http://bip.gov.pl
Wyślij do znajomego Kontrast Drukuj Zwiększ czcionke Zmniejsz czcionke
Status sprawy
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 r. i na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych
 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 r. i na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 670.000,00 zł w okresie kredytowania 4 lata (2010 - 2013)

 

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 r. i na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 670.000,00 zł w okresie kredytowania 4 lata (2010 - 2013)
Numer ogłoszenia: 194951 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Skierniewicki , ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8334637, 8341546, faks 046 8336679.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 r. i na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 670.000,00 zł w okresie kredytowania 4 lata (2010 - 2013).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu 2009 r. i na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych w wysokości 670.000,00 zł w okresie kredytowania 4 lata (2010 - 2013) - spłata kapitału w równych ratach kwartalnych - spłata odsetek w okresach miesięcznych z dołu wg poniższego opisu - uruchomienie kredytu nastąpi w 2009 roku w transzach; uruchomienie pierwszej transzy kredytu nastąpi w terminie 3 dni od daty podpisania umowy kredytowej w wysokości 100.000,00 zł; - uruchomienie kolejnych transz nastąpi na wniosek Zamawiającego do końca 2009 roku, w terminach i kwotach wskazanych przez Zamawiającego - spłata kapitału w równych ratach kwartalnych spłata kapitału będzie następować co trzy miesiące w równych ratach od 31 marca 2010 roku do 31 grudnia 2013 roku. Za datę spłaty kapitału przyjmuje się ostatni dzień roboczy każdego kwartału, którego spłata dotyczy. Jeżeli ostatni dzień kwartału dla spłaty kapitału jest dniem wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego roboczego. - spłata odsetek w okresach miesięcznych z dołu Za datę spłaty odsetek przyjmuje się ostatni dzień roboczy każdego miesiąca, którego spłata dotyczy. Jeżeli ostatni dzień miesiąca dla spłaty odsetek jest dniem wolnym od pracy, termin upływa dnia następnego roboczego. - oprocentowanie wg zmiennej stopy WIBOR dla terminów miesięcznych plus stała marża banku - prowizja będzie płatna w terminach uruchomienia transz kredytu - prowizje pobierane przez bank związane z udzieleniem i wykorzystaniem kredytu w okresie kredytowania - kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów pod warunkiem powiadomienia kredytodawcy z 5 dniowym wyprzedzeniem. - zabezpieczenie - weksel własny in blanco Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej u Zamawiającego są do wglądu następujące dokumenty: - sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok i III kwartał 2009 r. - budżet powiatu na 2009 rok.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W przetargu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i niewykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. - wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 i nie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp. 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - wykonawca w celu potwierdzenia, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz stwierdzający imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy składa aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca musi być bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) Na potwierdzenie powyższego Wykonawca składa oświadczenie, że działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Bankowe. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków będzie dokonana na postawie oświadczeń i wymienionych dokumentów w pkt. 6 wg formuły spełnia/ nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać prawidłowo wypełnione następujące dokumenty i oświadczenia: 1. Formularz oferty, zgodny w treści ze wzorem załączonym do SIWZ (Załącznik Nr 1). 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie przepisów określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie w treści ze wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ (Załącznik Nr 2). 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 4. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę jeśli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów. 5. Oświadczenie, że bank jest bankiem działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) - zgodne w treści ze wzorem załączonym do SIWZ (Załącznik Nr 3). 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że, mimo ich uzupełnienia, konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat-skierniewice.pl/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, pokój nr 226.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.11.2009 godzina 09:30, miejsce: w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach, ul. Konstytucji 3 Maja 6, w Punkcie Obsługi Interesantów w holu na parterze osobiście lub za pośrednictwem poczty.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Dołączone pliki:
DokumentSIWZ.doc (106.5KB)
DokumentZal.1.doc (34KB)
DokumentZal.2.doc (38.5KB)
DokumentZal.3.doc (24.5KB)
Ilość odwiedzin2026
Osoba wprowadzającaGrzegorz Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informacjęGrzegorz Pawlak
Data utworzenia2009-11-03 00:00
Data ukazania się1970-01-01 00:00
Ostatnia zmiana2009-11-03 12:52
Data przeniesienia do archiwumbrak
Pokaż rejestr zmian

Osoba wprowadzająca
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Osoba odpowiedzialna za informację
Kontakt: 046 834 59 12
Opis:
Wersja 5.0.1 rss
BIP jest częścią systemu DocFlow
Czas generowania:
Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
Ul. Konstytucji 3 Maja 6
046 834 59 15: 046 833 46 37: 046 833 32 91
loading...
Proszę czekać...