http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI

Skierniewice, 2009.07.02

 

RW.IV.3431/6/2009

 

 

 

PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI ZWIĄZANYMI Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN. \"POPRAWA DOSTĘPNOŚCI KOMINIKACYJNEJ MIĘDZY GMINAMI POWIATU SKIERNIEWICKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ\".

 

 

O G Ł O S Z E N I E O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia - obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES:

Powiat Skierniewicki, w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Skierniewicach,

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, tel. (046) 833 46 37, faks (046) 833 66 79.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu pn. \"Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą\".

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą\" obejmującymi systemową przebudowę nawierzchni dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim.

Projekt realizowany będzie na terenie trzech gmin Powiatu Skierniewickiego i obejmuje:

Gmina Nowy Kawęczyn:

- Przebudowę drogi gminnej na odcinku Kwasowiec-Marianów-Nowy Kawęczyn-dł. 3866,0 m. oraz chodnika w miejscowości Strzyboga (chodnik o szerokości 1,5 m, dł. odc. 535,23m),

Gmina Skierniewice:

- Przebudowę drogi gminnej nr 25 we wsi Strobów odc. o dł. 339,00m;

- Przebudowę drogi gminnej nr 24 we wsi Balcerów odc. o dł. 824,51m;

- Przebudowę drogi gminnej nr 11 we wsi Mokra Lewa odc. dł. 1055,80m.;

- Przebudowę drogi gminnej nr 9 we wsi Mokra Lewa - dł. 1178,55 m.;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E relacji Mokra Lewa - Maków -ciąg pieszo - rowerowy w miejscowości Mokra Lewa (ciąg o dł. odc.1610,70m);

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków-Krężce-Dąbrowice-odcinek 2-chodnik w Dąbrowicach (chodnik o dł. 663,00m).

Gmina Maków:

- Przebudowę ulicy Górskiej - droga gminna-Dł. projektowanej drogi - 536 mb;

- Przebudowę ulicy Górskiej - przebudowa kabla telefonicznego;

- Przebudowę ulicy Malinowej-droga gminna, odc. o dł. 635,00m.;

- Budowę parkingu w miejscowości Maków;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E relacji Mokra Lewa-Maków-ciąg pieszo-rowerowy od granicy z Gminą Skierniewice do parkingu na ul. Klonowej w Makowie;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków-Krężce-Dąbrowice-odcinek 1-ciąg pieszo-rowerowy od Makowa, ul. Kasztanowa, do przejazdu Krężcach, „wyspa\" z kostki granitowej, zasypanie rowów;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków-Krężce-Dąbrowice-odcinek 2-ciąg pieszo-rowerowy od przejazdu w Krężcach do Dąbrowic, odtworzenie rowów.

Powiat Skierniewicki:

- Przebudowę drogi powiatowej nr 5103E relacji Mokra Lewa - Maków przebudowa drogi o dł. 3919,00m.;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków - Krężce - Dąbrowice - odcinek 1 odc. o dł. 1404,70m.;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków - Krężce - Dąbrowice - odcinek 1-chodnik w miejscowości Maków(ul. Kasztanowa);

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków - Krężce - Dąbrowice - odcinek 2 dł. odc. 3574,40m.

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków - Krężce - Dąbrowice - odcinek 2-chodnik w miejscowości Krężce;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga w miejscowości Dębowa Góra przebudowa odc. o dł. 507,70mb.;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga Przebudowa odc. o dł. 4614,00mb.;

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E relacji Dębowa Góra - Strobów - Strzyboga-chodnik w miejscowości Strzyboga (rozebranie i ułożenie);

- Przebudowę drogi powiatowej nr 1318E odcinek drogi przez wieś Trzcianna-przebudowa drogi powiatowej odc. drogi o długości 2672,00m.

 

Zamówienie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi.

Inspektor nadzoru pełnić będzie nadzór inwestorski w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z póź. zm.) - art. 25 i 26 oraz przepisów wykonawczych, a w szczególności reprezentuje inwestora na budowie oraz zobowiązany jest do:

a) analizy dokumentacji technicznej, uzgodnień oraz decyzji w celu zidentyfikowania problemów i podjęcia działań zaradczych,

b) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

c) przekazania Wykonawcy protokolarnie terenu budowy,

d) sprawowania kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych elementów budowlanych a w szczególności zapobiegania zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

e) odbioru i sprawdzania robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych,

f) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

g) rozliczania inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a w szczególności weryfikowania, analizowania i zatwierdzania do zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją inwestycji, sprawdzania prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności,

h) zgłaszania inwestorowi konieczność wykonania przez wykonawcę robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych,

i) sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów wykonawcy na roboty dodatkowe, uzupełniające, zamienne,

i) kontrolowania przebiegu realizacji robót budowlanych, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, występowanie z odpowiednimi wnioskami do Zamawiającego (łącznie z wnioskiem o zerwanie umowy z winy Wykonawcy robót budowlanych),

j) kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego wykonania robót,

k) sprawdzania jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanych materiałów, wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzenia jej i zatwierdzenia,

l) organizacji i dokonywania odbiorów częściowych, końcowego, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, a także umożliwienia przedstawicielom Zamawiającego udziału w komisjach odbiorowych,

ł) przekazywanie obiektów do użytkowania,

m) czuwania nad realizację pozostałych obowiązków Wykonawcy i uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy z Wykonawcą,

n) rozstrzyganie przy udziale Zamawiającego zaistniałych problemów związanych z realizacją robót budowlanych nieujętych w dokumentacji, a mających wpływ na wzrost kosztów robót i termin realizacji.

Inspektor nadzoru zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający wymaga pełnej dyspozycyjności i inspekcji na terenie prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania inspektora nadzoru na teren budowy w razie potrzeby. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji zadania.

 

II.1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):

71520000-9

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie ofert częściowych: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofert wariantowych: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Rozpoczęcie wykonania przedmiotu umowy - z dniem podpisania umowy,

a zakończenie - z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego robót z wykonawcą robót budowlanych.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. dysponują:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych,

a) udokumentują pełnienie w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem:

- co najmniej trzech robót budowlanych związanych z budową lub przebudową lub rozbudową nawierzchni drogowych,

W/w elementy składowe tego warunku zostaną uznane za spełnione, jeżeli były zrealizowane w jednym kontrakcie, jak również w osobnych kontraktach.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę, a w razie jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),

4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy,

5) złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1. Oferta winna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ,

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ,

3) podpisany przez wykonawcę projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ,

4) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 4 do SIWZ,

5) wykaz pełnienia w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, nadzoru inwestorskiego - załącznik nr 5 do SIWZ,

6). oświadczenie o powierzeniu /nie powierzeniu części zamówienia podwykonawcy - załącznik nr 6 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena - 100%

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/; www.powiat-skierniewice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 226

 

 

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Oferty w zamkniętych kopertach z zaznaczeniem przedmiotu zamówienia należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, nie później niż do dnia 10.07.2009 r. do godz. 9.30. Otwarcie kopert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.07.2009 r. o godz. 10.00 w pokoju 001 (pokój radnego).

 

IV.3.3) Termin związania ofertą:

30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

 

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ .doc (158KB)
DokumentZal2.doc (48.5KB)
DokumentZal6.doc (36KB)
Dokumentzal1.doc (37KB)
Dokumentzal3.doc (55KB)
Dokumentzal4.doc (38KB)
Dokumentzal5.doc (38.5KB)
Ilość odwiedzin3418
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-07-02 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-07-02 14:25
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...