http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BOLIMOWIE
 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BOLIMOWIE

Skierniewice, 2009.06.02

 

RW.IV.3431/5/2009

 

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W BOLIMOWIE

 

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczenie ogłoszenia - obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Powiat Skierniewicki, w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Skierniewicach,

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, tel. (046) 833 46 37, faks (046) 833 66 79.

 

Adres strony internetowej zamawiającego:  www.powiat-skierniewice.pl

 

I.2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie.

 

Zamówienie obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej drewnianej na z PCV,

- wymianę drzwi wejściowych aluminiowych,

- ocieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły,

oraz montaż wywietrzników dachowych.

 

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):

45.42.11.00-5; 45.26.25.21-9; 45.33.12.11-8

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Do 30.09.2009r.

 

 

SEKCJA III:  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert                    w wysokości 10.000,00 zł na konto Zamawiającego nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000.

2. Wadium może być również wniesione w:

2.1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,                   z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

2.2. gwarancjach bankowych,

2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,

2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

    1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym                           i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

     3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

     4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Na potwierdzenie powyższego wykonawca składa oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem

do SIWZ.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oferta pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania lub jej odrzucenia musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ,

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem występującym wspólnie z innym podmiotem obowiązany jest złożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z załączonych dokumentów (pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej zg. z ustawą z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2007r. Nr 128, poz. 883 ze zm.),

6. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

7. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

8. Projekt umowy - zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.                          

 

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

IV.2)  KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena - 100%

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

 

IV.3)  INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:   http://bip.powiat-skierniewice.pl/www.powiat-skierniewice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 226

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem przedmiotu zamówienia należy składać osobiście          lub za pośrednictwem poczty w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego                                w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, nie później niż do dnia 24.06.2009 r. do godz. 9.30. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 24.06.2009 r. o godz. 10.00 w pokoju 001 (pokój radnego).

 

IV.3.3) Termin związania ofertą:

30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

Dołączone pliki:
DokumentPrzedmiar robot.pdf (82.3KB)
DokumentSIWZ.doc (115KB)
DokumentZal1.doc (46.5KB)
DokumentZal2.doc (48.5KB)
DokumentZal3.doc (46.5KB)
DokumentZal4.doc (44.5KB)
DokumentZal5.doc (52KB)
DokumentZal6.doc (36KB)
Dokumentopis techniczny.pdf (1048KB)
Ilość odwiedzin2579
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-06-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-06-02 17:04
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...