http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010
 Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010

Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010
Numer ogłoszenia: 173699 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu skierniewickiego w sezonie 2009/2010, liczba zadań 7 wg poniższego opisu: Zadanie nr 1 Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem samochodowym o DMC min. 11 ton Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem (piaskarka + lemiesz) Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 300 h. Planowana ilość godzin dyżuru - 110 h. Zadanie nr 2 Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem dwustronnym Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy lemieszem dwustronnym - 60 h. Zadanie nr 3 Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem średnim (przystosowanym do samochodu ciężarowego KAMASZ, o zbliżonych parametrach) oraz piaskarką Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy - 300 h. Planowana ilość godzin dyżuru - 110 h. Zadanie nr 4 Odśnieżanie dróg równiarką. Planowana ilość godzin pracy - 60 h. Zadanie nr 5 Odśnieżanie dróg równiarką. Planowana ilość godzin pracy - 60 h. Zadanie nr 6 Odśnieżanie dróg spycharką. Planowana ilość godzin pracy - 15 h. Zadanie nr 7 Wykonanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z załadunkiem na piaskarki, ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9. Planowana ilość godzin pracy ładowarką - 50 h. Planowana ilość godzin dyżuru - 140 h.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy PZP. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków będzie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów i wykazów wymienionych w części V pkt.1 SIWZ, wg formuły spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1.1 oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. (druk: Załącznik nr 2); 1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. Oświadczenie, którą część zamówienia wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. - (druk: Załącznik nr 3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2009 godzina 09:30, miejsce: Budynek Starostwa Powiatowego Skierniewicach, punkt obsługi interesantów w holu na parterze, 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 6.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem samochodowym o DMC min. 11 ton Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem (piaskarka + lemiesz) Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach, nośnikiem samochodowym o DMC min. 11 ton Wykonawcy - szt. 1 i osprzętem (piaskarka + lemiesz) Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy sprzętem - 300 h. Planowana ilość godzin dyżuru - 110 h.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem dwustronnym Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem dwustronnym Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy lemieszem dwustronnym - 60 h.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem średnim (przystosowanym do samochodu ciężarowego KAMASZ, o zbliżonych parametrach) oraz piaskarką Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy - 300 h.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie dróg nośnikiem samochodowym o DMC min. 15 ton Wykonawcy - szt. 1 i lemieszem średnim (przystosowanym do samochodu ciężarowego KAMASZ, o zbliżonych parametrach) oraz piaskarką Zamawiającego. Planowana ilość godzin pracy - 300 h. Planowana ilość godzin dyżuru - 110 h.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odśnieżanie dróg równiarką.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 60 h.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odśnieżanie dróg równiarką.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 60 h.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odśnieżanie dróg spycharką.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Planowana ilość godzin pracy - 15 h.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Wykonanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z załadunkiem na piaskarki, ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie mieszanki piaskowo-solnej wraz z załadunkiem na piaskarki, ładowarką o pojemności łyżki 0,5 m3 z pryzmy na placu Wydziału Dróg przy ul. Kaczyńskiego 9. Planowana ilość godzin pracy ładowarką - 50 h. Planowana ilość godzin dyżuru - 140 h.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2010.
 • 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

   

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (115KB)
DokumentZal.1.doc (41KB)
DokumentZal.2.doc (52KB)
DokumentZal.3.doc (24.5KB)
DokumentZal.4.doc (58.5KB)
Ilość odwiedzin2216
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-10-09 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-10-09 12:00
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...