http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2009/2010
 

DOSTAWA SOLI DROGOWEJ DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2009/2010

 

Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2009/2010
Numer ogłoszenia: 170503 - 2009; data zamieszczenia: 06.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiału (soli drogowej DR) do zimowego utrzymania dróg powiatowych zamiejskich na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010 w ilości 450 ton na plac zlokalizowany w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. St. Kaczyńskiego 9 (przy siedzibie Wydziału Dróg Starostwa Powiatowego w Skierniewicach). Materiał ten musi spełniać następujące wymagania: Sól drogowa - gatunek DR o uziarnieniu max. 60 % poniżej 1 mm i max. 10 % powyżej 6 mm o zawartości NaCl min. 90,0 %.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.39.10-7, 34.92.71.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 1. Kwota wadium: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza należy dokonać tego przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Skierniewicach numer 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 w banku Kredyt Bank S.A. Skierniewice. Kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu w którym upływa termin składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej należy załączyć kartę wzorów podpisów osób podpisujących poręczenie lub gwarancję ze strony banku. 6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi zostać złożone w miejscu wskazanym w punkcie XV.1. w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem WADIUM i musi być wystawione na cały okres związania ofertą

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. : -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia dowodów na to, że spełnia określone wymagania w niniejszej SIWZ. I. Sprzęt Wykonawca dysponuje lub ma dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do w pełni sprawnych jednostek sprzętu - samochodów samowyładowczych do przewozu soli min. 50 ton dziennie. II. Doświadczenie Posiadają doświadczenie zawodowe oraz w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia wykonali co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością dostawom (każda) stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom (każda) stanowiącym przedmiot zamówienia wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawcy występujący wspólnie: 3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.1. wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3.3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 3.1. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Ocena ofert w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie oparta na ocenie spełniania przez nich wszystkich kryteriów określonych w niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów tj. doświadczenia zawodowego, posiadanego sprzętu oraz z innych istotnych informacji wskazanych w odpowiedziach wykonawcy, na przekazanych formularzach i dostarczonych dokumentach, winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 2. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy, aby przedstawił w wyznaczonym terminie bardziej szczegółowe informacje dotyczące treści złożonej oferty. 3. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy: 1)wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o których mowa w art. 24. ust. 1 Prawa zamówień publicznych, 2)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji , przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art.62 ust.1, pkt 2 lub art. 67 ust. 1, pkt 1 i 2, 3)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 4)nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp, 5)wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą. 4. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92, ust. 1 pkt 3. 5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania: oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 7. Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 1)jest niezgodna z ustawą, 2)jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4)zawiera rażąco niskie ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, 5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 6)zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniach cen, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 Pzp., 7)wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu cen, 8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 9. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1)nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 2)cena najkorzystniejszej oferty w części zamówienia - zadaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym zadaniu. 3)jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i mimo wezwania wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 4)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 5)postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 sporządzony zgodnie z formularzem załączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia podpisany przez osobę umocowaną. 1.2. Formularz wyceny - załącznik nr 2 sporządzony na formularzu dołączonym do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.3. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzorów załączników nr 3 i nr 4. 1.4. Dane dotyczące wiarygodności prawnej ekonomicznej oraz technicznej wykonawcy - oryginały bądź kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane ze strony wykonawcy, a mianowicie: (1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (2)Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy - wg załącznika nr 3. (3)Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom (każda) stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru załącznika nr 5 oraz dołączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. (4)Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, urządzeń i taboru samochodowego, jakim dysponuje wykonawca - wg wzoru załącznika nr 6. 1.5. Oświadczenie o powierzeniu części zamówienia podwykonawcy - wg wzoru załącznika nr 8. 1.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 1.4 ppkt (1), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa, zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 1.8. Jeżeli załączona kserokopia któregoś z wymaganych wyżej dokumentów będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości zamawiający może żądać przedłożenia przez wykonawcę oryginału dokumentu lub jego notarialnej potwierdzonej kopii. 1.9. W przypadku zastrzegania jawności jakichkolwiek dokumentów zaleca się złożenie oferty w 2 tomach: a/ tom I - powinien zawierać formularz oferty ; dodatkowo należy w nim zamieścić informacje, które nie stanowią tajemnicy firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, b/ tom II - powinien zawierać dokumenty, które stanowią tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzeżenie Wykonawcy w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania. Obydwa tomy powinny zawierać łącznie dokumenty określone w niniejszym rozdziale. Brak zastrzeżenia wykonawcy w odniesieniu do informacji, o których mowa powyżej, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania lub złożenie oferty w jednym tomie będzie skutkować przyjęciem przez zamawiającego, że treść oferty, wszelkich oświadczeń i zaświadczeń składanych przez wykonawcę jest jawna i może zostać udostępniona innym uczestnikom postępowania. 2.Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 4.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty: 1/ Formularz ofertowy - zał. nr 1 2/ Formularz wyceny - zał. nr 2 3/ Oświadczenia zał. nr 3 i zał. nr 4 4/ Druk dot. Doświadczenia - zał. nr 5 5/ Druk dot. Sprzętu - zał. nr 6 6/ Wzór umowy - zał. Nr 7 7/ Oświadczenie - zał. Nr 8 Formularz oferty wraz z załącznikami powinien być wypełniony przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle wg warunków i postanowień zawartych warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę. W wypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcę, wpisuje on nie dotyczy. 5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego później niż 6 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wraz z treścią pytania bez ujawniania źródła zapytania wszystkim wykonawcom, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 6. Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz na stronie internetowej. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 7. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami SIWZ. Oferta powinna obejmować całość zamówienia w danym zadaniu. 8. Językiem obowiązującym jest jeżyk polski. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty należy pisać na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie (czytelnie) nieścieralnym atramentem. Ofertę wraz z dokumentami wymagającymi wypełnienia danych przez wykonawcę winien podpisać umocowany przedstawiciel wykonawcy. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (112.5KB)
Dokumentzal.1.doc (30.5KB)
Dokumentzal.2.doc (30.5KB)
Dokumentzal.3.doc (28KB)
Dokumentzal.4.doc (27.5KB)
Dokumentzal.5.doc (32KB)
Dokumentzal.6.doc (30.5KB)
Dokumentzal.7.doc (43KB)
Dokumentzal.8.doc (25KB)
Ilość odwiedzin2160
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-10-06 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-10-06 14:41
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...