http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1322E relacji Bolimów - Nieborów w Bolimowie ul. Łowicka o długości 229,0 mb
 Przebudowa drogi powiatowej nr 1322E relacji Bolimów - Nieborów w Bolimowie ul. Łowicka o długości 229,0 mb

 

Skierniewice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1322E relacji Bolimów - Nieborów w Bolimowie ul. Łowicka o długości 229,0 mb
Numer ogłoszenia: 109735 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1322E relacji Bolimów - Nieborów w Bolimowie ul. Łowicka o długości 229,0 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1322E relacji Bolimów-Nieborów w Bolimowie ul.Łowicka o długości 229,0 mb. Parametry przebudowywanej drogi: a) Długość drogi 229,00 m, b) Szerokość drogi 5,5 m i 9,20 m, c) Szerokość chodnika 2,0 m, d) Odwodnienie powierzchniowe. Konstrukcja drogi: I. - droga 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg. PN-S-96025:2000 Konstrukcja chodnika: I. - w miejscach utwardzenia terenu 6 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4 wg. PN-86/B-06712 i PN-88/B-30000 15 cm - podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie (0-32) wg. kryteriów mieszanki optymalnej oraz PN-S-06102:1997 II - w miejscach zjazdów 8 cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 3 cm - posypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:3 15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie (0-63) 10 cm - warstwa odcinająca z piasku Konstrukcja parkingu: 4cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 wg. PN-S-96025:2000 Odwodnienie: Odwodnienie powierzchniowe do rowu odwadniającego lub na zieleniec. 2. Dokładny zakres robót określają szczegółowe specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 10.000,00 PLN, wadium należy wpłacić przelewem na konto Starostwo Powiatowe w Skierniewicach - Kredyt Bank S.A. Skierniewice, r-k nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika, głównego wykonawcę, wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty 10.000,00 PLN w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub poświadczona kopia). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy PZP, Wskazane warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną ocenione na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ, zgodne z formułą spełnia - nie spełnia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: 2. wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg załącznika nr 3. 3. kserokopia uprawnień budowlanych osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót jako kierownik budowy i robót w zakresie dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 4. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr. 4) Zgodnie z art. 44, art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zamawiający żąda dołączenia do oferty: 1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianego zadania, 3. Oświadczenia o formie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiące 6 % ceny całkowitej (brutto) określonej w ofercie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/; www.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2009 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Dołączone pliki:
DokumentInformacjaBezpieczenstwaiOchronyZdrowia.pdf (38.4KB)
DokumentK O S Z T O R Y S O F E R T O W Y.doc (23.5KB)
PlikKosztorys ofertowy - chodnik.htm (242.9KB)
PlikKosztorys ofertowy droga.htm (199.3KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.pdf (28.5KB)
DokumentOPIS TECHNICZNY.pdf (36.8KB)
DokumentPLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY.pdf (1550.3KB)
DokumentPRZEKROJ KONSTRUKCYJNY.pdf (157.9KB)
DokumentPRZEKROJ PODLUZNY.pdf (163.7KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE zjazd.pdf (137.7KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJNE.pdf (417KB)
DokumentPRZEKROJE POPRZECZNE.pdf (61.6KB)
DokumentSIWZ.doc (113KB)
DokumentSpecTech_powiat.pdf (375.6KB)
DokumentZal1.doc (48KB)
DokumentZal2.doc (48.5KB)
DokumentZal3.doc (46.5KB)
DokumentZal4.doc (44.5KB)
DokumentZal5.doc (77.5KB)
DokumentZal6.doc (36KB)
Ilość odwiedzin2999
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-07-10 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-07-10 16:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...