowiednich zamówień w formie elektronicznej na dokumenty spersonalizowane w ramach cen za wytwarzanie tych dokumentów.

 

 

 

Łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie i dostawę dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych nie może przekroczyć kwoty 647 110,20 zł netto tj. 789 474,44 brutto.

 

Kod CPV: 22454000-7; 22456000-1; 22458000-5

 

Ustala się termin prowadzenia rozmów w okresie od 1.06.2009 r. do 5.06.2009 r.

Rozmowy można prowadzić drogą pocztową , telefoniczną lub faksem.

 

Potwierdzenie udziału należy zgłosić telefonicznie na numer telefonu 046-834-59-43  lub numer faksu 046-833-66-79.

 

Tematy będące przedmiotem negocjacji:

1) Termin uzyskania certyfikatu upoważniającego do podpisywania zamówień dla osób wskazanych przez Zamawiającego

2) Termin dostawy dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych

3) Termin dostawy spersonalizowanych dokumentów

4) Termin realizacji płatności

5) Okres gwarancji na dokumenty i oznaczenia komunikacyjne

 

Przedstawiciel wykonawcy winien posiadać odpowiednie umocowanie do prowadzenia negocjacji.

Po przeprowadzonych negocjacjach podpisana zostanie umowa.

 

 

Najpóźniej z chwilą przystąpienia do negocjacji należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo  aktualne  zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem negocjacji

 

Najpóźniej  z chwilą zawarcia umowy należy złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu  oraz  dokumenty  potwierdzające spełnienie tych  warunków,  przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę:

1)     oświadczenie  wykonawcy  o  spełnieniu   warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i o  nie podleganiu  wykluczeniu z postępowania  zgodnie  z art. 24 ust. 1 i 2  (wzór w załączeniu);

2)     aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie o przewidzianym prawem zwolnieniu, odroczeniu, rozłożeniu na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonanie decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem negocjacji

3)     aktualna informacja  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem negocjacji;

4)      aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem negocjacji.

 

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1) Wzór umowy

2) Formularz ofertowy wykonawcy

3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

 

        Starosta

 

(-) Józef Dzierzbiński

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Dołączone pliki:
DokumentFormularz Ofertowy i oswiadczenie.doc (111.5KB)
Ilość odwiedzin2759
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-05-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-05-21 12:11
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...