http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr 99 / 2008
 

P R O T O K Ó Ł   Nr  99 / 2008

P R O T O K Ó Ł   Nr  99 / 2008

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  27  listopada  2008 roku.

 

       W dniu 27 listopada 2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego                         w Skierniewicach, w gabinecie Starosty odbyło się 99  posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenie ustalone zostało przez  Starostę pismem z dnia 26 listopada 2008 roku. Stanowi ono załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 uczestniczyli:

•1.     Józef Dzierzbiński - Starosta

•2.     Jarosław Liński - Wicestarosta

     3.  Danuta Słodka - Członek Zarządu

 

oraz:

- Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu

- Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu

 

W części posiedzenia  uczestniczyły również: Pani Katarzyna Letka - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa i Pani Marzena Gradowska Kierownik Wydziału Transportu i Komunikacji.

 

Protokolant  Alicja  Wojna - specjalista  w   Wydziale    Administracyjno - Organizacyjnym.

 

Posiedzeniu przewodniczył  Starosta - Józef Dzierzbiński, który po powitaniu obecnych przedstawił proponowany przez siebie  porządek obrad:

 • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 • 2. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.
 • 4. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Członków Zarządu do podjęcia czynności prawnych na polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego.
 • 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich.
 • 6. Przygotowanie projektu uchwały Rady w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Skierniewicki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli w 2009 roku\".
 • 7. Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy.
 • 8. Uzgodnienie projektów decyzji celu publicznego.
 • 9. Podjęcie decyzji w sprawie podwyższenia kwoty przeznaczonej na dostawę tablic rejestracyjnych o kwotę 30 tysięcy złotych w związku

     z unieważnionych  przetargiem w dniu 27 listopada br.

10.  Sprawy różne.

11.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

A d.  p u n k t u  1

Starosta - Józef Dzierzbiński powitał obecnych i na podstawie załączonej listy obecności stwierdził prawomocność obrad, oraz frekwencję pozwalającą na podejmowanie wiążących decyzji.

 

A d.  p u n k t u  2

Wobec braku wniosków do zaproponowanego porządku obrad,  Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Porządek  przyjęty został jednogłośnie.

 

 

A d.  p u n k t u  3

Następnie Pan Starosta -  Józef Dzierzbiński   przeszedł do realizacji punktu trzeciego, który dotyczył podjęcia uchwały Zarządu  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok. Dalej Starosta Józef Dzierzbiński poprosił Panią Ewę Ulanowską o przedstawienie projektu uchwały.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w związku z otrzymanymi z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zmianami planu dotacji celowej na 2008 rok wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na 2008 rok:

   zwiększenie:

          -    dział 700 - gospodarka mieszkaniowa o 665 zł,

 • - dział 710 - działalność 2.830 zł,
 • - dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6.000 zł,
 • - dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza 48.843 zł,

      zmniejszenie:

 • - dział 750 - administracja publiczna- 1.341 zł .

Ponadto kontynuowała Pani Ewa Ulanowska dokonuje się zmniejszenia planu rezerwy ogólnej (Dział 758- Różne rozliczenia) o kwotę 15.000 zł, a zwiększeniu planu wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna z przeznaczeniem na wydatki na prawa jazdy i funkcjonowanie Starostwa.

Wprowadza się  również zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu planu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów Transport i łączność, Administracja publiczna, Obsługa długu publicznego, Oświata i wychowanie

i Pomoc społeczna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków, m.in. dostosowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych do faktycznego zatrudnienia , zabezpieczenie planu na wynagrodzenia w szkołach.

Wobec braku uwag do tak przedstawionego projektu uchwały Starosta przeszedł do głosowania nad jej przyjęciem.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 109/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok została przyjęta jednogłośnie

i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

A d.  p u n k t u  4

Dalej Pani Ewa Ulanowska zapoznała zebranych z projektem uchwały Zarządu

w sprawie wskazania członków Zarządu do podjęcia czynności prawnych.

Wskazuje się Józefa Dzierzbińskiego - Starostę i Jarosława Lińskiego - Wicestarostę do podjęcia czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu długoterminowego w kwocie 500.000 zł na sfinalizowanie planowanego deficytu budżetu powiatu i na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych.

Pani  Skarbnik  dodała,  że  podjęcie  takiej  uchwały  wynika  z  zapisów  ustawy

o finansach publicznych. Wobec braku uwag do tak przedstawionego projektu uchwały Starosta przeszedł do głosowania nad jej przyjęciem.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 110/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie wskazania członków Zarządu do podjęcia czynności prawnych została przyjęta jednogłośnie.

/ Załącznik nr 5 /.

 

A d.  p u n k t u  5

Następny projekt uchwały Zarządu w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich przedstawił Pan Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu.

Obowiązek  powołania Rady Muzeum oraz określenia jej składu osobowego wynika z ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach  (Dz. U. z 1997 Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich. Ustawodawca określił  w  art. 11 ust. 1 ustawy o muzeach, iż  członków rady muzeum powołuje organizator. W wypadku Rady Muzeum działającej przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich Radę powołuje Zarząd Powiatu w Skierniewicach. Zgodnie z § 12 pkt. 1 i 2 statutu Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich Zarząd  Powiatu powołuje Radę Muzeum wskazaną przez  uprawnione  podmioty  i spełniającą wymogi cytowanej ustawy. Podmiotami uprawnionymi do wskazania (rekomendowania) kandydatów do Rady Muzeum  są: organizator, stowarzyszenia naukowe i twórcze, fundacje i inne instytucje wspierające działalność Muzeum, dyrektor Muzeum. Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Pan Marcin Szymański dodał, że wcześniej rozesłane zostało pismo o możliwości  zgłaszania kandydatur do Rady Muzeum  i tak:

 • - Zarząd Powiatu w Skierniewicach zaproponował kandydatury: Pana Zdzisława Tuleji i Pana Zbigniewa Sawickiego,
 • - Towarzystwo Przyjaciół Lipiec Reymontowskich zaproponował kandydatury w osobach Pana Tadeusza Pintary i Pana Jerzego Murgrabi,
 • - Wójt Gminy Lipce Reymontowskie - Panią Danutę Łaska i Pana Zbigniewa Stania,
 • - Dyrektor Muzeum Mazowsza Zachodniego - Zbigniew Nagiełło, Panią Magdalenę Bartosiewicz.

Wobec zgłoszonych w określonym terminie kandydatów Sekretarz Powiatu zaproponował następujący  siedmioosobowy skład Rady Muzeum tj.:

 • 1. Zdzisław Tuleja
 • 2. Zbigniew Sawicki
 • 3. Tadeusz Pintara
 • 4. Jerzy Murgrabia
 • 5. Danuta Łaska
 • 6. Zbigniew Stań
 • 7. Magdalena Bartosiewicz

Wobec braku uwag do tak przedstawionego projektu uchwały Starosta przeszedł do głosowania nad jej przyjęciem.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 111/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Mazowsza Zachodniego w Lipcach Reymontowskich została przyjęta jednogłośnie./ Załącznik nr 6 /.

 

A d.  p u n k t u  6

Dalej  Starosta  Józef  Dzierzbiński  poprosił  Wicestarostę  Jarosława  Lińskiego

o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Skierniewicki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli w 2009 roku\".

Wicestarosta Jarosław Liński wyjaśnił, że ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy - Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845) ustawodawca dokonał nowelizacji art.30 - Karty Nauczyciela.

Zgodnie ze znowelizowanym art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego , uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

- wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Składniki wynagrodzenia nauczycieli, określone w regulaminie, muszą zostać ustalone na takim poziomie, aby przeciętne wynagrodzenie nauczycieli na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego nie było niższe niż średnie wynagrodzenie określone w art.30 ust. 3 i 4 -Karty Nauczyciela. Z uwagi na fakt, iż z każdym kolejnym rokiem kwota bazowa, będąca podstawą kształtowania wynagrodzeń nauczycieli- wynikająca z ustawy budżetowej ulega podwyższeniu, jednostka samorządu terytorialnego, realizując przywołaną wytyczną , musi corocznie dostosować wysokość dodatków odpowiednio do wzrastających średnich wynagrodzeń.

Regulamin wynagradzania na 2009 r. został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Skierniewicach - art.30 ust.6a- Karty Nauczyciela.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do tak przedstawionego projektu uchwały Rady w związku z tym Starosta zarządził głosowanie.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd./ Załącznik nr 7/.

 

A d.  p u n k t u  7

Na posiedzenie Zarządu została zaproszona Pani Katarzyna Letka Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.

Pani Katarzyna Letka przedstawiła  projekt decyzji o warunkach zabudowy  skierowany do Zarządu przez Wójta Gminy Nowy Kawęczyn.

Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy dotyczyło ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej  na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, studni o wydajności do 5,0m³ / dobę, przyłącza energetycznego, szczelnego zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych, zjazdu z drogi publicznej, na działkach nr ew.446 i 378 we wsi Strzyboga Gmina Nowy Kawęczyn dla Pana Dariusza Hajdys.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z przedstawioną dokumentacją Starosta Józef Dzierzbiński przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w powyższej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag

i stanowi załącznik nr  8 do protokołu.

 

A d.  p u n k t u  8

W ramach tego punktu Pani Katarzyna Letka przedstawiła warunki zabudowy dwóch projektów celu publicznego jakie skierował do Zarządu Wójt Gminy Bolimów.

Pierwsze uzgodnienie decyzji dotyczyło ustalenia na rzecz Gminy Bolimów warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego - linii oświetleniowej napowietrznej, wraz z montażem słupków oświetleniowych (żelbetonowych i strunobetonowych) w miejscowości Kurabka  Gmina Bolimów na działkach o numerze ewidencyjnych 1 i 2 .

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z przedstawioną dokumentacją Starosta Józef Dzierzbiński przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w powyższej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag

i stanowi załącznik nr  9 do protokołu.

 

Drugie  uzgodnienie projektu decyzji dotyczyło ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ustalającego na rzecz Gminy Bolimów lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającego na budowie budynku świetlicy wiejskiej jako gminnego obiektu  użyteczności publicznej na działce nr 280 w miejscowości Humin , Gmina Bolimów.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z przedstawioną dokumentacją Starosta Józef Dzierzbiński przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w powyższej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag

i stanowi załącznik nr  10 do protokołu.

 

A d.  p u n k t u  9

Realizując  przyjęty  porządek  obrad  Starosta  Józef  Dzierzbiński  poinformował,

że otrzymał od Kierownika Wydziału Komunikacji i Transportu pismo z którego wynika konieczność podwyższenia kwoty przeznaczonej na dostawę tablic rejestracyjnych o kwotę 30 tysięcy złotych w związku z unieważnionym przetargiem.

Na posiedzenie Zarządu zaproszona została Pani Marzena Gradowska - Kierownik Wydziału Komunikacji Transportu.

Pani Marzena Gradowska potwierdziła, że w związku z unieważnionym przetargiem  w dniu 27 listopada br. na dostawę tablic rejestracyjnych wnosi o podwyższenie kwoty o 30 tysięcy na realizację zamówienia.

Członkowie Zarządu jednogłośnie 3 głosami „za\"  wyrazili zgodę o uzupełnieniu brakującej kwoty 30 tysięcy  na dostawę tablic rejestracyjnych ze środków określonych w planie finansowym Wydziału Komunikacji Transportu na 2008 rok.

 

A d.  p u n k t u  10

 

  W sprawach różnych.

Jak  co  roku  Fundacja  „Dziecięcy Uśmiech\"  zwróciła  się do Zarządu Powiatu

z  prośbą o  pomoc w przygotowaniu paczek na wieczerze Wigilijną dla podopiecznych Fundacji.

Członkowie Zarządu zadecydowali, że na zakup artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania świątecznych paczek  przeznaczą kwotę 200 złotych./ Załącznik nr 11/.

 

Fundacja „Dziecięcy Uśmiech\", w imieniu której wystąpiła Pani Maria Czyżykowska - Karczewska  zwróciła się do Zarządu z prośbą o udostępnienie sali konferencyjnej na zorganizowanie  charytatywnego balu sylwestrowego 2008/2009.

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na nieodpłatne użyczenie dużej sali konferencyjnej Starostwa, jednakże zdecydowali,  o obciążeniu Fundacji kosztami za wykorzystane  media ./ Załącznik nr 12 /.

 

Fundacja „ Dziecięcy Uśmiech\" zwróciła się z prośbą o nieodpłatne  udostępnienie  sali konferencyjnej  w dniu 5 grudnia br. o godz. 11:00 na występ dziecięcego zespołu ze Słowacji. Występ będzie bezpłatny dla podopiecznych Fundacji, jak

i uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat.

Członkowi Zarządu wyrazili zgodę na nieodpłatne udostępnienie sali w ww. dniu

/ Załącznik  13/.

 

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Pan Dariusz Rosiński zwrócił się  do Zarządu Powiatu z prośbą o wsparcie kwotą 30 tysięcy złotych, która zostałaby przeznaczona na planowany w 2009 roku zakup  nowego auta ratownictwa technicznego.

Członkowie Zarządu zdecydowali o odłożeniu podjęcia decyzji w tej sprawie do nowego roku, z uwagi na to, że przedmiotowa kwota nie została ujęta w projekcie budżetu powiatu na 2009 rok./ Załącznik nr 14./

 

W związku z brakiem innych spraw oraz wyczerpaniem się porządku obrad, Starosta - Józef Dzierzbiński  podziękował obecnym za udział w posiedzeniu   i  zakończył  99  posiedzenie Zarządu Powiatu.

                                                

                                                 1. Józef Dzierzbiński                 .................................

                                                 2. Jarosław Liński                      .........................

                                                 3. Danuta Słodka                       ..................................

 

 

 

W  załączeniu: wszystkie załączniki wymienione w protokole.

Sporządziła: Alicja Wojna

 

Protokolant:...........................................................

Ilość odwiedzin1139
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-03-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-03-17 11:13
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...