http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
 Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego

 

Skierniewice: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego
Numer ogłoszenia: 139915 - 2009; data zamieszczenia: 25.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego jest realizowane jako część podprojektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - Powiat Skierniewicki, będącego częścią składową projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego wyłonionego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 ( IV Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2 E-usługi publiczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla obywatela, opartych o zaawansowane technologie informatyczne rozwiązań wspomagających pracę Starostwa. W ramach projektu Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i instalacji: I. zestawów komputerowych - 4 komplety II. drukarek laserowych formatu A4 - 3 sztuki III. urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 - 1 sztuka IV. plotera formatu A0 - 1 sztuka V. urządzeń typ UPS 500VA - 4 sztuki Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów, 2. Całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów, lub ich autoryzowanych w zakresie serwisu partnerów w okresie wymaganym w SIWZ, 3. Dla dostarczonego oprogramowania należy dostarczyć: a. licencje b. nośniki instalacyjne, c. instrukcje użytkownika i administratora Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania. Sprzęt i oprogramowanie dostarczone w ramach projektu jako zakupione przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, muszą być oznaczone przez Wykonawcę zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, a także będą zgodne z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 13.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 1. Kwota wadium: 2 000,- zł. słownie: dwa tysiące złotych. 2. Wadium ma być złożone przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza należy dokonać tego przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Skierniewicach numer 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 w banku Kredyt Bank S.A. Skierniewice. Kwota wadium musi być uznana/zaksięgowana na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu w którym upływa termin składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej należy załączyć kartę wzorów podpisów osób podpisujących poręczenie lub gwarancję ze strony banku. 6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi zostać złożone w miejscu wskazanym w punkcie 18.1 w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem WADIUM i musi być wystawione na cały okres związania ofertą.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 1. Dla warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udokumentowanie faktu zarejestrowania działalności gospodarczej o ile jest to wymagane przez odrębne przepisy. 2. Dla warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz: 2.1. Udokumentowania w okresie ostatnich trzech lat co najmniej dwu dostaw sprzętu komputerowego rozumianego jako dostawa komputerów i/lub urządzeń drukujących o wartości minimalnej 50 tyś zł brutto. 2.2. Dysponowanie minimum jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika Projektu po stronie Wykonawcy lub równoważną w zrealizowanych minimum dwóch dostawach sprzętu komputerowego o wartości minimalnej 50 tyś zł. W przypadku wspólnego ubiegania się przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy mogą spełniać powyższe warunki wspólnie. 3. Dla warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Dla warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji (Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych). 2. Dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w art. 23, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Dokument ten załączają tylko wykonawcy występujący wspólnie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z podaną datą wystawienia lub potwierdzenia przez urząd wystawiający odpis - o ile zarejestrowanie działalności gospodarczej jest wymagane przez odrębne przepisy. Data wystawienia lub potwierdzenia nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy od terminu składania ofert. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, dokument ten składa każdy z wykonawców. 4. Wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat spełniających wymagania zawarte w punkcie 10 ppkt 2.1 niniejszej specyfikacji - wg załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. 5. Wykaz osób proponowanych do realizacji zamówienia, spełniających wymagania zawarte w punkcie 10 pkt. 2.2 niniejszej specyfikacji - wg załącznika nr 5 do niniejszej specyfikacji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się odpowiednich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ww. dokument/dokumenty/ oświadczenie mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2009 godzina 09:30, miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego jest realizowane jako część podprojektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego - Powiat Skierniewicki, będącego częścią składową projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego wyłonionego do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 ( IV Oś priorytetowa: Społeczeństwo Informacyjne; Działanie IV.2 E-usługi publiczne) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (268.5KB)
Dokumentzał 4 - wykaz wykonanych prac.doc (133.5KB)
Dokumentzał 5 - wykaz osób.doc (139KB)
Dokumentzał 7 - podwykonawcy.doc (132.5KB)
Dokumentzał 8 - wzór umowy.doc (179KB)
Dokumentzał1 - opis przedmiotu.doc (238KB)
Dokumentzał2 - formularz ofertowy.doc (134.5KB)
Dokumentzał3 - oświadczenie o spełnianiu.doc (136KB)
Dokumentzał6 - sposób przygotowania.doc (154KB)
Ilość odwiedzin2388
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-08-25 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-08-25 17:30
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...