http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Regeneracja nawierzchni dróg powiatowych w powiecie skierniewickim

 

Skierniewice: Regeneracja nawierzchni dróg powiatowych w powiecie skierniewickim
Numer ogłoszenia: 123605 - 2009; data zamieszczenia: 30.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Regeneracja nawierzchni dróg powiatowych w powiecie skierniewickim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje regenerację nawierzchni dróg powiatowych poprzez: 1a/. Wykonanie cienkich dywaników z mieszanki mineralno-emulsyjnej o uziarnieniu 0/8 układanej na zimno dwuwarstwowo z uprzednim oczyszczeniem i wyrównaniem - na łącznej powierzchni około 49.130 m2 tj. 2705E Karolew -Łasieczniki - Bolimów m. Łasieczniki oraz odcinek w kierunku wsi Piaski 7.314 m² 1328E Kurabka - Kęszyce 5.193 m² Skrzyżowanie dróg 1327E i 1326E Kolonia Bolimowska Wieś 300 m² 1320E Borysław - Słupia - Krosnowa m. Janisławice gm. Głuchów 9.370 m² 1320E Borysław - Słupia - Krosnowa m. Borysław gm. Głuchów 11.650 m² 2933E Teresin -Lipce Reymontowskie-Godzianów -Zapady odc. Drzewce - Godzianów 15.303 m² Opis robót (zgodnie z załączonym Przedmiarem robót) 1b/. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni na odcinkach dróg powiatowych nr: - 5103E oraz 2933E centrum Godzianowa - podwójne powierzchniowe utrwalenia emulsją modyfikowaną i grysami bazaltowymi o frakcji 5 - 8 mm i 2- 5 mm, na powierzchni 1.877 m² - 5103E Byczki - Gzów gm. Słupia - trzykrotne powierzchniowe utrwalenia emulsją modyfikowaną i grysami 8-11mm, 5-8 mm i 2-5 mm, na pow. 6.760 m² Opis robót (zgodnie z załączonym Przedmiarem robót).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł na konto Starostwo Powiatowe w Skierniewicach - Kredyt Bank S.A. Skierniewice, rachunek nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 lub w jednej z form przewidzianych w art.45 ust. 6 prawa zamówień publicznych (zaleca się w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych). 2. W przypadku, gdy wykonawca wybierze wadium w postaci niepieniężnej, oryginał dokumentu wadium należy dołączyć do oferty. 3. Wadium w postaci niepieniężnej winno mieć oznaczone tytuły bezwzględnej wymagalności o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, pod rygorem nieważności. 4. Wykonawca, który nie złoży wadium, w wymaganej wysokości lub z przekroczeniem terminu oznaczonego w specyfikacji, albo bez zachowania formy określonej w art. 45 ust. 6 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w dziale V SIWZ. 3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie z art.22 i art. 24 ustawy Pzp na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 4) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, przez robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki: o wartości co najmniej 900 tys. złotych brutto i polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej metodą cienkich dywaników (wg technologii określonej w niniejszym zamówieniu) o pow. min. 49.000 m2 oraz zamówienie spełniające łącznie następujące warunki: o wartości co najmniej 180 tys. złotych brutto i polegające na wykonaniu nawierzchni drogowej metodą powierzchniowych utrwaleń (wg technologii określonej w niniejszym zamówieniu) o pow. min. 8.000 m2 5) informacja dotycząca osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako kierownik budowy z informacją na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ; Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą kadry technicznej do wykonywania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej (drogi kołowe), wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, o minimalnym doświadczeniu zawodowym - 3 lata jako kierownik budowy podobnych robót. Ponadto należy dołączyć kopię uprawnień budowlanych i zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego. 6) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca na druku stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, potwierdzający posiadanie przez wykonawcę co najmniej: - kombajnu drogowego do cienkich warstw na zimno wyposażonego w elektroniczny system dozowania, sterowania i kontroli wszystkich składników - min. 1 szt. - szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni i usuwania niezwiązanych ziarn po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia - min 2 szt. - samojezdny kombajn do wykonywania powierzchniowych utrwaleń z elektronicznym sterowaniem dozowania kruszywa i emulsji - 1 szt. - skrapiarka do emulsji 1szt. - rozsypywarka kruszywa - do rozłożenia kruszywa na nawierzchni - min 1szt. - ogumiony walec drogowy - do przywałowania rozłożonego kruszywa - min 1 szt. Wypis z rejestru środków trwałych W odniesieniu do pkt. 5 i 6 Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/; www.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.08.2009 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dołączone pliki:
DokumentOgólne specyfikacje techniczne.doc (149KB)
DokumentSIWZ z załącznikami.doc (272KB)
DokumentSzczegółowa specyfikacja techniczna-nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana.doc (156KB)
DokumentSzczegółowa specyfikacja techniczna-nawierzchnia trzykrotnie powierzchniowo utrwalana.doc (157KB)
DokumentSzczegółowe specyfikacje techniczne-cienkie warstwy na zimno.doc (142.5KB)
DokumentZałączniki-projektowanie powierzchniowego utrwalenia, wytyczne i zalecenia.doc (117KB)
Ilość odwiedzin3304
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-07-30 00:00
Data ukazania się2009-07-30 00:00
Ostatnia zmiana2009-07-30 16:16
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...