http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
 dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

 

Skierniewice: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 189615 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, tj. - Serwery - 2 sztuki, - Komputery PC - 12 sztuk, - Monitory LCD - 12 sztuk, - Notebook - 1 sztuka, - Switch zarządzalny 48 portowy - 1 sztuka, - Switch zarządzalny 24 portowy - 1 sztuka, - Szafa RACK 19 - 1 sztuka, wraz z migracją danych ze starych serwerów do nowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 32.42.00.00-3, 48.82.10.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 11.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 1. Kwota wadium: 2 000,- zł. słownie: dwa tysiące złotych. 2. Wadium musi być złożone przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, pieniężnych poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej należy dokonać tego przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Skierniewicach numer 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000 w banku Kredyt Bank S.A. Skierniewice. Kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu w którym upływa termin składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej należy załączyć kartę wzorów podpisów osób podpisujących poręczenie lub gwarancję ze strony banku. 6. Wadium wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi zostać złożone w miejscu wskazanym w punkcie 18.1 w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem WADIUM i musi być wystawione na cały okres związania ofertą

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, przeprowadzona będzie w oparciu o złożone przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 1. Dla warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz udokumentowanie faktu zarejestrowania działalności gospodarczej. 2. Dla warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz: 2.1. Udokumentowania, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia wykonali co najmniej pięć dostaw sprzętu komputerowego rozumianego jako dostawa komputerów i urządzeń sieciowych o wartości minimalnej 60 tyś zł brutto, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to każdą ww. dostawę o wartości minimalnej 60 tyś zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się przez dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy mogą spełniać powyższe warunki wspólnie. 3. Dla warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i technicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Dla warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia zawartego w Oświadczeniu w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. - wg załącznika nr 3 do niniejszej specyfikacji. 2. Dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w art. 23, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Dokument ten załączają tylko wykonawcy występujący wspólnie. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z podaną datą wystawienia lub potwierdzenia przez urząd wystawiający odpis. Data wystawienia lub potwierdzenia nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy od terminu składania ofert. W przypadku wykonawców występujących wspólnie, dokument ten składa każdy z wykonawców. 4. Wykaz wykonanych prac spełniających wymagania zawarte w punkcie 10 ppkt 2.1 niniejszej specyfikacji - wg załącznika nr 4 do niniejszej specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 3 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się odpowiednich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ww. dokument/dokumenty/ oświadczenie mają być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, pokój nr 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2009 godzina 09:30, miejsce: w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, 96-100 Skierniewice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (117KB)
DokumentZal1.doc (219KB)
DokumentZal2.doc (56KB)
DokumentZal3.doc (60KB)
DokumentZal4.doc (56KB)
DokumentZal5.doc (82.5KB)
DokumentZal6.doc (56KB)
DokumentZal7.doc (104.5KB)
Ilość odwiedzin2165
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-10-28 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-10-28 11:54
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...