http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 Przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikającą                   z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi                            pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz               z infrastrukturą towarzyszącą

 

Znak RW.IV.3431/8/2009

                                                                                                   Skierniewice, dnia 21.09.2009 r.

 

Zawiadomienie o WYBORZE OFERTY

 

            Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t. j. Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych w powiecie skierniewickim wynikającą                   z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa I - Infrastruktura transportowa, Działanie I. 1 - Drogi                            pn. Poprawa dostępności komunikacyjnej między gminami Powiatu Skierniewickiego wraz               z infrastrukturą towarzyszącą,

 

1.    W wyniku powtórzonego badania za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 2 złożoną przez:

Lider Konsorcjum                                               Partner Konsorcjum                 

CEZET BIS Sp. z o.o.                                          CEZET

Przedsiębiorstwo Robót                                         Przedsiębiorstwo Robót

Drogowo - Mostowych                                        Drogowo - Mostowych

ul. 17-ego Stycznia 32                                         Zygmunt Cieśla

27 - 200 Starachowice                                         ul. 17-ego Stycznia 32

                                                                               27 - 200 Starachowice

Uzasadnienie wyboru:

 

Zamawiający uwzględniając żądanie zawarte w proteście wniesionym w dniu 9 września 2009 r. unieważnił czynność wyboru oferty najkorzystniejszej o której wykonawcy zostali powiadomieni pismem RW.IV.3431/8/2009 z dnia 15 września 2009 r. W toku ponownego badania oferty złożonej przez konsorcjum firm CEZET BIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych i CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Zygmunt Cieśla działając
na podstawie Art 26 ust 3 w/w Ustawy wezwał Konsorcjum do złożenia:

 • Indywidualnych oświadczeń uczestników konsorcjum o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu sporządzonych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
 • Wykazu osób, które będą kierować lub nadzorować wykonanie zamówienia pozostających w dyspozycji Wykonawcy potwierdzającego, iż osoby które:
  • Kierować będą robotami budowlanych w specjalności a drogowej posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych technicznych bez ograniczeń.
  • Kierować będą robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych
   i kanalizacyjnych posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych technicznych bez ograniczeń.

Ponadto zgodnie z treścią zapisu § 12 ust 3 pkt.1 SIWZ wezwał Konsorcjum do złożenia - wzoru podpisu, który został złożony na FORMULARZU OFERTY przy użyciu pieczątki imiennej - uwiarygodnionego przez osobę zaufania publicznego (notariusza).

Wezwany wykonawca w wyznaczonym terminie złożył dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym dokonano oceny złożonych ofert i stosując kryterium określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - CENA BRUTTO za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm CEZET BIS Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych i CEZET Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Zygmunt Cieśla, ponieważ zawiera najniższą cenę spośród wszystkich złożonych ofert - 14.195.186,86 zł brutto, ofercie tej przyznano 100,00 pkt.

 

2.    Pozostałe złożone oferty oceniono następująco:

 

Nazwy i siedziby wykonawców

Ocena - kryterium CENA BRUTTO

 

Eurovia Polska S.A.

Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5

55 - 040 Kobierzyce

 

85,12 pkt.

16.676.031,40 zł

 

 

3.    Nie odrzucono żadnej oferty.

4.     Nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

            Dziękuję Państwu za wzięcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Ilość odwiedzin2531
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-09-21 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-09-21 12:34
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...