http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E relacji maków-Dębowa Góra-Trzcianna- Kamion-Ruda na odcinku od skrzyżowania z Drogą Wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową NR 1303e o długości 1.932M

 

Skierniewice: Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.932 m
Numer ogłoszenia: 123549 - 2009; data zamieszczenia: 30.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1318E Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.932 m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków - Dębowa Góra - Trzcianna - Kamion - Ruda na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.932 m. W ramach projektu przebudowy drogi powiatowej zostanie wykonana nakładka z betonu asfaltowego oraz poszerzenie jezdni do 5,5 m. Na odcinku od 000,00 do 918,90 m droga będzie miała szerokość 7,5 m (5,5 m jezdnia + 2,0 m ścieżka rowerowa), a następnie zostanie wykonany chodnik na odcinku od 918,90 do 1927,50 m o szerokości 2,0 m. Droga na całym odcinku będzie miała spadek jednostronny i rowy po jednej stronie. Szerokość pobocza na całym odcinku wynosić będzie 1,25 m. W ramach przebudowy zostaną pogłębione rowy i będą wycięte kolidujące z drogą drzewa. Całkowita długość projektowanej drogi wynosi 1932,00 m. Jeżeli nie możliwe będzie uzyskanie wymagającej grubości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego, należy istniejącą nawierzchnię w niezbędnym zakresie sfrezować. W wypadku gdyby sfrezowanie nie było możliwe należy istniejącą nawierzchnię rozebrać. 2. Dokładny zakres robót określają: dokumentacja techniczna, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0, 45.23.24.53-2, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN, wadium należy wpłacić przelewem na konto Starostwo Powiatowe w Skierniewicach - Kredyt Bank S.A. Skierniewice, r-k nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika, głównego wykonawcę, wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty 30.000,00 PLN w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub poświadczona kopia). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę uznania na rachunku Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy PZP, Wskazane warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zostaną ocenione na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VI SIWZ, zgodne z formułą spełnia - nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: 1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów: 1. wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg załącznika nr 3. 2. kserokopia uprawnień budowlanych osoby odpowiedzialnej za prowadzenie robót jako kierownik budowy i robót w zakresie dróg wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. 3. wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wg załącznika nr. 4) Zgodnie z art. 44 i art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, w celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, zamawiający żąda dołączenia do oferty: 1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, i niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewidzianego zadania, 3. Polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu gwarantującego należyte wykonanie umowy. 4. Oświadczenia o formie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, stanowiące 8 % ceny całkowitej (brutto) określonej w ofercie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/; www.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.08.2009 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dołączone pliki:
DokumentInformacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.pdf (43.1KB)
DokumentKosztorys Ofertowy.doc (23KB)
DokumentOPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.pdf (30.2KB)
PlikOdcinek drogi relacji Dąbrowice - Dębowa Góra nr 1318E kosztorys.htm (730.1KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOSCIOWY Arkusz 1.pdf (1914.3KB)
DokumentPLAN SYTUACYJO-WYSOKOSCIOWY Arkusz 2.pdf (3269.5KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Arkusz 1.pdf (1767.2KB)
DokumentPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Arkusz 2.pdf (3119.4KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJE - spadek jednostronny 2.pdf (313.8KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJE 1.pdf (508.6KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJE 2.pdf (508.8KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJE przez zjazd 1.pdf (218.5KB)
DokumentPRZEKROJE KONSTRUKCYJE przez zjazd.pdf (191.4KB)
DokumentSIWZ.doc (95KB)
DokumentSpecyfikacja Techniczna.doc (1433.5KB)
Dokumentopis techniczny.doc (34KB)
Dokumentzałącznik 1- formularz ofertowy.doc (48KB)
Dokumentzałącznik 2 - oświadczenie.doc (48.5KB)
Dokumentzałącznik 3 - wykaz osób i podmiotów.doc (45.5KB)
Dokumentzałącznik 4 - doświadczenie zawodowe.doc (44.5KB)
Dokumentzałącznik 5 - projekt umowy.doc (80.5KB)
Dokumentzałącznik 6 - oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy.doc (20.5KB)
Ilość odwiedzin3255
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-07-30 00:00
Data ukazania się2009-07-30 00:00
Ostatnia zmiana2009-07-30 16:12
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...