http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
P R O T O K Ó Ł Nr 104 / 2008
 

P R O T O K Ó Ł   Nr  104 / 2008

 

P R O T O K Ó Ł   Nr  104 / 2008

z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  w  Skierniewicach

w   dniu  31 grudnia  2008 roku.

 

       W dniu 31 grudnia  2008 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego                         w Skierniewicach, w gabinecie Starosty odbyło się 104 posiedzenie Zarządu Powiatu. Posiedzenie ustalone zostało przez Pana Starostę pismem z dnia 30 grudnia 2008 roku. Stanowi ono załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Starosta - Józef Dzierzbiński zgodnie z załączoną listą obecności udział wzięli:

•1.     Józef Dzierzbiński - Starosta

•2.     Jarosław Liński - Wicestarosta

     3.  Danuta Słodka - Członek Zarządu

 

oraz:

- Ewa Ulanowska - Skarbnik Powiatu

- Marcin Szymański - Sekretarz Powiatu

Ponadto w części posiedzenia uczestniczyły: Bogumiła Piasecka- referent ds. oświaty, kultury i sportu  oraz Pani Katarzyna Letka- Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.

 

Protokolant  Alicja  Wojna - specjalista  w   Wydziale    Administracyjno - Organizacyjnym.

 

Przewodniczący Zarządu - Pan Józef Dzierzbiński, po powitaniu obecnych przedstawił proponowany przez siebie  porządek obrad:

  • 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  • 2. Omówienie i przyjęcie porządku obrad.
  • 3. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.
  • 4. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie

     do składania oświadczeń woli.

  • 5. Podjęcie decyzji w sprawie wyrażenia zgody na indywidualne nauczanie .
  • 6. Uzgodnienie projektów decyzji o warunkach zabudowy (Gmina Bolimów, Nowy Kawęczyn, Maków, Słupia).

     7.  Sprawy różne.

8.  Zakończenie posiedzenia.

 

 

A d.  p u n k t u  1

Pan Starosta - Józef Dzierzbiński powitał obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, oraz frekwencję pozwalającą na podejmowanie wiążących decyzji.

 

 

A d.  p u n k t u  2

Wobec braku wniosków do zaproponowanego porządku obrad, Pan Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3
Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Porządek  przyjęty został jednogłośnie.

 

 

A d.  p u n k t u  3

Następnie Pan Starosta -  Józef Dzierzbiński  poprosił Panią Ewę Ulanowską- Skarbnika Powiatu  o  przedstawienie projektu uchwały  Nr 116/08 Zarządu  Powiatu w Skierniewicach w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok.

W planie wydatków na 2008 rok w działach: Transport i Łączność, Działalność usługowa, Administracja publiczna, Oświata i wychowanie, Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Edukacyjna opieka wychowawcza oraz Kultura fizyczna i sport dokonuje się zmian pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków.

Członkowie Zarządu  nie wnieśli uwag do tak przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Pan Starosta przeszedł do głosowania nad jej przyjęciem.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała  Nr 116/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2008 rok została przyjęta jednogłośnie.

/ Załącznik nr  3 /.

 

 

 

 

 

A d.  p u n k t u  4

Dalej na posiedzenie Zarządu zaproszona została Pani Bogumiła Piasecka - referent ds. oświaty, kultury i sportu.

   Pani Bogumiła Piasecka przedstawiła projekt uchwały Nr 117/08 Zarządu Powiatu

w Skierniewicach w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Głuchowie do składania oświadczeń woli.

Pani Bogumiła Piasecka zaproponowała treść uchwały następującym  brzmieniu:

upoważnia się Panią Marię Marcinkiewicz - nauczyciela ZSP w Głuchowie , jako osobę zastępującą Dyrektora ZSP w Głuchowie do składania w imieniu powiatu skierniewickiego oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności szkoły na czas nieobecności Dyrektora. (Długotrwała nieobecność Dyrektora ZSP w Głuchowie związana jest z urlopem macierzyńskim).

Ponadto  Pani Piasecka w projekcie uchwały zasugerowała zapis, iż zobowiązania wynikające z prowadzenia bieżącej działalności szkoły nie powinny przekroczyć wysokości środków  określonych w planie finansowym jednostki.

 

Członkowie Zarządu  nie wnieśli uwag do tak przedstawionego projektu uchwały, wobec czego Pan Starosta przeszedł do głosowania nad jej przyjęciem.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Uchwała  Nr 117/08 Zarządu Powiatu w Skierniewicach w sprawie udzielenia upoważnienia nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Zespołu Szkół

 

 

Ponadgimnazjalnych w Głuchowie do składania oświadczeń woli została przyjęta jednogłośnie/ Załącznik nr  4 /.

 

A d.  p u n k t u  5

Korzystając z obecności Pani Bogumiły Piaseckiej - referenta ds. oświaty, kultury

i sportu Pan Starosta - Józef Dzierzbiński przeszedł do realizacji zagadnienia umieszczonego w tym punkcie porządku obrad.

Pani Piasecka przedstawiła sprawę wyrażenia przez Zarząd zgody na indywidualne nauczanie dla Pauliny Nogi uczennicy III klasy Liceum Profilowanego ZSP

w Godzianowie od 17.12.2008 r. do 23 stycznia 2009 r. zgodnie z pismem Dyrektora ZSP w Godzianowie Pani Grażyny Radowicz.

Pani Bogumiła Piasecka poinformowała, że zgodnie z orzeczeniem Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej należy wyrazić zgodę na indywidualne nauczanie ucznia. Sporządzony projekt nauczania indywidualnego stanowiący aneks do projektu organizacyjnego ZSP w Godzianowie na rok szkolny 2008/2009 został zaopiniowany pozytywnie przez Kuratora Oświaty w Łodzi.

Wobec braku uwag do przedstawionej przez Panią Piasecką sprawy, Pan Starosta- Józef Dzierzbiński zarządził glosowanie.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na indywidualne nauczanie dla Pauliny Nogi z ZSP w Godzianowie ww. terminie./ Załącznik nr 5 /. 

 

 

 

 

A d.  p u n k t u  6

Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Katarzyna Letka - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.

Pani Katarzyna Letka przedstawiła cztery projekty decyzji o warunkach zabudowy

i jeden projekt celu publicznego.

Pierwsze uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy skierował do Zarządu Wójt Gminy Bolimów. Uzgodnienie dotyczyło  ustalenia  warunków zabudowy  dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz

z infrastrukturą towarzyszącą, w tym szczelnym zbiornikiem do gromadzenia ścieków sanitarnych na działce nr ew. 105 położonej w miejscowości Kolonia Bolimowska  Wieś, gmina Bolimów oraz budowie zjazdu z drogi powiatowej na ww. nieruchomość dla Państwa Wioletty i Krzysztofa Pawłowskich.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z przedstawioną dokumentacja Pan Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w przedmiotowej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr  6 do niniejszego protokołu.

 

Kolejne uzgodnienie decyzji również wpłynęło do Zarządu od Wójta Gminy Bolimów  i  dotyczyło  tej samej ww. przedstawionej i omówionej sprawy.

Wobec powyższego Pani Kierownik Letka przygotowała postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy, ponieważ było ono identyczne i omyłkowo przesłane  do Starostwa.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w przedmiotowej sprawie umorzenia postępowania w sprawie uzgodnienia zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

 

Kontynuując Pani Letka przedstawiła uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy ustalającego na rzecz Pana Radosława Walendzika warunki zabudowy dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz częściowej rozbiórki budynku gospodarczego na działce Nr ew. 10/2 we wsi Kolonia Starorawska w gminie Nowy Kawęczyn.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z dokumentacją Pan Starosta zarządził głosowanie w omówionej sprawie.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w przedmiotowej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie ./ Załącznik nr 8 /.

Wójt Gminy  Maków skierował do Zarządu dwa wnioski uzgadniające projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Pierwsze dotyczyło uzgodnienia projektu decyzji ustalającej na rzecz Pani Marty Markiewicz - Szukstul warunki zabudowy dla realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczego, przyłącza wodociągowego, szczelnego zbiornika do gromadzenia ścieków, przyłącza energetycznego, zjazdu na działkę z drogi publicznej 463 i 306/1 we wsi Słomków, Gmina Maków.

Po zapoznaniu się Członków Zarządu z dokumentacja Pan Starosta Józef Dzierzbiński przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w przedmiotowej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie ./ Załącznik nr 9 /.

Drugie, skierowane przez Wójta Makowa  uzgodnienie projektu decyzji ustalającej na rzecz Gminy Maków lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji inwestycji pn. budowa parkingu na działkach nr ew. 410 i 540 obręb Maków, Gmina Maków.

Postanowienie w powyższej sprawie nie budziło uwag Członków  Zarządu wobec czego Pan Starosta przeszedł do głosowania.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie w przedmiotowej sprawie zostało przyjęte jednogłośnie./ Załącznik nr 10 /.

Ostatnie uzgodnienie , jakie omówiła Pani Kierownik Letka dotyczyło projektu decyzji ustalającego na rzecz Pana Marcina Domizy warunki zabudowy terenu działki o nr ew. 107/2 położonego we wsi Bonarów, Gmina Słupia dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego, przyłącza wodociągowego, przyłącza elektroenergetycznego, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz zjazdu na działkę.

W związku z brakiem właściwości Pani Kierownik Letka zaproponowała odmowę zajęcia stanowiska w sprawie, gdyż zamierzenie inwestycyjne  jest  w obrębie drogi gminnej, a nie powiatowej.

Po przeanalizowaniu dokumentów Pan Starosta przeszedł do głosowania w sprawie.

Za - 3

Przeciw - 0

Wstrzymało się - 0

Postanowienie o odmowie zajęcia stanowiska w ww. sprawie zostało przyjęte jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu.

 

 

A d.  p u n k t u 7 

W sprawach różnych.

Pan Starosta - Józef Dzierzbiński poinformował, że  brał udział  spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miasta Skierniewice. Na wspomnianym spotkaniu Pan Starosta dyskutował z Prezydentem Miasta Skierniewice - Panem Leszkiem Trębskim nad możliwością połączenia Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego dla powiatu ziemskiego i powiatu grodzkiego.

  Jednakże temat ten do końca nie został  na spotkaniu rozstrzygnięty, dyskusje nad możliwością    połączenia inspektoratów będą kontynuowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z brakiem innych spraw oraz wyczerpaniem się porządku obrad, Pan     Starosta - Józef Dzierzbiński  podziękował obecnym za udział w posiedzeniu          

 i  zakończył  104  posiedzenie Zarządu Powiatu.

                                                

                                                1. Józef Dzierzbiński                 ..................................

                                                 2. Jarosław Liński                     ..................................

                                                 3. Danuta Słodka                       ..................................

 

 

 

W  załączeniu: wszystkie załączniki wymienione w protokole.

Sporządziła: Alicja Wojna

 

Protokolant:...........................................................

Ilość odwiedzin1264
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-05-07 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-05-07 17:39
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...