http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr 102 / 2008
 

P R O T O K Ó Ł   Nr  102 / 2008

 

P R O T O K Ó Ł   Nr  102 / 2008

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  12  grudnia  2008 roku.

 

       W dniu 12 grudnia  2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego                         w Skierniewicach, w gabinecie Starosty odbyło się 102 posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenie ustalone zostało przez Pana Starostę pismem z dnia 10 grudnia 2008 roku. Stanowi ono załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu, któremu przewodniczył  Starosta - Józef Dzierzbiński zgodnie z załączoną listą obecności udział wzięli:

•1.     Józef Dzierzbiński - Starosta

     2.  Jarosław Liński- Wicestarosta

     3.  Danuta Słodka - Członek Zarządu

 

oraz:

- Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu

- Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu

 

Ponadto w części posiedzenia uczestniczyli: Pani Katarzyna Letka - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Pan Zdzisław Tuleja - Przewodniczący Rady Powiatu w Skierniewicach.

Protokolant  Alicja  Wojna - specjalista  w   Wydziale    Administracyjno - Organizacyjnym.

 

Przewodniczący Zarządu - Pan Józef Dzierzbiński, po powitaniu obecnych przedstawił proponowany przez siebie  porządek obrad:

 • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 • 2. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
 • 3. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
 • 4. Uzgodnienie projektu decyzji celu publicznego.
 • 5. Opracowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Skierniewicach na XXVII sesję Rady Powiatu w Skierniewicach.
 • 6. Zapoznanie Członków Zarządu z protokołem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w Głuchowie pod kątem jej legalności\".
 • 7. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Dziecka w Strobowie do składania oświadczeń woli.
 • 8. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.
 • 9. Opracowanie wniosku Zarządu do Przewodniczącego w sprawie zmiany porządku obrad podczas XXVI sesji Rady powiatu w Skierniewicach
 • 10. Przedstawienie informacji na temat możliwości przyznania nagród dla pracowników Starostwa.
 • 11. Podjęcie decyzji w sprawie sprzedaży samochodu osobowego (powypadkowego) będącego na stanie Wydziału Dróg.

     12.  Sprawy różne.

13.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

A d.  p u n k t u  1

Starosta - Józef Dzierzbiński powitał obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, oraz frekwencję pozwalającą na podejmowanie wiążących decyzji.

 

A d.  p u n k t u  2

Wobec braku wniosków do zaproponowanego porządku obrad, Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3
Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Porządek  przyjęty został jednogłośnie.

 

 

A d.  p u n k t u  3

Na posiedzenie Zarządu zaproszona została Pani Katarzyna Letka - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.

Pani Kierownik Letka przedstawiła trzy projekty uzgodnień decyzji o warunkach zabudowy  dla  Gminy Nowy Kawęczyn.

Pierwsze uzgodnienie dotyczyło ustalenia warunków zabudowy dla realizacji

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew.206 we wsi Raducz , Gmina Nowy Kawęczyn dla Pana Waldemara Jarzębskiego.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z przedstawiona dokumentacją i brakiem uwag Pan Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3
Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w przedmiotowej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

 

Drugie uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy również wpłynęło od Wójta Gminy Nowy Kawęczyn i dotyczyło ustalenia warunków zabudowy dla realizacji  drogi  w  postaci  zjazdu  na  działkę  z  drogi  publicznej  na  działkach

nr ew.1/14,5 i 196 we wsi Nowy Dwór PGR , gmina Nowy Kawęczyn dla Pana Sławomira Czyża.

Po zapoznaniu się z dokumentacją oraz opiniami merytorycznych wydziałów tut. Urzędu, a w szczególności Wydziału Dróg Członkowie Zarządu, zaakceptowali propozycję    Pani     Kierownik    Letkiej    dotyczącą   odmowy uzgodnienia decyzji

o warunkach zabudowy. Pozytywne uzgodnienie warunków na zjazd na działkę

z drogi publicznej (skrzyżowanie dróg) stwarzałoby zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego, na co Zarząd nie wyraził zgody.

Za - 3
Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Wobec powyższego Członkowie zarządu zadecydowali o odmowie uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy./ Załącznik nr 4 /.

 

Trzecie uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy  odnosiło się do uzgodnienia warunków dla realizacji w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przyłącza wodociągowego, przyłącza energetycznego, szczelnego zbiornika do gromadzenia nieczystości płynnych na działce nr ew. 34/2  we wsi Psary, Gmina Nowy Kawęczyn dla Pana Andrzeja Męciny.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z przedstawioną dokumentacją  Starosta przeszedł do głosowania nad sprawą.

Za - 3
Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w powyższej sprawie  zostało przyjęte jednogłośnie./ Załącznik nr  5/.

 

A d.  p u n k t u  4

Kontynuując Pani Katarzyna Letka  omówiła projekt decyzji lokalizacji celu publicznego ustalającego lokalizację inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia na działkach o nr ew. 60/2,247,521,73/33, 73/32,73/31, 73/30,73/30.73/29,73/28,73/27,73/26.73/25 w miejscowości Bolimów dla firmy SENSOR-NET sp. z o.o.

Członkowie Zarządu  nie wnieśli uwag do tak przygotowanego  postanowienie, wobec czego  Starosta przeszedł do głosowania nad jego przyjęciem.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w przedmiotowej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6.

 

A d.  p u n k t u  5

W ramach tego punktu porządku obrad Członkowie Zarządu omawiali projekty uchwał Rady na zbliżająca się XXVII sesję  tj.:

a) w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/07  Rady Powiatu w Skierniewicach  z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet dla radnych.

 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1988 roku o samorządzie powiatowym określa prawo radnego do diety i zwrot kosztów podróży w związku z wykonywaniem mandatu oraz zwrot kosztów podróży z tytułu wykonywania czynności służbowych.

Pan Starosta - Józef Dzierzbiński przypomniał, że projekt tej uchwały został zdjęty

  z porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu.

   Pan Starosta kontynuował, że stało się tak wskutek  decyzji jaka zapadła podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  i Komisji Rozwoju Gospodarczego Obszarów Wiejskich.

  Decyzja ta dotyczyła umieszczenia w jednym projekcie uchwały Rady tematu podwyższenia diety dla Członka Zarządu (o którą wnioskował Zarząd uznając to za zasadne) i podwyższenia diety dla Sekretarza Komisji Rewizyjnej (o którą wnioskował Przewodniczący Komisji Rewizyjnej).

  Na posiedzeniu Komisji był poddany również pod głosowanie wniosek złożony przez Radnego Andrzeja Supła dotyczący obniżenia diet Przewodniczącym Komisji z 800 złotych na 500 złotych z wyłączeniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  Wspomniany wniosek został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu wspólnym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i Komisji Rozwoju Gospodarczego, natomiast na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów ten sam wniosek  został negatywnie zaopiniowany.

Członkowie Zarządu uznali za wiążącą opinię (w sprawie negatywnie zaopiniowanego wniosku Radnego Andrzeja Supła) Komisji Budżetu i Finansów jako merytorycznej  w sprawie opiniowanego przedmiotowego ww. wniosku.

  Członkowie Zarządu nie znaleźli realnego uzasadnienia dotyczącego  obniżenia diet Przewodniczącym Komisji Stałych. Wobec czego  Członkowie Zarządu  zostawili tym samym Komisjom możliwości przygotowania takiego projektu uchwały  Rady  w przedmiotowej sprawie.( Zgodnie z zapisem  § 32 ust.1 pkt 4 Statutu Powiatu Skierniewickiego „z inicjatywa uchwałodawcza mogą wystąpić komisje Rady\").

  Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przygotowanego projektu uchwały Rady w związku z tym Starosta Józef Dzierzbiński przeszedł do głosowania.

   Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Projekt uchwały Rady w  sprawie podwyższenia diety dla Członka Zarządu

i Sekretarza Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Zarządu i stanowi. / Załącznik nr 7/.

 

b) w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Skierniewicki dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagradzania , zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli w 2009 roku\".

 

Ustawą z dnia 15 lipca 2004r. o zmianie ustawy- Karty Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz.1845) ustawodawca dokonał nowelizacji art.30 - Karty Nauczyciela.

Zgodnie ze znowelizowanym art.30 ust.6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz.674 z późn. zm.) organ prowadzący, będący jednostką samorządu terytorialnego , uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:

- wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,

- szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

Składniki wynagrodzenia nauczycieli, określone w regulaminie, muszą zostać ustalone na takim poziomie, aby przeciętne wynagrodzenie nauczycieli na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego nie było niższe niż średnie wynagrodzenie określone w art.30 ust.3 i 4 - Karty Nauczyciela. Z uwagi na fakt, iż z każdym kolejnym rokiem kwota bazowa, będąca podstawą kształtowania wynagrodzeń nauczycieli- wynikająca z ustawy budżetowej ulega podwyższeniu, jednostka samorządu terytorialnego, realizując przywołaną wytyczną , musi corocznie dostosować wysokość dodatków odpowiednio do wzrastających średnich wynagrodzeń.

Regulamin wynagradzania na 2009r. został uzgodniony ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Skierniewicach - art.30 ust.6a- Karty Nauczyciela.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu i stanowi załącznik nr 8.

 

c) w sprawie przyjęcia \"Programu współpracy Powiatu Skierniewickiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009 rok
\".

 

Wykonywanie zadań publicznych należących m.in. do zadań powiatów może być zlecane podmiotom niepublicznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ust. 3 powołanej ustawy organ stanowiący jednostki   samorządu   terytorialnego   uchwala   roczny   program   współpracy

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy. Przedłożony projekt uchwały jest wypełnieniem przez Radę Powiatu Skierniewickiego delegacji ustawowej zawartej w art. 5 ust. 3 ww. ustawy. Projekt ten zawiera Program współpracy Powiatu Skierniewickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, który będzie realizowany w roku 2009.

Zlecenie zadań publicznych zgodnie z \"Programem\" następować będzie w drodze otwartego konkursu ofert, którego procedurę określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Członków Zarządu i stanowi załącznik nr 9.

 

d)  w sprawie budżetu powiatu na 2009 rok.

 

Członkowie Zarządu w dniu  14 listopada br. ( 97 posiedzenie Zarządu ) przyjęli - po trzyetapowej analizie - projekt budżetu powiatu na 2009 rok.

Na tym też posiedzeniu Zarząd przeanalizował opinie dotyczące projektu budżetu powiatu na 2009 rok.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu powiatu na 2009 rok bez uwag.

Komisja Rozwoju Gospodarczego Obszarów Wiejskich pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu powiatu na 2009 rok bez uwag.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2009 z uwagą, aby Zarząd Powiatu rozważył możliwość zadłużenia Powiatu w 2009 roku. (po uzyskaniu informacji na temat złożonych wniosków) o 1 mln złotych

z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.Dalej Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ponownie  projekt uchwały Rady w przedmiotowej sprawie i zadecydowali, że w stosownym czasie, jeśli będzie taka konieczność rozważą wniosek Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu w Skierniewicach. /Załącznik nr 10/.

 

A d.  p u n k t u  6

Realizując przyjęty porządek obrad  Starosta - Józef Dzierzbiński zapoznał zebranych z wystąpieniem pokontrolnym z kontroli zadania inwestycyjnego nt. \"Budowa chodnika w Głuchowie pod katem jej legalności\" z dnia 24 października br., którą Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Skierniewicach przeprowadziła.

Z odczytanego wystąpienia pokontrolnego, wynikało  że Pan Marian Stasik-ówczesny Starosta i Pan Mirosław Belina - wówczas Wicestarosta poświadczyli nieprawdę w  załączniku  do zgłoszenia zamiaru budowy robót budowlanych z dnia 27.04.2006r. tj. oświadczeniu o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w zakresie dotyczącym części działki oznaczonej nr ew.466/1, której właścicielem byli Jan i Małgorzata Kaczuba zamieszkali w Głuchowie.

W związku z powyższym Przewodniczący Józef Duda oznajmił, że w tej sprawie powinna  zostać   powiadomiona   przez  Pana  Starostę  Prokuratura  Rejonowa

w Skierniewicach.

  Za - 3

  Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Po analizie tematu jak i zapisów Statutu Powiatu Skierniewickiego Członkowie Zarządu jednogłośnie zadecydowali o skierowaniu sprawy celem jej zbadania          do Prokuratury w Skierniewicach./ Załącznik nr 11 - kopia/.

 

A d.  p u n k t u  7

Dalej  Starosta - Józef Dzierzbiński przedstawił projekt uchwały Nr 112/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Dziecka w Strobowie do składania oświadczeń woli.

Pan Starosta następnie odczytał projekt uchwały, w którym upoważnia się Panią Edytę Suską - dyrektora Domu Dziecka w Strobowie do składania w imieniu Powiatu Skierniewickiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Domu Dziecka w Strobowie. Ponadto zobowiązania wynikające

z prowadzenia bieżącej działalności Domu Dziecka w Strobowie nie mogą  przekroczyć wysokości środków określonych w  planie finansowym jednostki.

Następnie kontynuował Starosta, że  udziela się pełnomocnictwa na czas pełnienia  funkcji dyrektorowi Domu Dziecka w Strobowie.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do tak przygotowanego projektu uchwały, więc  Starosta przeszedł do głosowania nad jej przyjęciem.

   Za - 3

   Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 112/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Domu Dziecka w Strobowie do składania oświadczeń woli została przyjęta jednogłośnie./ Załącznik nr 12/.

 

A d.  p u n k t u  8

Kolejno  Starosta - Józef Dzierzbiński poprosił Panią Ewę Ulanowską - Skarbnika Powiatu   o   zabranie    głosu   i   przedstawienie   projektu   uchwały   Nr 113/08

Zarządu   Powiatu    w    Skierniewicach    w    sprawie   zmian   w  planie dochodów

i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

W związku z otrzymanym z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększeniem planu dotacji celowej na 2008 rok zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok o kwotę 132 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie                  z przeznaczeniem na sfinansowaniem prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o  wyższy  stopień awansu zawodowego.

Ponadto w planie wydatków: Transport i łączność, Działalność usługowa, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Kultura fizyczna i sport dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji  wydatków.

Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały więc Starosta zarządził głosowanie w sprawie.

   Za - 3

   Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr 113/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie zmian   w  planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2008 rok została przyjęta jednogłośnie.

/ Załącznik nr 13/.

 

 

A d.  p u n k t u  9

Kolejno Starosta - Józef Dzierzbiński  zaproponował zredagowanie wniosku Zarządu do Przewodniczącego Rady Powiatu w Skierniewicach - Zdzisława Tuleji

w sprawie zmiany porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu w Skierniewicach.

Zarząd  Powiatu wniósł o zmianę w porządku obrad XXVI sesji Rady Powiatu

w Skierniewicach polegającą na zdjęciu z porządku obrad nw. punktu.:

 

12. \" Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr VII/42/07  Rady  Powiatu w Skierniewicach z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diety dla radnych\".

 

a zastąpienie go punktem dotyczącym

 

„Stanowiska Rady Powiatu w Skierniewicach w sprawie projektu ustawy zmieniającego ustawę o samorządzie powiatowym\".

  

   Za - 3

   Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali ww. wniosek zarządu do Przewodniczącego Rady w przedmiotowej sprawie./ Załącznik nr 14/.

 

 

 

 

 

A d.  p u n k t u  10

Pani Skarbnik - Ewa Ulanowska poinformowała, że w budżecie powiatu w 2008 roku   zgromadziły się oszczędności  na „wynagrodzeniach\", w związku z tym istnieje możliwość wypłacenia zaoszczędzonych środków pracownikom Starostwa.

Starosta - Józef Dzierzbiński był zdania, że jeśli takie oszczędności posiadamy to bez wątpienia trzeba je wypłacić pracownikom.

 

A d.  p u n k t u  11

Pan Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu poinformował, że w dniu 23 listopada samochód znajdujący się w Wydziale Dróg marki fiat  cinqacento uległ wypadkowi (wpadł w poślizg).W związku z tym ubezpieczyciel (PZU) stwierdził po oględzinach szkodę całkowita, której wysokość  przekracza wartość pojazdu. Dlatego też Pan Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że istnieje możliwość sprzedaży samochodu osobowego za kwotę 250 złotych (brutto). W przypadku podjęcia innej decyzji przez Zarząd niż sprzedaż ww. samochodu koszt złomowania samochodu fiat  cinqacento wynosił będzie około 150 złotych. W związku z brakiem innych propozycji do przedstawionej sprawy Starosta Józef Dzierzbiński przeszedł do głosowania.

   Za - 3

   Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na sprzedaż przedmiotowego samochodu za kwotę 250 złotych./ Załącznik nr 15/.

 

 

 

 

A d.  p u n k t u  12

W sprawach różnych.

Pan Józef Dzierzbiński - Starosta zaproponował, aby poczęstunek wigilijny  przygotowali jak co roku uczniowie  ZSP w Głuchowie. W związku z tym Pani Bogumiła Piasecka - referent ds. Oświaty, Kultury i Sportu przygotowała wniosek do Zarządu, w  który przedstawiała propozycję potraw wigilijnych, jakie  uczniowie szkoły w Głuchowie mogliby przygotować na uroczysta sesję.

Przewidywalna liczba osób to  90 i  w związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na ten cel  w wysokości 1500 złotych.

Ponadto Pani Piasecka wyjaśniła, że kwota 500 złotych z przeznaczeniem na wigilię jest zaplanowana w Kalendarzu Imprez Kulturalnych na 2009 rok, pozostałą brakującą  kwotę ( 1000 zł)  zaproponowała  pokryć z działu 921- ze środków na inne imprezy kulturalne.

Członkowie Zarząd nie zgłosili uwag do złożonej przez Panią Bogumiłę Piasecką propozycji a co za tym idzie Starosta zarządził głosowanie w tej sprawie.

   Za - 3

   Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na przeznaczenie na omawiany  cel  łączną kwotę  1500 złotych./ Załącznik nr 16/.

 

Dalej Pani Bogumiła Piasecka przedstawiła wniosek w sprawie zabezpieczenia kosztów przewozu  w wysokości 100 zł dla uczniów na uroczystą sesję w dniu 16 grudnia br., którzy  uświetnią sesję wigilijną występem jasełkowym.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali wnioskowaną kwotę 100 złotych.

/ Załącznik nr 17/.

 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Skierniewicach zwrócił się do Zarządu z prośbą o udostępnienie sali 001 (sala Radnego) w celu  przeprowadzenia kursu dla kandydatów na sędziów piłki nożnej zgodnie z załączonym harmonogramem.

Członkowie Zarządu jednogłośnie zaakceptowali nieodpłatne udostępnienie sali 001 według załączonego harmonogramu./Załącznik nr 18/.

 

Kuratorium Oświaty, Delegatura w Skierniewicach zwróciło się do Zarządu z prośbą o wynajęcie sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym na dzień  16 grudnia br. w celu przeprowadzenia spotkania z przedstawicielami organów prowadzących szkoły.

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na nieodpłatne udostępnienie małej sali konferencyjnej w ww. dniu dla Kuratorium Oświaty./ Załącznik nr 19/.

 

Pani  Piasecka - referent ds. Oświaty, Kultury i Sportu przygotowała wniosek do Zarządu w sprawie ufundowania nagród dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów za szczególne wyniki w nauce  dla uczniów: Moniki Brzezińskiej ( ZSP

w Bolimowie), Dorocie Czajka i Żanecie Chybner ( ZSP W Głuchowie).Uroczystość uhonorowania uczniów odbędzie się 15 grudnia br. w ZSZ Nr 3 w Skierniewicach. W związku z tym Pani Bogumiła Piasecka wnioskuje o zakup nagród książkowych do kwoty 450 złotych.

Członkowie  Zarządu  zaakceptowali  jednogłośnie  wnioskowaną propozycję

i wyrazili zgodę na zakup nagród książkowych dla ww. uczniów do kwoty 450 złotych./ Załącznik nr 20/.

 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Skierniewicach zwrócił się do Zarządu z prośbą o wynajęcie w dniu 26 stycznia 2009 roku sali konferencyjnej na szkolenie dla około 60 osób.

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na odpłatne wynajęcie sali konferencyjnej w ww. dniu dla Regionalnej Izby Obrachunkowej./ Załącznik nr 19/.

 

W sprawach różnych poruszono również  temat zwołania pierwszego posiedzenia Rady Muzeum , którego ustalenie leży w gestii Zarządu.

Starosta - Józef Dzierzbiński zaproponował wyznaczenie takiego terminy na początku przyszłego nowego roku, na co obecni Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę.

 

 

 

 

 

W związku z brakiem innych spraw oraz wyczerpaniem się porządku obrad, Pan     Starosta - Józef   Dzierzbiński    podziękował   obecnym    za   udział w posiedzeniu          

i  zakończył  102   posiedzenie Zarządu Powiatu.

                                                

                                                 1. Józef Dzierzbiński                 ..................................

                                                 2. Jarosław Liński                         ...................................

                                                 3. Danuta Słodka                       ..................................

 

 

 

W  załączeniu: wszystkie załączniki wymienione w protokole.

Sporządziła: Alicja Wojna

 

Protokolant:...........................................................

Ilość odwiedzin2217
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-03-17 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-03-17 11:14
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...