http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Prace leczniczo - pielęgnacyjne Alei Zabytkowej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal wraz z nasadzeniami uzupełniającymi
 Prace leczniczo - pielęgnacyjne Alei Zabytkowej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal wraz z nasadzeniami uzupełniającymi

 

Skierniewice: Prace leczniczo - pielęgnacyjne Alei Zabytkowej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal wraz z nasadzeniami uzupełniającymi
Numer ogłoszenia: 144695 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace leczniczo - pielęgnacyjne Alei Zabytkowej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal wraz z nasadzeniami uzupełniającymi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: Pracach leczniczo - pielęgnacyjnych Alei Zabytkowej w Nowym Dworze w ciągu drogi powiatowej nr 1316E Pod Borem - Wilkowice - Kwasowiec - Raducz - Jeruzal wraz z nasadzeniami uzupełniającymi w gminie Nowy Kawęczyn na terenie powiatu skierniewickiego w zakres, którego wchodzą: 1.Prace leczniczo - pielęgnacyjne 127 drzew, w tym: przeprowadzenie cięć sanitarnych, korygujących wraz z wycinką odrośli przy pniu oraz technicznych zapewniających skrajnię: 1.1 o obwodzie do 220 cm - 24 sztuki, 1.2 o obwodzie od 221 - 300 cm - 46 sztuki, 1.3 o obwodzie powyżej 301 cm - 34 sztuki, 1.4 cięć formujących drzew młodych 23 sztuki, 1.5 założenie wiązań elastycznych opasowych w ilości 48 sztuk. 2. Wycinka drzew w ilości 4 sztuk obejmująca również: 2.1 okrzesanie i pocięcie pni na odcinki długości 1m, 2.2 ułożenie i pozostawienie pociętych pni we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w alei (pień pozostaje własnością Zamawiającego), 2.3 oraz uprzątnięcie konarów i gałęzi, 2.4 frezowanie pni po wycince 4 sztuki. 3 Nasadzenia uzupełniające gat. Lipa drobnolistna w ilości 90 sztuk o obwodzie min 8 cm mierzonym na wysokości 1m, z bryłą ziemi. Każde z drzewek będzie zabezpieczone palikiem. Uwaga: Różnice pomiędzy ilością drzew przeznaczonych do pielęgnacji oraz ilością wiązań do usunięcia i założenia nowych - określone w opisie dokumentacji (ekspertyzie dendrologicznej) spowodowane zostały wycięciem w 2008 roku 2 sztuk drzew. Zamawiający nie przewiduje usunięcia starych wiązań wykazanych w dokumentacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7, 77.21.14.00-6, 77.21.16.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu o zamówienie mogą brać udział (złożyć ofertę) wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn. : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a) mają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, b) posiadają zezwolenie lub zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w obiektach zabytkowych. 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleni zamówienia a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie byli wykonawcami co najmniej 3 prac leczniczo - pielęgnacyjnych drzew lub o zbliżonym charakterze - wpisanych do rejestru zabytków lub drzew będących pomnikami przyrody o wartości nie mniejszej niż wartość wykazana w ofercie, b) wykonawca dysponuje co najmniej czterema osobami posiadającymi kwalifikacje o charakterze technicznym, uprawniające do wykonywania prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew, c) wykonawca dysponuje osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie kierowania pracami leczniczo-pielęgnacyjnymi drzew. 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów i wykazów, wymienionych w części V pkt.1, wg formuły spełnia / nie spełnia. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania części zamówienia dotyczącej prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp (druk: Załącznik nr 3); 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 1.3 zezwolenie lub zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac w obiektach zabytkowych, 1.4 wykaz co najmniej 3 usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z zakresu prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew (lub o zbliżonym charakterze) wpisanych do rejestru zabytków lub drzew będących pomnikami przyrody o wartości nie mniejszej niż wartość wykazana w ofercie z podaniem ich wartości, czasu realizacji, oraz odbiorcy na rzecz którego zostały wykonane (druk: Załącznik nr 4), oraz dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione w w/w wykazie zostały wykonane należycie np. referencje. 1.5 wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia w zakresie: 1) kierowania pracami leczniczo-pielęgnacyjnymi drzew - (jedna osoba), 2) wykonywania prac o charakterze technicznym - (minimum cztery osoby) - (druk: Załącznik nr 5). 1.6 polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. 2. Oświadczenie czy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie wycinki drzew, nasadzeń lub frezowania pni objętych zamówieniem podwykonawcy- (druk: Załącznik nr 6)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/; www.powiat-skierniewice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.09.2009 godzina 09:30, miejsce: Budynek Starostwa Powiatowego Skierniewicach, punkt obsługi interesantów w holu na parterze, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dołączone pliki:
DokumentEkspertyza.pdf (2290.7KB)
DokumentSIWZ wraz z załącznikami.doc (454KB)
Ilość odwiedzin2818
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-09-01 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-09-01 16:08
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...