http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Jeden z wykonawców zadał pytania dot
 Jeden z wykonawców zadał pytania dot

Pytanie

 

Termin wykonania zamówienia przewiduje się nie później niż na 28.10.2009 r. (SIWZ punkt IV).

W związku z krótkim terminem realizacji zamówienia czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji?

 

Odpowiedź

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ww. przetargu Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu realizacji zamówienia (tj. nie później niż do 28.10 2009 r).

 

pytanie zadane w dniu 13-08-2009

 

 

Pytania:

 

1. Czy wycenę zadania należy sporządzić na podstawie kosztorysu szczegółowego, czy też  w formie uproszczonej?

 

Odpowiedź

 

Wycenę zadania należy sporządzić w formie uproszonej. Kosztorys szczegółowy został załączony dla Wykonawców jako materiał pomocniczy.

 

2. Proszę podać kategorię ruchu KR jaka będzie obowiązywała przy wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowych?

 

Odpowiedź

 

Przy wykonaniu nawierzchni asfaltobetonowych będzie obowiązywała kategoria ruchu KR-3.

 

 

Pytanie

Jaką kategorię ruchu KR należy przyjąć przy wycenie przebudowywanej drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków – Dębowa Góra – Trzcianna – Kamion – Ruda na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.932 m.?

 

Odpowiedź

 

W odpowiedzi na pytanie dotyczące ww. przetargu Zamawiający informuje, iż przy wycenie przebudowywanej drogi powiatowej nr 1318E relacji Maków – Dębowa Góra – Trzcianna – Kamion – Ruda na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 705 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1303E o długości 1.932 m należy przyjąć kategorie ruchu KR-3.

 

pytanie zadane w dniu 14-08-2009 przez jednego z oferentów

 

1. Czy na realizację przedmiotowej inwestycji wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub inne decyzje?

2. Jeżeli tak, czy warunki takich decyzji stanowić będą część umowy z Wykonawcą?

3. Czy Zamawiający udostępnił w sposób publiczny wgląd w ww. decyzje, a jeżeli tak to gdzie, w jakiej formie i w jakim okresie?

4. Czy na realizację przedmiotowej inwestycji jest już przygotowany projekt budowlany lub wykonawczy?

5.Jeżeli tak, czy warunki budowy określone w takich projektach są w sposób całkowicie zbieżny odzwierciedlone w dokumentacji przetargowej (tj. dokumentacji opublikowanej              w załączeniu do ogłoszenia o zamówieniu publicznym)?

6. Czy z projektu budowlanego lub wykonawczego mogą wynikać dodatkowe prace, roboty, usługi lub dostawy, które nie wynikają z dokumentacji przetargowej (jw.)? Jeżeli tak, to jakie?

7. Jakie dokumenty składają się na dokumentację techniczną, o której mowa w §1 ust. 2 projektu umowy? Czy zostały publicznie udostępnione na potrzeby przetargu, a jeżeli tak to gdzie, w jakiej formie i w jakim okresie?

8. Jakie dokumenty składają się na szczegółową dokumentację techniczną, o której mowa              w §1 ust2. projektu umowy? Czy zostały publicznie udostępnione na potrzeby przetargu,               a jeżeli tak to gdzie, w jakiej formie i w jakim okresie?

9. Jakie dokumenty składają się na dokumenty, o których mowa w §1 ust. 4 projektu umowy?

10. W jakim terminie Wykonawca winien okazać dokumenty, o których mowa w §1 ust. 4 projektu umowy?

11. Czy roboty podlegające zakryciu bądź zanikające podlegać będą osobnym odbiorom? Jeżeli tak, czy będzie to odbiór częściowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego?

12. Jakie dokumenty Zamawiający wymaga celem uznania wykonanych robót za prawidłowe zgodnie z §2 ust.2 pkt. (f) projektu umowy?

13. Jaka jest relacja obowiązków Wykonawcy wynikających z §2 ust.2 pkt. (j) w stosunku do pozostałych obowiązków Wykonawcy? Co Zamawiający rozumie za „zniszczenie lub uszkodzenie robót, ich części bądź majątku Zamawiającego”? W szczególności czy prace podejmowane przez Wykonawcę w ramach robót, w tym np. zerwanie nawierzchni, mogą wchodzić w zakres hipotezy ww. postanowienia projektu umowy?

14.Czy w przypadku, gdy istnieje szkoda, która konsekwencją działań związanych                       z wykonaniem obowiązków umownych lub zaleceń Zamawiającego/ inspektora nadzoru inwestorskiego, to czy w takim razie Wykonawca również winien podjąc dodatkowe przecież działania naprawcze na swój koszt? Czy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za takie prace?

15. Za jaką datę należy uznać „przekazanie przedmiotu do eksploatacji” zgodnie z §2 ust.2 pkt. (k) projektu umowy? Czy chodzi tu o protokolarny odbiór robót przez Zamawiającego czy też o inne zdarzenie? Jeżeli tak, to jakie?

16. Proszę o wyjaśnienie zakresy obowiązków wynikających z §2 ust.2 pkt. (k) projektu umowy? W szczególności jaki zakres obowiązków Wykonawcy Zamawiający rozumie za „strzeżenie mienia”?

17. Co w przypadku, gdy na placu budowy znajdować się będzie mienie Zamawiającego, poza materiałami powstałymi z rozbiórki dotychczasowej budowli? Czy w takim przypadku Wykonawca winien również je „strzec”?

18.§9 pkt. 1 (a) wydaje się być sprzeczny z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie           z ww. ustawą w zaistniałym przypadku prawo do odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni,   a nie miesiąca. Jak wiadomo, okresy te nie pokrywają się, gdyż niektóre miesiące, zwłaszcza „wakacyjne” wynoszą 31 dni, a luty 28 lub 29 dni. Tym samym w ocenie Wykonawcy przedmiotowe postanowienie projektu umowy winno zostać zmienione.

 

19.Jakie informacje oraz dokumenty mogą być „konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy” zgodnie z punktem 5 SIWZ? Prosimy o dokładne sprecyzowanie zakresu dokumentów lub zakresu obowiązków wynikających z ww. postanowienia. Czy Zamawiający umożliwił publiczny wgląd w takie wymagane dokumenty?

20. O jakie czynności chodzi w punkcie 6 SIWZ? Prosimy o sprecyzowanie lub wymienienie?

Obecny szeroki zakres uniemożliwia lub znacząco utrudnia przygotowanie oferty.

21. Jaki walor umowny ma kosztorys ofertowy? Czy wskazane wartości stanowią podstawę rozliczenia?   Jeżeli nie, to dlaczego na tej podstawie Wykonawca  może obliczać wysokość zamiennego wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z punktem 7 SIWZ?

22. Jakie dokumenty zgodnie z punktem III podpunkt 2 SIWZ składają się na „dokumentację techniczną”, „szczegółową specyfikację techniczną”?

23. Jaki walor umowny kosztorysu ofertowego określonego w punkcie III podpunkt 2 SIWZ w związku z przyjętym ryczałtowym charakterem wynagrodzenia? Czy wartości mają mieć jedynie charakter indywidualny czy też zmiana ilości będących podstawą wyliczenia ryczałtu na podstawie kosztorysu ofertowego wpływa na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy?

24. Czy wobec treści punktu IV SIWZ istnieje procedura zmiany terminu realizacji umowy na skutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę?

25. W jaki sposób strony potwierdzają otrzymanie powiadomienia faxem zgodnie z punktem VII SIWZ? Czy chodzi o wyłącznie formę pisemną czy też dopuszczalna jest inna forma? Jeżeli tak, to jakie formy dopuszcza Zamawiający?

26. Co w przypadku, gdy w wyniku niejasności dokumentacji inwestycji, w tym dokumentacji przetargowej, zajdzie konieczność realizacji dodatkowych robót nie z winy Wykonawcy,             a np. zawinionych lub wymagających dopiero w terminie późniejszym przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego? Czy w takim przypadku przysługuje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie? Jeżeli tak to na jakich zasadach zostanie wyliczone? Jeżeli nie, to czy nie stanowi to nadużycia pozycji dominującej przez Zamawiającego?

27.Czy projekt budowlano – wykonawczy zawiera opracowanie geodezyjne, które jest niezbędne do wytyczenia osi projektowanej drogi? Zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego takiego opracowania nie posiada.

28. Na przekrojach konstrukcyjnych Nr 5 i 5a po stronie jezdni bez krawężnika, poszczególne warstwy konstrukcyjne projektant wrysował o takiej samej szerokości, jak warstwa ścieralna, co technicznie nie jest możliwe do wykonania. Konieczne będzie zatem wykonanie odsadzek na każdej warstwie poniżej ścieralnej.

Czy powierzchnia tych odsadzek jest uwzględniona w odpowiednich pozycjach                        w przedmiarze robót?

29. Po lewej stronie na całej długości drogi jest istniejący rów przydrożny. W śladzie rowu zaprojektowany jest chodnik i ścieżka rowerowa. Niezbędne jest zatem wykonanie nasypów pod te elementy drogi. Przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji jak nasypy. Z jakiego materiału należy wykonać nasypy?

30. Pozycja nr 53 d. 7 książki przedmiaru posiada zapis „Zasypanie rowów spycharkami            z zagęszcz. mechanicznym spycharkami (gr. Warstwy w stanie luźnym 30cm) – kat.gr. I-II – 772,8m3”. Przedstawiony projekt nie zawiera badań geotechnicznych. Czy takie badania istnieją i czy grunt z wykopów posiada takie parametry, że będzie mógł być zastosowany do wykonania nasypów?

31. czy projekt posiada część obliczeniową? Jeśli tak, to proszę o udzielenie odpowiedzi, gdzie oferent może zapoznać się z obliczeniami, aby upewnić się co do prawidłowości zakresu zawartego w książce przedmiarów. Zgodnie z §5 ust.1 umowy wartość zadania będzie określona kwotą ryczałtową, tak więc zakres robót jest bardzo istotny do przygotowania ofert.

32. Dział 6 Przepusty w przedmiarze przewiduje wykonanie:

- poz.50 d.6 Przepusty rurowe – rury betonowe o śr. 60cm obmiar = 23m

Według projektu jest 49 mb. Jaką ilość należy przyjąć do sporządzenia kosztorysu ofertowego, jakie ilości mają być rzeczywiście wykonane?

- poz. 51 d.6 Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe dla rur o śr. 60cm Obmiar = 4 ścianki.

W projekcie jest 8 szt. Jaką ilość przyjąć do kosztorysu ofertowego?

Czy wykonanie przepustów ma być zgodne z projektem, czy książką przedmiarów?

33. W STWIOR znajdują się zapisy, że wszystkie połączenia między warstwowe mają być skropione emulsją asfaltową. Łączna ilość skropienia wg przedmiaru wynosi 27 306,5 m2, natomiast z projektu wynika, że ilości te są o kilka tysięcy metrów kwadratowych większe.

34. W projekcie chodnik z kostki betonowej jest zaprojektowany na dł. 1012mb. Na przekroju konstrukcyjnym (rys.5a) jest pokazany krawężnik bet. 20x30, który powinien być ułożony na całej długości chodnika. W książce obmiarów poz. 35 d.4 jest tylko 770,64 mb krawężnika 20x30.

Jaka będzie rzeczywista ilość krawężnika 20x30 do wbudowania, czy według projektu, czy książki obmiarów?

35. W projekcie budowlano – wykonawczym wg rys. nr 5 na poszerzeniu , na podbudowie             z kruszywa łamanego przewidywana jest do ułożenia warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 mm o grubości 0-10 cm, natomiast na rys. nr 5a na poszerzeniu na podbudowie z kruszywa łamanego projekt przewiduje podbudowę z betonu asfaltowego                o uziarnieniu 0/20 grubości 7cm.

36. Kto ponosi odpowiedzialność za wady projektu budowlanego lub wykonawczego zapewnianego przez Zamawiającego?

 

Odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z oferentów w dniu 14-08-2009

 

 

 

  1. Na realizację przedmiotowej inwestycji dokonano w dniu 31.10.2008r. zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z ówczesnym stanem prawnym. Zgłoszenie to jest ważne przez okres 2 lat od zapisanego w zgłoszeniu terminu rozpoczęcia robót określonego na dzień 30.04.2009r.
  2. Nie dotyczy.
  3. Zgłoszenie, o którym mowa w odpowiedzi na pytanie 1 zostało złożone w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Skierniewicach i w związku          z nie wniesieniem sprzeciwu w ciągu 30 dni weszło w życie.
  4. Na realizację przedmiotowej inwestycji jest przygotowany projekt budowlany – wykonawczy oraz projekt zagospodarowania terenu.
  5. Dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna stanowią część dokumentacji przetargowej i zostały opublikowane w załączniku do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w tej części, którą Zamawiający mógł opublikować ze względu na warunki techniczne w wersji elektronicznej. Całość dokumentacji technicznej znajduje się w siedzibie Zamawiającego i jest do dyspozycji dla potencjalnych Wykonawców, o czym znajduje się informacja w SIWZ.
  6. Dokumentacja przetargowa zawiera projekt budowlany – wykonawczy, z którego wynikają roboty budowlane niezbędne do przeprowadzenia na przedmiotowej inwestycji.
  7. Na dokumentację techniczną, o której mowa w §1 ust. 2 projektu umowy składają się projekt budowlany -  wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, specyfikacja techniczna, opis techniczny. Dokumenty te Zamawiający udostępnił na stronie internetowej Zamawiającego. Pełna dokumentacja jest do dyspozycji Wykonawców  w siedzibie Zamawiającego, o czym informacja zamieszczona jest w SIWZ.
  8. Określona w umowie szczegółowa specyfikacja techniczna została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego jako specyfikacja techniczna (są to tożsame dokumenty). W §1 ust. 2 projektu umowy nie występuje sformułowanie „szczegółowa dokumentacja techniczna”.
  9. Dokumenty, o których mowa w §1 ust. 4,a potwierdzające spełnienie wymogów określonych w §1 ust. 3 projektu umowy, określone zostały szczegółowo w art. 10 ust. od 1 do 8 Ustawy Prawo Budowlane oraz w rozporządzeniach ministra właściwego                ds. budownictwa wydanych na podstawie ww. przepisów ustawy, w szczególności zaś dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są:

1)   wyroby budowlane, właściwie oznaczone, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami:

a)  wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji,

b)  dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną - w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych;

2)   wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych                     i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;

 3)   (1) wyroby budowlane:

a)  oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,

b)  wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

10. Wykonawca powinien okazać dokumenty, o których mowa w §1 ust. 4 projektu

umowy „na każde żądanie Zamawiającego” lub Inspektora nadzoru – niezwłocznie.

11. Będzie to odbiór dokonany przez Inspektora Nadzoru z wpisem w „Dziennik

budowy”.

12. Dokumenty te to:

1) oryginał dziennika budowy;

            2) oświadczenie kierownika budowy:

a)o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym                          i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

3)oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

             4) protokoły badań i sprawdzeń;

             5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.                                               

13. Chodzi o zniszczenie lub uszkodzenie elementów drogi, które nie są objęte

zamówieniem.

14. Tak. W przypadku zaleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

15. Data ta to dzień końcowego odbioru robót.

16. Dotyczący własnych materiałów przeznaczonych do budowy drogi.

17. Tak.

18. W §9 ust. 1 lit a ( a nie §9 pkt 1 lit a) sformułowanie, iż w razie zaistnienia istotnej

okoliczności określającej tryb odstąpienia Zamawiającego od zawartej umowy             

w terminie miesiąca, należy rozumieć zgodnie z art. 145 ust 1 Prawo zamówień

publicznych jako 30dni.

19. W punkcie 5 SIWZ nie ma mowy o dokumentach koniecznych do przygotowania

oferty i podpisania umowy. Dla jasności cytujemy cały pkt. 5 SIWZ „Zaleca się, aby

Oferent dokonał wizji lokalnej dróg powiatowych oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy”.

20. Czynności zawarte w pkt 6 ppkt 4 SIWZ: badania, pomiary prowadzone w trakcie

wykonywanych robót, zgodne ze szczegółową specyfikacją techniczną, technologia robót oparta o projekt budowlany.

21. Kosztorys ofertowy ma walor informacyjny dla Zamawiającego. W przypadku

niewystarczających środków finansowych posiadanych przez Zamawiającego istnieje

możliwość zawarcia umowy na zmniejszony zakres robót. Zamawiający może się przy

tym posługiwać załączonymi kosztorysami ofertowymi.

22. Dokumenty te zostały opisane w odpowiedzi na pytanie 7.

23. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Kosztorys ofertowy

określony w pkt III ppkt 2 SIWZ ma charakter informacyjny.

24. Termin realizacji robót został określony na dzień 28.10.2009r. i nie ma możliwości

jego zmiany.

25. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pismem lub faxem. Jeżeli oświadczenia,

wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faxem, strony żądają

potwierdzenia faktu ich otrzymania.

26. Zamawiający zgodnie ze wzorem umowy nie prowadzi zmian zawartej umowy

zgodnie z art. 144 Prawo zamówień publicznych.

27. Dokumentacja techniczna nie zawiera opracowania geodezyjnego przy czym jest ona

wykonana w taki sposób, aby bezproblemowo można było wytyczyć w/w drogę                w terenie.

28. Powierzchnia odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych uwzględniona

jest w przedmiarach i kosztorysach ofertowych.

29. Istniejące rowy mają głębokość ok. 20 cm. A warstwy konstrukcyjne drogi 50 cm,

zatem nie ma potrzeby wykonania nasypów pod ścieżkę rowerową oraz chodnik.

30. Zasypanie rowów projektowane jest poza przebudowywaną drogą, dlatego nie

wymagane jest stosowanie specjalnych materiałów do wykonania nasypów. Można zastosować materiał z odzysku.

31. Projekt nie posiada obliczeń. Zestawienie ilościowe prac do wykonania określone jest

na podstawie poprzeczników będących integralną częścią dokumentacji technicznej.

32. Do wykonania są 2 przepusty średnicy 60 cm o łącznej długości 23m i 4 ścianki

czołowe.

33. Ilości do skropienia są poprawne w przedmiarze i wynoszą w sumie 27 306,5m2.

34. Długość chodnika wynosi 1012mb. W przedmiarze podana długość krawężnika

wynosi 770,64mb, pozostała część jest uwzględniona w pozycjach zjazdy drogowe.

35. Na poszerzeniu należy wykonać podbudowę z betonu asfaltowego 0/20 mm                    

o grubości 0-10cm ułożoną na podbudowie z kruszywa łamanego.

36. Zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą dokumentacji przetargowej, to Wykonawca

jest odpowiedzialny za wady projektu budowlanego i jest zobowiązany do bezpłatnego

nanoszenia poprawek.

           

 

 

 

Ilość odwiedzin3043
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-08-11 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-08-11 11:44
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...