http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr 96 / 2008
 

P R O T O K Ó Ł   Nr  96 / 2008

P R O T O K Ó Ł   Nr  96 / 2008

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  12 listopada  2008 roku.

 

       W dniu 12 listopada 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego                         w Skierniewicach, w gabinecie Starosty odbyło się 96  posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenie ustalone zostało przez Pana Starostę pismem z dnia 10 listopada 2008 roku. Stanowi ono załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 uczestniczyli:

•1.     Józef Dzierzbiński - Starosta

•2.     Jarosław Liński - Wicestarosta

     3.  Danuta Słodka - Członek Zarządu

 

oraz:

- Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu

- Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu

 

W części posiedzenia uczestniczyła również: Pan  Zdzisław Tuleja - Przewodniczący Rady, Pan Leszek Machaj - inspektor w Wydziale Architektury i Budownictwa.

Protokolant  Alicja  Wojna - specjalista  w   Wydziale    Administracyjno - Organizacyjnym.

 

 

Posiedzeniu przewodniczył Pan Starosta - Józef Dzierzbiński, który po powitaniu obecnych przedstawił proponowany przez siebie  porządek obrad:

  • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  • 2. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
  • 3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu w dniu 6 listopada br.
  • 4. Analiza projektu budżetu powiatu na 2009 rok.
  • 5. Podjęcie decyzji w sprawie dokonania zmiany w „Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół

    i placówek prowadzonych przez Powiat Skierniewicki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe

    i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli w 2009 roku\".

  • 6. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Maków w sprawie budowy parkingu.
  • 7. Sprawy różne.

     8.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

A d.  p u n k t u  1

Pan Starosta - Józef Dzierzbiński powitał obecnych i na podstawie załączonej listy obecności stwierdził prawomocność obrad, oraz frekwencję pozwalającą na podejmowanie wiążących decyzji.

 

A d.  p u n k t u  2

Wobec braku wniosków do zaproponowanego porządku obrad, Pan Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Porządek  przyjęty został jednogłośnie.

 

A d.  p u n k t u  3

Członkowie Zarządu wcześniej zapoznali się z protokołem Nr 95/08 z posiedzenia Zarządu, wobec czego nie zachodziła konieczność odczytywania go na forum.

Następnie Pan Starosta -  Józef Dzierzbiński  przeszedł do głosowania nad jego przyjęciem.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Protokół Nr 95/08 z  posiedzenia Zarządu Powiatu w Skierniewicach w dniu

6 listopada br. został przyjęty jednogłośnie.

 

A d.  p u n k t u  4

  W ramach tego punktu porządku obrad Członkowie Zarządu przeszli do analizy    projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

  Projekt planu dochodów budżetu powiatu na 2009 rok na poprzednim posiedzeniu  nie budził wątpliwości Członków Zarządu wskutek czego Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali go w formie przygotowanej i zaprezentowanej przez Panią Ewę Ulanowską - Skarbnika Powiatu.

  Następnie Członkowie Zarządu rozważali projekt planu wydatków budżetu powiatu na 2009 rok.

  W dziale 020 - Leśnictwo, rozdziale 02002 - nadzór nad gospodarką leśną, Członkowie Zarządu zastanawiali się nad zmniejszeniem planowanej kwoty 53.100 złotych do kwoty 10 tysięcy złotych na wydatki na  nadzór nad lasami.(Przy aprobacie obecnego na posiedzeniu Pana Mirosława Kowalewskiego - Kierownika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska).

  W dziale 750- Administracja publiczna natomiast zwiększenie kwoty zabezpieczonych środków o 25 tysięcy złotych w związku z dodatkowym etatem dla osoby zatrudnionej w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która będzie  nadzorowała  lasy nie będące własnością Skarbu Państwa, a nad którymi do tej pory sprawowały nadzór dwa Nadleśnictwa: Nadleśnictwo Skierniewice i Nadleśnictwo Grójec oraz 5000 zł na wydatki rzeczowe.

  W dziale 600 - Transport i łączność, Członkowie Zarządu zadecydowali, że nie zakupiony zostanie w tym roku lemiesz do Wydziału Dróg. Zostanie natomiast

  w związku ze zgłoszonym zapotrzebowaniem na samochód osobowy przekazany  samochód polonez, który obecnie  znajduje się w  użytkowaniu przez  Starostwo.

  W kwestii zakupów inwestycyjnych w Wydziale Dróg, Członkowie Zarządu postanowili nie zabezpieczać tu żadnej kwoty.

   Członkowie Zarządu nie uwzględnili w planie budżetu powiatu na 2009 rok  Wydziału Dróg  opracowania dokumentacji na remonty mostów.

  W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększono kwotę do 70 tysięcy złotych tzn.

  o 50 tysięcy złotych w związku z zakupem samochodu osobowego.

  Pani Ewa Ulanowska zaproponowała wyasygnowanie 1 % od wydatków na wynagrodzenia w skali roku na fundusz  nagród dla pracowników Starostwa. 

  Przy okazji omawiania planów finansowych  Powiatowej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej jak  i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pan Starosta - Józef Dzierzbiński stwierdził, że są to jednostki którymi niewątpliwie możemy się pochwalić w województwie łódzkim.

  Po analizie  sytuacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Członkowie Zarzadu jednogłośnie uznali, że nie ma możliwości zwiększenia zatrudnienia o ½  etatu.

  Ponadto Zarząd nie uwzględnił dla  Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kwoty 8 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni  do zajęć sensorycznych.

  W projekcie finansowym Domu Dziecka w Strobowie  na 2009 rok, Członkowie Zarządu zmniejszyli plan o 1 etat w stosunku do zaplanowanych, zmniejszając tym samym plan wydatków o 30 tysięcy złotych.

  W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195- pozostała działalność, wydatki na organizację imprez kulturalnych zabezpieczono kwotę  60 tysięcy ( pierwotnie planowano 49 tysięcy złotych) głównie na organizację dożynek powiatowych.

  Na posiedzenie Zarzadu zaproszony został Pan Zbigniew Sawicki - Kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Współpracy.

  Pan Sawicki poinformował, że do 21 listopada br. przyjmowane będą wnioski do programu rządowego na tzw. „drogi schetynowskie\" (Program Wieloletni- „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011\") w związku z czym niezbędne jest zabezpieczenie środków na udział własny do złożonego projektu, a co z kolei zwiększy planowany deficyt.

Na tym etapie propozycji Członków Zarządu zamknięto analizę projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

 

A d.  p u n k t u  5

Kolejno Pan Wicestarosta - Jarosław Liński przedstawił wniosek Pani Bogumiły Piaseckiej - referenta ds. oświaty, kultury i sportu w sprawie zmiany w § 12 ust.2 pkt 1 i 2 Rozdziału IV \"Dodatek funkcyjny\" - „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Skierniewicki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli w 2009 roku\".

Pan Starosta - Józef Dzierzbiński zaproponował podjęcie decyzji w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu Zarzadu, gdyż niezbędny jest projekt uchwały Rady Powiatu w Skierniewicach w przedmiotowej sprawie.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali propozycję Pana Starosty.

 

A d.  p u n k t u  6

Dalej Pan Starosta - Józef Dzierzbiński zapoznał zebranych z projektem uchwały Rady Powiatu w Skierniewicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Maków w związku z budową parkingu.

Wójt Gminy Maków zwrócił się do Zarządu Powiatu w Skierniewicach o wyrażenie zgody na  wykonanie  we własnym zakresie i na własny koszt  budowy parkingu

w drodze powiatowej nr 5103E Niesułków - Kołacin- Byczki - Maków - Mokra Lewa w Makowie - na działce nr ewid. 410 - według lokalizacji wskazanej na załączniku do porozumienia.

 Ponieważ w/w zadanie dofinansowane zostanie ze środków UE -  dysponowanie     chodnikiem  nie może być krótsze niż do 2018 roku.

Stosownie do  art.22  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. na 19,poz.115 ze zm)  zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym

( jeżeli zarząd drogi nie zastał utworzony - funkcję zarządu pełni zarządca drogi

( art.21 ust 1 w/w ustawy).

1/.Grunty - zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać,

w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

2/.Zarządzanie drogami publicznymi może być przekazywane między zarządcami

w trybie porozumienia, regulującego w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe (art. 19 ust.4 w/w ustawy)

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Skierniewicach użyczył  Gminie Maków grunt (części pasa w/w drogi powiatowej) w formie umowy użyczenia - na czas realizacji zadań ( w celu dokonania zgłoszenia w Wydziale Architektury)Dla złożenia wniosku o przyznanie  dofinansowania ze środków UE - niezbędne jest dysponowanie nieruchomością przez okres 7 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej. W tym celu  przygotowane zostało Porozumienie  pomiędzy Powiatem Skierniewickim a Gminą Maków w sprawie sposobu realizacji i finansowania zadań  oraz  przekazania zarządzania  w/w częścią drogi powiatowej.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z przygotowanym projektem uchwały Rady Powiatu,  Pan Starosta przeszedł go jego zaopiniowania.

Projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie, pozytywnie, zaopiniowany przez obecnych i stanowi załącznik nr...... do niniejszego protokołu.

 

A d.  p u n k t u  7

W sprawach różnych.

Brak spraw różnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z brakiem innych spraw oraz wyczerpaniem się porządku obrad, Pan  Starosta - Józef Dzierzbiński  podziękował obecnym za udział w posiedzeniu          

i  zakończył  96  posiedzenie Zarządu Powiatu.

                                              

 

                                                1. Józef Dzierzbiński                 .................................

                                                2. Jarosław Liński

                                                3. Danuta Słodka                       ..................................

 

W  załączeniu: wszystkie załączniki wymienione w protokole.

Sporządziła: Alicja Wojna

 

Protokolant:...........................................................

Ilość odwiedzin896
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-02-19 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-02-19 12:01
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...